av BentHBlogg | april 2, 2011  

Senterpartiet og Pollestad er avkled!

Senterpartiets Geir Pollestad forsøker i denne bloggen å si at Høyre ikke fikk gjennomslag på andre personvernområder i forhandlingene med Arbeiderpartiet om DLD. Det er ikke korrekt – og det skal jeg vise systematisk. Pollestad skriver i sin blogg at han ikke hadde tid til å dokumentere sin påstand. 

Men først til at Pollestad i denne bloggen avkler både seg selv og Senterpartiet sine motiver og argumenter.

Under forhandlingene mellom Høyre og Arbeiderpartiet valgte han å gå ut å advare Arbeiderpartiet om å innfri personvernkrav fra Høyre på andre områder en det som omhandlet trafikkdata. Dette gjentar han selv i bloggen. Det er det fremste beviset på at Senterpartiet og Pollestad sitt engasjement i denne saken ikke handler om et engasjement for personvern, men mot EU/EØS avtalen. Hvis han hadde sitt engasjement for personvern – så måtte jo han jublet hvis Høyre klarte det Senterpartiet i regjering ikke har klart – nemlig å presse AP til personverninnrømmelser. Men isteden forsøkte han å stikke kjepper i hjulene.

Dette gjør han i en situasjon der hans allierte i den heller sprikende forsamlingen partier som kaller seg personvernalliansen hevder at Høyre kunne fått gjennomslag for det samme hos dem! Vel, det kan umulig Senterpartiet være enig i – de mener jo det var feil at Høyre fikk forhandle om andre spørsmål en DLD.

Så på grunnlag av Pollestad sin blogg kan vi trekke følgende konklusjon; han og Senterpartiet sitt engasjement i denne saken handler om motstanden mot EØS avtalen og EU, ikke personvernet og at argumentet om at Høyre kunne fått like mye gjennomslag i forhandlingene med de fem partiene på andre personvernområder ikke er korrekt. Det siste forsterkes av at ikke bare var Senterpartiet imot at vi kunne forhandle om andre områder, Venstre er også motstander av vårt viktigste gjennomslag – prinsippet om logging av hvem som har innsyn i registrene og rett til innsyn i loggen.

Så det poenget – har Høyre presset AP til viktige gjennomslag på andre områder enn sterkere personvern innenfor DLD? Mitt svar er ja. Her er oversikten over de viktigste endringene:

”Partene er enige om at et grunnleggende prinsipp er at enhver har rett til innsyn i hvem som får tilgang til opplysninger om en selv. Plikten til logging og retten til innsyn i egen logg skal være det bærende prinsipp for alle større offentlige og private registre.”

Dette prinsippet er ikke gjeldende i dag. I det omtalte brevet bruker Fornyingsministeren ganske mye plass på å argumentere mot en slik løsning. Spesielt er hun skeptisk til at brukerne skal ha rett til innsyn i egen logg. Dette er en vurdering som Senterpartiet slutter seg til. Enda mer spesielt er det at et annet parti i den såkalte personvernalliansen – Venstre – faktisk ikke bare er skeptisk til dette. De argumenterer i mot at en slik logg skal etableres og stemmer imot forslaget om dette!

Prinsippet som Høyre har fått gjennomslag for skal være bærende i den nye Stortingsmeldingen om personvern, men konkretiseres ytterligere gjennom disse handlingspunktene som gjelder noen av de mest sentrale registrene:

”Be regjeringen sikre at det legges til rette for loggføring av interne oppslag i personregistre med sensitive person­opplysninger i NAV, jf personopplysningsloven med forskrifter, og i behandlingsrettede registre i helsevesenet, jf helseregisterloven.”

”Legge til grunn at regjeringen sikrer at den registrerte gis innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister om hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger om ham eller henne, det vil si innsyn i blant annet journal- og informasjonssystemer, jf helseregisterloven. ”

”Ber regjeringen sørge for at det etableres systemer for logging av elektroniske spor ved all tilgang til Norsk pasientregister (NPR), som forutsatt i forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (NPR), hjemlet i helseregisterloven. Det skal også være utarbeidet oversikt over hvem som har fått utlevert opplysninger fra NPR, samt hjemmelsgrunnlaget for utleveringen. Oversikt over utleveringer skal også være utarbeidet for de øvrige sentrale helseregistrene. ”

I brevet slutter heller ikke fornyingsministeren seg til følgende krav og forslag, men sier at dette skal vurderes. Når har Høyre fått gjennomslag for:

”Viser til at det i henhold til politiregisterloven skal etableres en ordning med personvernrådgiver i justissektoren. Partene ber regjeringen sørge for at det etableres ordning med personvernrådgiver/-koordinator ved større statlige etater som behandler sensitive personopplysninger og at dette skal gjøres i NAV og helsesektoren. ”

Vi har også fått gjennomslag for følgende krav, som ikke var omhandlet i vårt opprinnelige representantforslag:

”Be regjeringen styrke ivaretakelse av arbeidstakernes personvern i arbeidsmiljølovens kapittel 9, slik at personvern synliggjøres i HMS-arbeidet. ”

Vi fikk også gjennomslag for dette kravet, som ikke statsråden ville gi noen lovnader for i brevet:

”I påvente av avklaring av muligheter for å begrense innsyn i lovlig lagrede data i elektroniske betalingsanlegg, er partene enige om at bomselskapene ikke skal utlevere passeringsopplysninger til ligningsmyndighetene. ”

I tillegg fikk vi gjennomslag for dette kravet, som heller ikke var i vårt opprinnelige representantforslag:

”Partene er derfor enige om at de i forbindelse med behandlingen av Prop. 49 L (2010-2011) skal gi uttrykk for at det er behov for å endre straffeprosessloven § 216m slik at journalister får et særskilt vern mot romavlytting, på linje med det som tilkommer avlytting av de øvrige yrkesgrupper som nå er nevnt i § 216 m fjerde ledd, og at man ber regjeringen fremme et slikt lovforslag som ledd i oppfølgningen av NOU 2009: 15.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

“Så det poenget – har Høyre presset AP til viktige gjennomslag på andre områder enn sterkere personvern innenfor DLD? Mitt svar er ja. Her er oversikten over de viktigste endringene:”

Lite interessant når man tenker på at dere hadde alternativet med å bare si nei til direktivet eller å “forhandle” med AP.

Denne kranglene om hvem som er dummest og teitest av Høyre og SP imponerer ikke akkurat.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Konkurransen om hvem som viser seg teitest, utstår til erfaringen etter de to neste valgene – og DLD evt er iverksatt.

“Kåringen” kan bli dramatisk forrykket ved avdekking av og/eller lekkasjer fra flere såkalte “sikre” registre.

Dld og dna rimer nesten, krever bombesikre rutiner som hindrer vaskehjelper fra å fritt snoke. Sikkerhetsklarering av Gunda, Pjotr og Mohammed ?

Håpentlig, har man også fått fixet forsvarets hemmelige liv lekket på telefonkatalogen (sic), muligens tettes også hullene i Regjeringsbyggets ikt-systemer. Så får man dessuten håpe at Wikileaks ikke får altfor mange kontakter på norske databasefarmer.

Jeg følger spent med på hvilke partier som viser seg å ha representanter med ryggrad.

Uten ryggrad, er det selvsagt ingen ryggmargsreflekser å spore. Høyres reflekser synes være fordunstet, dessverre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes det kan passe seg nå at alle som stemte for DLD fra Høyre demper forsøke på å rakke ned på motstanderne av DLD.

Vi som er grunnleggende motstandere av DLD, bl.a. p.g.a. bransjekunnskap, vet at det kommer en dag da dere eller de som blir valgt inn for dere må forsvare DLD, både mht. lekkasjer, misbruk, feilslått effekt, osv osv. Listen kunne vært svært lang.

Jeg erkjenner i dag at mitt Høyre har sviktet, meg, sine velgere og landets befolkning.

Dagens vinner er AP som har fått Høyre med på dette og på denne måten oppnådd to ting;

1. Gjennomslag for AP grunnleggende overvåkningsfilosofi som vi i vestlige Europa trodde forsvant med kommunismens fall.

2. At Høyre svikter sine velgere og får en velgerflukt man ikke har sett tilsvarende av før et valg, som vil sikre rødgrønt flertall i en årrekke.

Jeg er kjempestolt av de 5 representantene i Høyre som stemte mot, bl.a. Michael Tatzschner som sier det så bra; Jeg stemmer etter min overbevisning og i hht det jeg har lovet dem som har valgt meg inn.

Tilsvarende kan man ikke si om dere som stemte for.

Dette vil dere også se i de ulike valgene fremover. Vær glad det er kommunevalg til høsten, uten hadde mange av dere blitt kastet fra Stortinget p.g.a. denne saken.

At dere har klart å holdt folk lite engasjert i denne saken skyldes noe så ille som kriger og naturkatastrofen i Japan.

Men dette kommer folk til å bli mer og mer klar over og da kommer resultatene.

Det som er synd er at dette vil medføre at den Høyrepolitikken man har hatt så stor tro på og lojalitet til nå ikke vil bli ført fra noen regjeringskontorer de første perioden.

Dette takke være hestehandel og hastebehandlingen av DLD med sammen med AP.

Så ikke bruk mer tid på å forsøke å rakke ned på motstanderne deres, for nedturen blir bare enda større fremover.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har lest gjennom utallige uttalelser fra Høyre representanter som stemte for DLD.

Jeg må uten unntak si at absolutt ingen av disse er beroligende i forhold til innføringen av DLD.

Ser også på de punktene du ramser opp i ditt innlegg. Det er IKKE på disse punktene de største problemet ligger.

Det største problemet er at dere har legalisert systemer som profesjonelle kriminelle miljøer vil kunne hente data fra, enten ved hacking eller betaling av offentlige tjenestemenn/kvinner.

I tillegg så har dere stemt for utvidet og omfattende overvåkning, som folk flest etter hvert vil få problemer med å forholde seg til.

Og sist men ikke minst så har dere svekket Høyres troverdighet for lang tid, både i forhold til at dette er en hestehandel med AP, hvor bl.a. Støres uttalelser bærer preg av at det er viktigere å følge EU en å tjene folket.
Men også ved at dere i denne saken ikke en gang var villige til å vente på evalueringen fra EU som kommer 14. april. Da kunne dere også fått utredet denne saken mer, bl.a. hvordan dere skal lagre dataene. Kostnadene er underordnet, men dere vil ikke finne tekniske løsninger som er 100% sikker, og 90 – 99% er ikke nok selv om det er det dere vil ende opp med. Og da har jeg ikke tatt med den menneskelige faktoren, mht svikt, og økonomiske motiver.

Dette er en helsvart dag for en tidligere trofast Høyre velger.

Om 4 – 6 år er DLD vekke uansett om ikke før, men på den tiden har Høyre bidratt til at svært mange uskyldige har fått psykiske problemer p.g.a. følelsen og virkningen av å være overvåket, men også uskyldige borgere som blir offer for kriminelle handlinger som følge av DLD.

Dette vedtaket blir Høyres største problem i de årene DLD er aktivt. Og Høyre har forspilt sin mulighet til å komme i regjering i den perioden. Så lett klarte dere å ødelegge den fremmarsjen Høyre hadde basert på Høyre politikk. Men dere klarte ikke å stå løpet ut og gikk rett i grepet til AP og sviktet grunnleggende prinsipper Høyre alltid har vært en garantist for inntil nå. Da nytter det ikke å komme med den flikkingen dere gjorde på vedtaket. Det hadde selvfølgelig AP tatt høyde for i forkant.

Gratulere igjen for tidens selvmål.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Avkledd? Det var en helt grusom side av Høyre vi fikk se i går. Jeg så INGEN tilhengere som vedkjente seg mulighetene for misbruk av direktivet, eller den utviklingen det åpner for. En skulle tro at dere hadde full tillit til alle så lenge de jobbet for staten. Og ikke bare vår stat, men alle EUs stater, som vi har null kontroll over. For ikke å snakke om muligheten for innbrudd i dataene. Vel, nei, dere snakket ikke om det heller.

Dere i Høyre er med på å bygge ned rettsstaten og ta fra borgerne friheten. Dere må UT av Stortinget, dere er den største trussel vi kjenner til i dag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00