av BentHBlogg | september 25, 2009  

“Iam” hva staten gjør meg til!

Søkermotoren ”Iam” har fått kraftig kritikk av både Venstres Skei Grande og SVs Chaudhry. Jeg deler deres kritikk.

 

Nettstedet fremstår både gjennom navn og utforming mistenkelig likt et nettsamfunn der folk legger ut informasjon om seg selv. Men her er det en effektiv innsamling av informasjon som allerede er tilgjengelig på nettet som blir systematisert på en skremmende effektiv måte, samtidig som du kan supplere med informasjon selv hvis du vil. Det tror jeg de færreste ønsker.

 

Datatilsynet har nå bedt ”Iam” om en redegjørelse, spesielt knyttet til at påstanden om at hemmelige opplysninger er fremkommet på nettstedet. Annonsører har også trukket seg. Forhåpentligvis vil dette føre til at nettstedet forsvinner.

 

Men tilbake til Venstre og Sosialistisk Venstreparti. For uansett hva man mener om ”Iam”, så er faktum at de vil ta den fleste bare noen minutter ekstra med søkevirksomhet å finne tilsvarende informasjon med dagens søkertjenester. Poenget er hvilken informasjon som er tilgjengelig på nettet.

 

Jeg fremmet i vår et forslag for Stortinget som ville ha både redusert informasjonen som var tilgjengelig – for eksempel skattelister og fødselsdato, redusert muligheten til å koble informasjon som blir lagt ut fra det offentlige, og redusert faren for at informasjon fra det offentlige skulle komme på avveie – og dermed raskt kunne fanges opp av søkermotorene til nettsteder som ”Iam”. Vi har i det siste hatt flere eksempler på at personnummer er kommet på avveie.

 

Jeg fikk heldigvis støtte for mye av dette fra Venstre, men ikke SV. I denne sammenheng er det verd å merke seg at jeg ikke fikk støtte fra verken Venstre eller SV når det gjelder forslaget om å forby søkbare skattelister på nettet! De støttet heller ikke forslaget om å loggføre ”snokere” som sjekker pasientjournalen din, eller NAV filen din!

 

Så før Venstre og SV kritiserer ”Iam” i så store ordelag – burde de heller endret eget partis politikk slik at det offentlige ikke bidrar til å spre informasjon om folk på nettet som kun er av interesse for kikkerne blant oss! Det er som kjent de aller fleste…

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av BentHBlogg | september 11, 2009  

Stem ved kirkevalget i Rogaland!

Når vi har lite å snakke om i familien Solvang og Høie tar vi opp diskusjonen om det er riktig å være medlem av Den Norske Kirke. Vi ønsker begge en åpen kirke som er mer opptatt av kjærlighetsbudskapet enn syndefallet – og et klart skille mellom kirke og stat. Men hva er den beste måten å påvirke på? Å melde seg ut – eller å være medlem?

 

Det er det store diskusjonstemaet. Det skal jeg ikke ta opp her. Jeg har landet på at det beste er å være medlem og delta i kirkedemokratiet.

 

I Rogaland har vi fått ny biskop. Erling Pettersen ble utnevnt av Regjeringen. Jeg er fornøyd med den nye biskopen, men mener at han ble utnevnt på feil måte. Kjetil Aano hadde fått det kirkelige votum (flertall i kirkens organer) og burde ha blitt utnevnt. Kirkestatsråden Trond Giske valgte å overse kirkens demokratiske råd. Det er den samme Kirkestatsråden som mener at demokratiet i kirken ikke er modent nok til å håndtere et skille enda! Men hvordan skal et demokrati bli modent, når de som deltar blir overstyrt?

 

Derfor er jeg veldig opptatt av at de som er medlemmer i Den Norske Kirke bruker stemmeretten. Hvis den bare blir brukt av kirkegjengerne vil kirken bevege seg lengre og lengre vekk fra flertallet av medlemmene. Da kan vi oppleve at flere synes det blir for ubehagelig å være medlem av en kirke som de er dypt uenig med. Vi må derfor benytte stemmeretten for å få et bispedømmeråd som ønsker den nye biskopen velkommen og gir ham spillerom til å skape en mer åpen og liberal kirke i Rogaland. Da vil vi oppleve at neste gang det skal oppnevnes biskop i Rogaland vil det kirkelige votum peke på den kandidaten som er mest i samsvar med medlemmenes oppfatninger.

 

Jeg vil derfor benytte begge mine stemmesedler på mandag – både den til Stortinget og den til kirkevalget. Stemmeretten til Stortinget vil jeg bruke for å sikre et flertall som er tydelige på å skille kirke og stat, den i kirkevalget vil jeg bruke for å få en selvstendig kirke som jeg vil føle meg hjemme i. Her er de fem kandidatene jeg vil rangere på mandag( det er også mulig å stemme søndag):

 

Einar O. Iversen

Berit Kopren

Bente Meling Kiosavik

Thor Bjarne Bore

Christian Andersen

 

Åpen kirkegruppe har kommet med sin anbefaling i Stavanger Aftenblad og alle disse er en del av denne anbefalingen.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Miljøvernbevegelsen og Erik Solheim har grepet begjærlig grunnstøtingen til lasteskipet ”Full City” og bruker det uten bygsler i debatten om oljeaktivitet i Lofoten og Vesterålen.

 

”Full City” var på vei til Hydro på Herøya i ballast for å hente last. Dette skipets trafikk har ikke noen med oljevirksomhet å gjøre. De fleste skip som går langs norskekysten har ikke noen med oljevirksomheten å gjøre, men handler om transport av gods, varer og bulk. Sannheten er at det er en bred politisk målsetning å få mer godstransport over på kjøl. Det står for eksempel i Kyst- og fiskeridepartementets budsjettdokument for 2009: ” Regjeringa har som mål at hele landet skal ha en godt utbygd infrastruktur for sikker og effektiv transport. Det er også et viktig mål at mer gods skal transporteres på kjøl.”

 

Alle store utslipp som vi kjenner i Norge av olje som har nådd strandsonen handler om skipsforlis. I løpet av 40 år med oljevirksomhet har aldri oljeutslipp nådd land. Det er i forbindelse med transport av gods at skip går i kystnære områder. Det betyr at den store trusselen for mer oljeutslipp som forurenser strendene våre ikke er oljevirksomheten, men målsetningen om å få mer gods fra hjul til kjøl. Men dette er et bra klimatiltak, trafikksikkerhetsktiltak og trafikktiltak. Derfor må vi forbedrer beredskapen langs kysten betraktelig.

 

Da nytter det ikke å ha en miljøvernminister som tåkelegger disse forholdene ved å bruke en tragisk ulykke i kampen mot oljevirksomhet i nord. Han burde heller ha konsentrert seg om at den rødgrønne regjeringen fulgte opp tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen fra Høyre sine målsetninger om å bygge ut sikkerheten langs kysten.

 

Vi kan ikke på den ene siden bruke miljø som argument for å få mer transport langs kysten, uten at vi samtidig ruster opp beredskapen til å håndtere ulykker og forbedrer overvåkingen for å hindre ulykker.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av BentHBlogg | juni 12, 2009  

Ikke akseptabelt med to sett regler!

 Jeg er bekymret for at vi i forståelsens navn har utviklet to sett standarder for hva vi aksepterer at barn blir utsatt for i Norge. Ett sett regler for etnisk norske barn, og ett sett regler for barn med innvandrerbakgrunn. Hvis vi lar det fortsetter svikter det offentlige Norge en ny gruppe – det vil i tilfelle ikke vært første gangen.

 

Saken der det er tatt ut siktelse mot en imam i Drammen er det siste eksempelet. Politiet sier at de har fått tips første gangen i 2002! Det er 7 år siden. Jeg tror ikke at politiet hadde ventet i 7 år før de reagerte hvis de samme anklagene kom mot en lærer eller søndagskolelærer for den sags skyld. Hvis barna var etnisk norske og foreldrene norske så tror jeg at de hadde grepet inn tidligere. Spesialist på barnerett og høyesterettsadvokat Mette Yvonne Larsen er svært kritisk til at politiet ikke har grepet inn tidligere. Det er jeg helt enig i!

 

Men dette eksempelet er dessverre ikke unikt. Human Rights Service (HRS) har i rapporten De Glemte Barna dokumentert at i skoleåret 2008/2009 var det i underkant av 4 000 bosattregistrerte barn/unge i grunnskolealder i Norge som ikke var registrert som elever i grunnskolen. Dette på tross for at det for få år siden var stor fokus på dette og skolene fikk plikt til å melde i fra til NAV hvis barn uteble i lang tid fra skolen. Jeg stilte spørsmål til Barne- og likestillingsministeren om hvor mange barn som var rapportert til NAV. Svaret var nedslående. 74 barn var rapportert til NAV. Hvis bare en fjerdedel av antallet i HRS sin rapport er riktig når det gjelder barn som er borte så er dette en skandale. Aksepterer lærere og skoler at innvandrerbarn blir borte fra skolen over lengre tid?

Når elevene ved Åsheim ungdomsskole har svømmeundervisning sitter flere muslimske jenter på sidelinjen uten å delta. Det har de gjort i nesten tre år – uten at skolens rektor var klar over det avdekket Adressa i Trondheim. Hadde vi akseptert det for etnisk norske jenter. Ikke lærer de å svømme – noe så kan være livsfarlig. Får de gym karakter? Gjør de det er det feil over de som faktisk deltar i undervisningen, gjør de det ikke så er det alvorlig i forhold til videre utdanning.

Det vil være et stort svik mot barn med innvandrerbakgrunn hvis vi på bakgrunn av usikkerhet, kunnskapsløshet eller en liksom forståelse aksepterer at disse barna behandles annerledes enn etnisk norske barn. Det gjelder i skolen, av politiet, i barnehagene eller på sykehusene våre. Vi kan ikke akseptere at det utvikles to ulike standarder i Norge!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

 

I forkan at Fremskrittspartiets landsmøte har Siv Jensen ved flere anledninger blitt intervjuet om Høyres klare samarbeidsholdning. Et standpunkt Høyre har hatt siden 2006, mens som har blitt tydeligere i det siste og som fikk sin endelige bekreftelse under Erna Solbergs tale på Høyres landsmøte. Etter denne talen er det ikke noen som lenger er i tvil om at Erna Solberg og Høyre ønsker å samarbeide med Fremskrittspartiet i en H-FrP regjering hvis valget gir grunnlaget for det.

 

Men i intervjuene så virker det som Fremskrittspartiets leder ikke liker Høyres avklaring.

 

På kveldens TV2 nyhetsending kl. 2100 fremstiller hun det som om Høyre ikke har ”mannet seg opp” til å si at partiet ønsker å sitte i en flertallsregjering med FrP.

 

Det samme gjør hun i Dagens Næringsliv der hun også ber om at Høyre manne seg opp og sier at Høyre og Fremskrittspartiet er ett godt regjeringsalternativ. Merkelige utspill med tanke på at Høyre nettopp har gjort dette. Noe også journalisten følger opp. Han spør Jensen om ikke Solberg på Landsmøte var tydelig på dette. Da går Jensen igjen i strupen på Høyre og sier: ”Dette er med respekt å melde tøv”.

 

Den samme tonen har vært gjennomgående i flere intervjuer den siste uken. Partiets nestleder forsterker dette ved å nærmest avvise et samarbeid med Høyre og understreke at han helst ser en ren Fremskrittsparti regjering. Han benytter også anledningen til å forsterke forskjellene mellom partiene.

 

Hva er årsaken til at Fremskrittspartiets ledelse later som Høyre ikke har avklart dette?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Aftenposten melder i dag om syv personer som har fått opphold i Norge og som har hatt en sentral tilknytning til Taliban. Jeg reagerte i likhet med mange andre på at dette var mulig og tenkte at her har UDI tolket utlendingsloven alt for vidt. Jeg ble derfor svært overrasket når jeg slo opp i UDIs regelverk og fant Asylpraksis Afghanistan hvor det under overksriften ”Taliban” blant annet står:

 

”For å være utsatt for forfølgelse må man i utgangspunktet ha hatt en profilert, innflytelsesrik stilling, og eventuelt vært ansatt i administrasjonen under Taliban-regimet. Ledere og kommandanter på provins- eller sentralnivå og/eller de som har begått alvorlige overgrep kan være utsatt hvis de ikke har et innflytelsesrikt nettverk til å beskytte seg.”

 

Klarer kan det ikke sies at det å hatt en ledende stilling i Taliban og helst ha begått alvorlige overgrep teller til fordel når en søker om opphold på beskyttelsesgrunn i Norge.

 

Disse retningslinjene er godkjent av regjeringen! I dag var Stortinget preget av to saker; Aker høringen og Taliban saken. Det virker på meg som Statsråd Andersen har sover i timen i begge sakene. Både når han forhandlet med Røkke og når har godkjente disse retningslinjene.

I dagens runde i Stortinget om saken svarte Andersen at han ville bruke tid på å sette seg inn i de sakene som Aftenposten har trukket frem. Det må han gjerne gjøre. Men han burde ikke ha hatt behov for mye tid på å si at de retningslinjene som gjelder må endres. De fleste som leser dette forstår at det er uholdbart. Utlendingsloven er tydelig på at personer som har begått grove overgrep er ekskludert fra beskyttelsesregelen. Der er riktig nok kravet at det skal foreligge dom i saken. Men det kan jo da ikke være slik at når en asylsøker innrømmer grove overgrep – men har sluppet unna dom – belønnes med opphold!

Det neste problemet er at det virker som det ikke blir gitt informasjon videre fra UDI og UNE til politiet eller statsadvokaten i de tilfeller personer innrømmer å ha stått for krigsforbrytelser og tortur i asylintervjuet. Dermed så blir Norge er fristat for mennesker som vi etter internasjonale konvensjoner er forpliktet til å straffeforfølge.

I den siste tiden har vi fått mange saker som viser at den rødgrønne regjeringen ikke har kontroll på dette området. Det kan undergrave hele asylinstituttet og i neste omgang ramme de menneskene som faktisk har behov for vår beskyttelse.

Det er åpenbart for mye for Statsråd Andersen å ha ansvaret for NAV skandalen, pensjonsreformen, økende ledighet og asylpolitikken på en gang. Spesielt når han i tillegg må bruke tid på å forsvare feilene han gjorde i forrige jobb som næringsminister. Men til slutt er jo dette sjefens ansvar – så det beste er å skifte ut hele regjeringen i september!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av BentHBlogg | mai 13, 2009  

Kampen for å overleve!

Det er grunn til å stille spørsmål ved om de som setter premissene for debatten om finanskrisen egentlig kjenner hvor skoen trykker.

 

Siden finanskrisen ble det mest brukte begrepet, har vi nesten daglig sett sjefsøkonomer, spesialister og direktører i næringsorganisasjonene i aviser og TV fortelle om hva som går galt, hvorfor det går galt og av og til hva som må gjøres. Regjeringen har svart med krisepakker til bankene, til kommunene og noe til eksportkreditter.

 

Store industrikonsern utmerker seg med at de har mange ansatte og dermed stor betydning. Men de fleste jobber i små og mellomstore bedrifter. To tredjedeler av sysselsetningen er i småbedriftene. 96 % av disse har under 20 ansatte. Lederne og ansatte i disse bedriftene er i dag stort sett opptatt av to forhold: kampen for å overleve og komme styrket ut av krisen.

 

De har ikke tid til å skrive leserinnlegg, råd til å leie inn lobbyister eller stille i Tabloid. Det siste trenger de ikke tenke på, de vil aldri få telefonen. De vil heller ikke få telefonen fra Statsministerens kontor når han skal ha rådslag.

 

Dette er ledere som selv eier eller er medeier i bedriften. Deres første tanke er å sikre at bedriften ikke går konkurs. De vet de har bra produkter og gode medarbeidere. De må overleve slik at de er klare når krisen er over – for den vil jo gå over. Deres andre tanke er å ta vare på sine ansatte. Unngå permisjoner og permitteringer. I en bedrift med 5 eller 10 ansatte er det kritisk å måtte si opp en eller to. Derfor vet jeg at mange steder har en nå blitt enige om at alle heller går ned 10 og 20 % i lønn. I en bedrift med 10 ansatte tilsvarer det en til to lønninger.

 

Ville det da vært urimelig at staten stilte opp med 2,5 % redusert arbeidsgiveravgift? Hvis du spør de som står nær mikrofonstativet så sier de nok ”nei, ikke nødvendig nå”. Heldigvis er det noen som spør de som har skoen på. Derfor foreslo Høyre for en uke siden å redusere arbeidsgiveravgiften. Det vil ”koste” staten 11,2 mrd. kroner. Men det betyr at disse bedriftene faktisk vil spare 11,2 mrd. kroner. Ett fornuftig tiltak frem til krisen er over. Like logisk som at ansatte og ledelse blir enige om å gå litt ned i lønn i vanskelige tider.

 

Derfor svarer også NHOs medlemmer dette i en undersøkelse som ble lagt frem i dag. 6 av 10 bedrifter mener dette er det viktigste skattepolitiske virkemiddelet i dagens situasjon. Tidligere har både Bedriftsforbundet og HSH støttet forslaget. Kanskje kommer det forslag i Revidert Nasjonalbudsjett på fredag om redusert arbeidsgiveravgift?

 

Nei, det var sant! Regjeringen har jo bunnet seg til skattenivået fra 2004. Det lovet de LO før valget i 2005. I dag la Statsministeren frem en rapport på LO kongressen der han skryter av at Regjeringen har fulgt opp LOs krav. Rapporten har merkelig nok tittelen ”Innsatsen for arbeidslivet”. Hva med alle de tusen som nå i små og mellomstore bedrifter hver dag sloss for å overleve?  I Stoltenbergs rapport til LO skryter de av å ha gjort hverdagen for disse tøffere!  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av BentHBlogg | mai 6, 2009  

Erna som statsminister!

Ingen som følger med på norsk politikk kan ha latt være å få med seg det enorme presset som har vært på Erna Solberg denne våren. Mange har skrevet analyser om hva som gjorde at Høyre gikk fra en stigende og høy oppslutning før jul, til en synkende og for lav oppslutning frem til for en uke siden (nå har målingene snudd). Jeg skal i denne bloggen ikke konsentrere meg om det – ut over at jeg konstaterer at Høyres leder var den samme før jul som etter jul.

 

Det jeg vil skrive om er at hun faktisk er den samme også nå – etter så omfattende press. Ikke bare den samme – hun ser faktisk både mer energisk og kamplysten ut. Det konstaterer

også Elin Ørjasæter i NA24 etter mandagens pressekonferanse om Høyres krisepakke.

 

Statsministerjobben er Norges mest krevende jobb. Den krever erfaring fra et bredt spekter av politikkens områder. Du skal svare og håndtere alt fra kompliserte fusjoner i næringslivet som StatoilHydro fusjonen og Aker Solution saken, til inntektssystemet for kommunesektoren og sykehusenes organisering. De vanskelige sakene havner til slutt til topps og da er det statsministerens evne til å avveie interessene og unngå fallgruvene som til slutt er skille mellom suksess og krise. Den farligste egenskapen da er imidlertid beslutningsvegring. Jeg sier ikke mer…

 

Uansett hvor dyktig Statsministeren er så vil kriser oppstå. Enten som følge av feil som gjøres i Regjeringen, eller internasjonale kriser og katastrofer. Da kreves at en har de personlige egenskapene som skal til både for å holde hode kaldt, men også hjerte varmt. Kriser preges av kaos og kaos blir det også rundt statsministeren. Ansvarlige statsråder trenger råd og oppbakking i en vanskelig situasjon, det blir ofte konflikter mellom departementer om hvem som ”eier” krisen og i tillegg kommer det ytre presset fra presse og opposisjon. Jeg tror få av oss klarer å forestille oss hvordan dette er for den som har ansvaret på toppen. Da handler det til slutt om personlige egenskaper og trening. Men det handler også om evnen til å holde ut.

 

Det er selvfølgelig også en fordel å ha erfaring fra regjeringsarbeid. Spesielt siden det alltid i en regjering er mange statsråder som naturlig nok er nye og uerfarne. De trenger ledelse og råd.

 

Hvis dette var beskrivelsen i en stillingsannonse så er jeg ikke i tvil om hvem i norsk politikk jeg ville ha oppfordret til å søke – det er Erna Solberg. Vi som er så heldige å jobbe nær henne og har henne som leder opplever at hun har disse egenskapene og ser at de forsterker seg i vanskelige tider. Men jeg tror også at de som har fulgt henne fra siden er i ferd med å oppdager dette. Selv om mange nok har glemt at det var akkurat disse egenskapene som gjorde henne til en respektert og populær kommunalminister, med ansvar for innvandringspolitikken. 

 

Det er av og til litt slik som når vi skulle velge klassens tillitsvalgte. Det var først når det ble behov for en leder i klassen vi oppdaget at det var ganske tåpelig at vi hadde valgt den søteste gutten eller jenta i klassen…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av BentHBlogg | april 29, 2009  

Utdannelse må lønne seg!

Ansatte i offentlig sektor med høyere utdannelse tjener 80 øre, der ansatte i privat sektor tjener 1 krone. Norge har det lavest lønnsnivå av alle OECD landene når det gjelder utdanningsgruppene i offentlig sektor. Konsekvensene av dette vil selvfølgelig være manglende rekruttering til offentlig sektor og ikke minst manglende rekruttering til lærer- og sykepleier utdannelsen.

 

Det er kanskje den største trusselen mot kvaliteten på offentlige tjenester. Helsedirektoratet mener det er behov for å utdanne 4 500 helsefagarbeidere hvert år de neste årene. Om ikke nedgangen i søkermassen snus, kan situasjonen bli mer dramatisk enn tidligere fryktet. Det mest pessimistiske scenario gir 40 000 årsverk i manko i 2030, viser nye beregninger fra SSB. For sykepleiere isolert vil tallet være 7 700 innen 2020, men da er det ikke tatt hensyn til den kvalitetsforbedringen vi legger til grunn i kommunehelsetjenesten.

Beregninger fra Utdanningsforbundet viser at vi mangler 5 700 lærere i skolen i dag, og Kunnskapsdepartementet har selv beregnet at vi trenger i overkant av 7000 nye lærere fram mot 2020, hvis alle faktorer holdes konstant(ingen timetallsutvidelse).

 

Så kan vi jo spørre oss om det er noen som vil være fornøyde med at skolen og eldreomsorgen holder dagens kvalitet? Sosial- og helsedirektoratet har anslått at 20-50 % av beboerne i enkelte sykehjem er underernærte. I følge St.mld.nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening er 40,4 % av de ansatte i den kommunale omsorgstjenesten ufaglærte, det vil si uten helse- og sosialfaglig utdanning. 20 pst av pasientene i sykehjem blir feilmedisinert

 

1 av 5 går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Tre av ti voksne leser så dårlig at de har problemer i arbeidslivet.  Undersøkelser viser at 34 pst. av elevene slutter eller fullfører uten å bestå i ett eller flere fag. På enkelte yrkesfaglige studieprogram er tallet over 50 pst.

 

Jeg mener det er et hovedsvar på dette og det er mer kompetente ansatte i offentlig sektor. I dag er vi inne i en negativ spiral. Kommuner ansetter for eksempel to ufaglærte på sykehjemmet for å kompensere for mangelen på en sykepleier. Så prioriteres lavtlønte og ufaglærte i lønnsoppgjørene på bekostning av de med utdannelse. Denne spiralen må snus.

 

Høyre foreslår derfor en kompetansepott for utdanningsgruppene i offentlig sektor. Vi foreslår også at i årene fremmover må lærere og sykepleiere spesielt prioriteres foran ufaglærte av arbeidsgiverne i offentlig sektor.

 

Dette har også et likestillingsperspektiv. De som kjenner likelønnskomisjonens innstilling vil kjenne igjen virkemidlene. Grunnen er at kvinner med høyere utdanning jobber som hovedregel i offentlig sektor, mens menn med høyere utdanning jobber som hovedregel i privat sektor. Derfor er likestillingskampen i 2009 kampen for høyere lønn for de med høyere utdannelse i offentlig sektor – ikke kampen for høyere lønn for de lavtlønte.

 

Likestillingsminister Anniken Huitfeldt tør ikke ta opp denne kampen. LO har nemlig flertallet av sine medlemmer i kommunalt sektor i lavlønnsgruppen. Hvem er det – jo det er hovedsak menn. Men en AP statsråd legger seg ikke ut med de rike onklene i LO. Så istedenfor å gå i kamp for kvinnene som gjør de viktigste jobbene i samfunnet vårt, velger Huitfeldt å ligge trygt i lomma på mannfolkene i LO.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Østfold Høyre har foreslått en rekke endringer i Høyres utkast til program som vil innbære en strengere innvandrings- og integreringsdebatt. NRK fremstiller dette som en intern strid og utrykk for et ”grasrotoppgjør”. Jeg mener at det er noe så vanlig som at et fylkesparti foreslår endringer i et utkast til Stortingsvalgprogram.

 

Høyre har allerede strammet inn på innvandrings- og integreringspolitikken. Vi var for eksempel først ute med forslag for å stoppe den ukontrollerte tilstrømningen av asylsøkere som begynte å komme til Norge i 2008. Vi har fremmet forslag om klarer krav i integreringspolitikken og ikke minst så har vi foreslått en ny utsendelsespolitikk.

 

Det siste er kanskje noe av det viktigste nå. I løpet av 2008 fikk vi over 15 000 asylsøkere og over 60 % av disse kommer til å få avslag. Det vil være dramatisk om disse blir værende i Norge uten lovlig opphold. Da er veien til kriminalitet kort og vi undergraver hele asylinstituttet. Det har i realiteten ikke vært en skikkelig diskusjon om utsendelsespolitikken. Dermed så blir asylprosessen et spill om å få være lengst mulig i Norge – istedenfor er klar avgjørelse knyttet til beskyttelsesbehovet. Dette er en gavepakke for menneskesmuglerne som dermed har et godt ”produkt” å selge.

 

Østfold Høyre tar opp mange spennende forslag som vil skape debatt på Høyres Landsmøte. Jeg føler meg sikker på at resultatet blir en streng og rettferdig innvandringspolitikk. Jeg tror også at Høyre kommer til å både gi rettigheter – men også stille krav til de som skal bo i Norge. Vi mener det er grenser for politikk – så også her vil det personlige ansvaret stå sterkt. Men vi kan ikke akseptere kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og at pulter i den norske skolen står tomme uten at vi vet hvor barna er.

 

Høyres visjon er muligheter for alle. Det betyr at vi mener det er mye positivt med innvandringen og innvandreres kultur som beriker Norge. De som har rett til å bo her skal behandles som individer med like rettigheter og plikter. Den store majoriteten av innvandrerbefolkningen er godt integrert, arbeider og snakker norsk. De er avgjørende for at Norge skal gå rundt og fortjener anerkjennelse for den jobben de gjør.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00