av BentHBlogg | mars 13, 2011  

Skal vi alle være pasienter?

”En pasient, er en person som får behandling av helsepersonell for psykisk og/eller fysisk sykdom/lidelse eller skade, på sykehus/klinikk og/eller andre behandlingsinstitusjoner.”Wikipedia.

Selvstendighet, deltakelse og aktivitet er etter Høyres syn noe som alle har grunnlegende behov og ønske om – uavhengig om en er frisk, syk eller har behov for hjelp.

Regjeringen har sendt på høring forslag til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Den skal erstatte kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Det viktig å reflektere over hva som er en lovs sentrale ide – og om den stemmer overens med de politiske målsetningene.

Den nye loven er utarbeidet av det mektige Helse- og omsorgsdepartementet og preges sterkt av spesialisthelsetjenestens tenkning. Begrepet ”sosialtjeneste” er fjernet fra loven. Målsetninger om deltakelse og ansvar for eget liv er dermed redusert eller fjernet, og pasientperspektivet er blitt det dominerende.

Den nye kommunale helse- og omsorgsloven er en lov mennesker skal leve hele sine liv innenfor. Loven definerer deg og ditt forhold til kommunen. Den vil omfatte oss alle – gjennom hele livet. I følge loven er vi passive mottakere. Kommunen definerer hva du skal få eller motta, ut fra gode intensjoner, du bruker det du får.

Dette kalles omsorg. Det du får er enten helsetjeneste (behandling), eller så er det omsorgstjenester. Inge Lønning(h) sa en gang: ”Det verste du kan gjøre mot et menneske er å ta i fra det sin selvstendighet, og kalle det for omsorg.” Ut fra loven blir det å bo selvstendig, det å kunne være med barna på fotballtrening, avlastning, muligheten til å jobbe – alt blir definert som noe en mottar som omsorg fra kommunen.

Kanskje det er denne tankegangen som gjør at retten til å selv organisere personlig assistent tiden ikke lovfestes? Kommunen som skal bestemme hva timene og minuttene skal brukes til. At individets rett til å få prøvet kommunens vedtak om innholdet i tjenestene fjernes og at det er kommunens selvstendighet som fremheves i loven? Kommunalt selvstyre er viktigere en enkeltindividets selvstendighet. I den nye loven heter det at pasienten og brukeren skal ”medvirke til” utformingen av tjenestene, mens i dagens sosialtjenestelov heter det at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med brukeren og at det skal stor vekt på hva brukeren mener.

Kommunalt selvstyre fremheves sterkt i loven. Kommunalt selvstyre er viktig, men da på bekostning av statens makt, ikke individets makt!

Men slik er det kanskje i et samfunn der alle skal med? Noen må jo bestemme hvor alle skal, og i fremtiden vil det være kommunen som bestemmer hvor den enkelte pasient og bruker skal og hva en skal få eller motta. Det heter vist helse og omsorg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Nei vi skal aldri godta ett lovverk som er skrevet på ett så sviktende grunnlag som denne hvor det å tenke og gjøre sjæl og være ansvarlige produktive mennesker er utelatt!

Da jeg leste dette dokumente på dets vei i høringen ble jeg direkte forskrekket over at fagpersoner sto bak den!

Politikere vil mye og fagpersoner ofte enda mer og det er nettopp i dette skjæringspunkte det ofte skjer fatale feil som uroer både den som trenger assistanse ,den kronisk syke eller den som plutselig for en periode av livet trenger helsevesentet aktivt.

Det er ” populært” og lovpålagt i dag å si /skrive at brukere av tjenester er hørt i alle prosesser men virkeligheten viser ofte noe annet da det tar lang tid å innarbeide nye kulturer hvor likeverdet står sterkt!Les hvor en blir hørt og tatt hensyn til i praktisk gjennomføring.

De færreste er “syke” hele livet og slik skal og må det være videre også.Men hjelp fra logiske systemer kan vi trenge alle sammen på den ene eller andre måten.

De spørsmålene du stiller kan ikke svares på under bare en ny lov på området helse og omsorg!

At sosial er tatt ut er en katastrofe da mye “lidelse og sykdom” netopp blir initiert under denne kategorien.

Her kan du spørre deg selv og dine om hva dere vil bidra med ?Tips fattigdomsbekjempelse og god sosial boligpolitikk bla…

Send så dette på en bred og lang høringgsfrist så skal vi svare.

Hilsen kroniker,ufør,og en med betydelig erfaringskompetanse:D

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er en svekkelse av den enkelte pasient/brukers rettigheter. Vi vet at i mange kommuner vil det bli den enkeltes kamp mot systemet, og når folk er syke og har behov for hjelp er det ikke akkurat noe pluss å måtte kjempe for å få en type hjelp en sjøl mener er den riktige. Veldig mange blir stående uten hensiktsmessig hjelp fordi de ikke har overskudd til å kjempe for å få det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Deler din uro omkring ideologi.

Er ellers også bekymret for manglende oppmerksomhet omkring endringer i loven om uføre.
Har skrevet noen innlegg om fribeløp for uføre og Frps forslag om “ingen uføre under 40″ på bloggen min “Ut av uføre(t). De er også sendt Kjell Ingolf Ropstad som er mitt partis repr i den saken. Du er velkommen innom bloggen. Og stjeling av gode ideer fra innleggene der “mottas med takk”: http://marittotland.blogspot.com

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Samfunnet kommer skjevt ut dersom myndighetene er den instansen som definerer hva som er nødvendig for den enkelte.

Myndighetene skal ivareta interessene til hver eneste borger i Norge. Desverre så brukes det altfor mye penger på gallamiddager og annet fjollete tulball.

Oljefondet sikrer politikere høye lønninger mens mange borgere sliter for å ha middag på bordet hver eneste dag.

Jeg har mista troen på politikere fullstendig både de røde, grønne og blå partiene. Dere er bare ute etter å male deres egen kake. Valgløftene ser ut til komme i andre rekke. Skam dere.

Og forresten: Å kalle noen for psykiatrisk pasient er mobbing. Simpelt er det, rett og slett.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gi oss heller kred og klapp på skuldern!

Funksjonshemmede som har et assistansebehov som kan og vil velge BPA i stedet for andre kommunale tjenester, og særlig de av oss som velger en annen samarbeidspartner enn kommunen, burde vel egentlig bæres på gullstol.

Vi er ikke passive brukere, pasienter eller ofre, som lener oss tilbake og forlanger at kommunene skal ta vare på oss. Tvert i mot.

Vi er ansvarlige, myndige, og selvstendige borgere, med vilje, kunnskap og med tilgang til gode verktøy og samarbeidspartnere.

Vi frigjør masse ressurser i kommunene ved at vi som ulønnede arbeidsledere påtar oss all administrasjon av assistansen. Og, vi rekrutterer i hovedsak alt annet enn folk med helsefaglig bakgrunn.

I seksten år har jeg gjort jobben, med rekruttering, vikarer, opplæring, medarbeidersamtaler, timelister, sykefraværsoppfølging, ferieavvikling, osv. Og jeg har gjort det med glede – fordi det gir meg frihet, kvalitet, forutsigbarhet, fleksibilitet, kontinuitet, mm.

Nå er det slik at det kommunale selvstyre fremheves sterkt i den nye kommuneloven. Og jo, kommunalt selvstyre er viktig, men da skal det være, – som du også skriver, på bekostning av statens makt, ikke min makt over eget liv!

Det er særdeles uklokt av de rødgrønne å gamble med BPA. Norge trenger faktisk flere som tar ansvar for sitt eget liv og som bidrar til fellesskapet, ikke færre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Svært mange kommuner er allerede i gang med forberedelsenee til den nye loven skal tre i kraft. Da er det tilbake til de gamle institusjonene igjen for alle som ikke kan klare seg uten hjelp. Det gjelder både gamle, syke, unge uføre og utviklingshemmede. Til nå har Fylkesmannen vært en ankeinstans som har passet på at det er den enkeltes behov som legges til grunn for tjenestetilbudet og ikke bare kommunenes dårlige økonomi. Hvis ankeinstansen blir vingeklippet og loven får en annen ordlyd kan jeg etter mer enn 30 års erfaring tenke meg hvordan det skal bli (denne kommunen har fattet vedtak som i praksis medfører tvangsflytting fra egen bolig). Det er ingen grenser for hva disse kan finne på for å tilpasse tjenestene den lokale selvråderetten. Vi har flere dokumenter hvor kommunens representanter bruker ordlyden: “Vi respekterer Fylkesmannens avgjørelse, men er uenig i denne og vi mener den går ut over kommunens selvråderett”.
Jeg sitter igjen med en følelse at det er Fellesforbundets medlemmer som får bestemme. Hvorfor skulle den rødgrønne Regjeringen ellers overse mer enn 70% av høringsinstansene og innføre den nye loven i sin nåværende form?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for kommentarene som jeg oppfatter støtter bekymringen. Hva kan vi gjøre? Nå venter vi på regjeringens endelige utkast som kommer til Stortinget før påske. Da vil Høyre enten foreslå endringer i den loven regjeringen kommer med, eller hvis den ikke er vesentlig annerledes enn den som er sent på høring – så vil vi foreslå å avvise hele forslaget.

Stortinget vil i hovedsak bruke mai måned på å behandle saken – slik at vi er ferdige i løpet av første halvdel av juni.

Jeg er bekymret for at dette perspektivet har fått liten oppmerksomhet i media.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, stå på i denne viktige saken:) Ikke la oss bli marionetter i de rødgrønnes detaljstyringsiver, og som ser bort fra enkeltindividets rett til selvbestemmelse over eget liv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg følger opp bekymringen din med innlegget: “Hvorfor er det så få som bryr seg om “de brysomme”? på http://bit.ly/gqQTR0

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så har også SP sagt at ingen under 40 år skal bli varig uføre. Skal dette bli mer enn en målsetting, må det følges opp med tiltak. Jeg kan ikke skjønne annet enn en god BPA-ordning , brukersyrt personlig assistent må være et nødvendig virkemiddel for å nå et slikt mål.
http://bit.ly/i0ZklX

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00