av BentHBlogg | mars 10, 2011  

DLD og personvern – hva er alternativene?

Debatten om personvern er nå forenklet til å handle om et ja eller nei til DLD. Det er en debatt som skygger over hva innholdet i det Stortinget skal ta stilling til faktisk innebærer.

Stortinget skal si behandle to saker – den første er endringer i norsk lovverk som eventuelt vil innebære at en tilfredsstiller minimumskravene til DLD og en sak om implementering av direktivet (ja eller nei til reservasjonsretten).

Den første inneholder det konkrete innholdet i hva innføring av DLD vil bety for norsk rett. Stortinget kan i den forbindelse vedta endringer i norsk lovverk som innebærer endringer i lagringsplikt, hva som skal lagres, hvor lenge og under hvilke vilkår – uten at det nødvendigvis tilfredsstiller minimumskravene til DLD. Slik jeg har oppfattet de såkalte nei partiene er at de også vil foreta endringer i dagens lovverk. Det blir derfor ikke en avstemning i Stortinget mellom ja eller nei til DLD, men om hvilke endringer i norsk rett flertallet vil gjøre. Det flertallet kommer frem til vil enten innebære at en hevder å ha innført DLD i norsk rett, eller at en blir nødt til å bruke reservasjonsretten i EØS avtalen.

Mange av de som har utrykt skuffelse over at Høyre har gått inn for endringer i norsk lovverk som tilfredsstiller DLD sine minimumskrav utrykker at vi har sviktet vårt prinsipp program.

 Det er jeg ikke enig i. For vi må konkret se på hva er det Høyres Stortingsgruppe faktisk har satt ja til, i forhold til dagens situasjon og i forhold til hva en nasjonal løsning kan innebære. Med nasjonal løsning mener jeg endringer i dagens lovverk som innbærer mer lagring og lagringsplikt, men som ikke tilfredsstiller DLDs minimumskrav. Det er jo ikke klarlagt hva eventuelt KrF, SP, FrP, V og SV kan bli enige om som et felles utgangspunkt. Men jeg legger til grunn uttalelsene fra Magnhild Meltveit Kleppa (SP) og kommentarene i forbindelse med høringene i Stortinget.

 Det er tre områder der DLD krever mer lagring: trafikkinformasjon, lokaliseringsinformasjon, IP adresser og e-post kommunikasjon. Ingen av disse innebærer lagring av innhold, men tid og sted og med hvem.

 Jeg har laget en enkel matrise over problemstillingene og de tre forhandlingsutgangspunktene som er i Stortinget i dag:

 

Hva som skal lagres Dagens situasjon AP Høyres utgangspunkt Nasjonal løsning
Trafikk-

informasjon

Lagres 2-5 måneder, sletteplikt Lagrings og sletteplikt etter 12 måneder Lagrings og sletteplikt etter 6 måneder Dagens regler
IP adresser Sletteplikt etter 3 uker Lagrings og sletteplikt etter 12 måneder. Lagrings og sletteplikt etter 6 måneder Vil innføre lagrings og sletteplikt – 3 til 5 måneder
E-post (fra og til – ikke innhold) Lagres ikke Lagrings og sletteplikt eter 12 måneder Lagrings og sletteplikt 6 måneder Skal ikke lagres
lokaliseringsdata

Det lagres noe i dag i strid med konsesjonene. Denne informasjonen brukes av politiet og nødetatene

Lagrings og sletteplikt etter 12 måneder. Krav til høyere strafferamme for uttak (5 år) Lagrings og sletteplikt 6 måneder. Krav til høyere strafferamme for uttak (5 år) Skal ikke lagres

 Den nåværende avstanden mellom Høyres syn og de som ønsker en nasjonal løsning kan derfor oppsummeres med:

Trafikkinformasjonen (hvem du og når du ringer): Samme mengde og realiteten bare 1 måned i forskjell. Men lovgrunnlaget er forskjellig. Høyres syn innbærer at lagringsplikten er basert på lovkrav, mens dagens situasjon er kommersielt betinget med en sletteplikt.

IP adresser: Samme mengde – men tiden skiller fra 3 til l måneder.

E-post: Høyre er åpen for lagring, så her skiller både mengde og tid seg.

Lokaliseringsdata: Høyre åpen for lagring, så her skiller både mengde og tid seg.

Hovedforskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet er lagringstiden 6 eller 12 måneder og at Høyre stiller betydelig strengere personverntiltak som følge av økningen i informasjon som blir lagret:

Det er:

 • De lagrede data må sikres vesentlig bedre, gjennom konsesjonsplikt, kryptering, lukket lagring samt strenge krav til de som skal håndtere lagrede data, blant annet ved krav om vandelsattest og logging av all uthenting av data.
 • Domstolskontrollen skal skje ved én spesialdomstol.
 • Politiregisterloven må tre i kraft før datalagringsplikten trer i kraft.
 • En forpliktende styrking av Datatilsynets ressurser og mandat.
 • En evaluering av de nye reglene etter tre til fire år.
 • For å beskytte kildevernet vil Høyre kreve begrensninger i adgangen til å avlytte telefoner/lokaler som brukes av journalister.

I tillegg vil Høyre bruke vår forhandlingsmakt til å få gjennomslag for personvernforslag vi ikke har fått den rødgrønne regjeringen med på tidligere:

 • Loggføring i offentlige registre, slik som helsevesenet og NAV.
 • NAV får begrensede muligheter til å innhente personopplysninger og komplette pasientjournaler.
 • Elektronisk bompassering – Skattedirektoratet mister hjemmel til å kreve innsyn i opplysninger knyttet til konkrete kjøretøy benyttet i næringsvirksomhet.
 • Registrering av alle som søker i skattelister og varsel til skattebetaler.
 • Personvernansvarlig etableres ved alle større institusjoner og etater som har tilgang til sensitive personopplysninger.
 • I skolen skal det utarbeides retningslinjer for å sikre personvernet i forbindelse med innhenting og bruk av personopplysninger. Innhenting og overførsel av personopplysninger mellom barnehage og skole skal kun skje etter informert samtykke fra foreldre og foresatte.
 • Private registre, som bank og forsikring, pålegges å etablere logg for hvem som innhenter opplysninger og rett til innsyn for den enkelte.

Det er dette som i realiteten er forskjellen mellom Høyres syn og det som er synet til de som ønsker en nasjonal løsning og nei til DLD.  Jeg kan ikke med beste vilje forstå at denne forskjellen innbærer et skille mellom å kunne hevde at en prinsipielt og reelt er tilhenger av et sterkt personvern eller ikke.  Det er også grunnen til at Høyre mener at det fortsatt bør være åpning for en enighet mellom Høyre og de partiene som ønsker en nasjonal løsning. Fellesskapet i engasjementet for personvern er åpenbart sterkest mellom disse partiene.  Men Høyre kan også bruke sin forhandlingsposisjon til å få tilsvarende sterke personverninnrømmelser fra Arbeiderpartiet.

Dette vil forhandlingene i ukene som kommer gi svar på. Men jeg mener uansett at de som gjør et ja eller nei til DLD til testen på om en har et personvernengasjement gjør seg skyld i en grov forenkling av problemstillingene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Takk for nyttig oversikt. Men er ikke det prinsipielle spørsmålet om vi faktisk skal tillate forhåndslagring av data uten at det foreligger mistanke om ulovlige forhold? Det er jo dette som er det grunnleggende personvernspørsmålet IMHO.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for hyggelig tilbakemelding. Ja, jeg synes det er et viktig prinsippielt spørsmål. Det er også hovedårsaken til at jeg lenge var svært skeptisk til DLD. Men dette spørsmålet skiller jo ikke lenger mellom de tre alternativene. Også en nasjonal løsning (inkludert Datatilsynets alternativ) innbærer nå en lagringsplikt for IP adresser – også før mistanke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis du legger til grunn at man overhodet skal innføre lagringsplikt (som i dette tilfellet betyr straffeprosessuell bevissikring) – har du et poeng.

Men selve det prnsipielle problemet er jo nettopp tanken om å bryte det rettsstatlige grunnprinsipp om at staten ikke bedriver bevissikring i borgernes frie kommunikasjon før det foreligger en etterforsknings- eller etterretningssak som begrunner det overfor den enkelte.

Dette har jeg blant annet skrevet om i en utfordring til Erna Solberg, her:

http://www.uhuru.biz/?p=644

Hvis du ikke kan svare fyllestgjørende på de samme spørsmålene, er det opplagte alternativet å gjøre som Tysklands justisminister foreslår, med støtte fra EUs egen kommissær for justis og fundamentale rettigheter:

http://www.uhuru.biz/?p=541

Som dette viser, er saken høyst kontroversiell også innad i EU. Det er synd om Høyre ikke bidrar på rett side i den debatten. Også for EU-saken.

Jon Wessel-Aas

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lovpålagt lagring av lokasjonsdata og fra/til/når for epost er en MASSIV forskjell mellom Høyres utgangspunkt og den nasjonale løsningen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du anser det ikke for å være noen vesensforskjell mellom lagring av IP-adresser og trafikkdata?

Jeg føler det er ganske store og relevante forskjeller mellom å kjenne noens telefonnummer og å vite hvem de har snakket med det siste året, eller mellom å kjenne eieren av et gitt bilnummer og å vite hvor den bilen har vært de siste tolv måneder.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Grei oversikt, men at saken er todelt endrer ikke det faktum at Høyre har snudd i en prinsipielt viktig sak, og fra nå av bidrar til å svekke personvernet i Norge fremfor å styrke det. JEG synes IKKE at gårsdagens avgjørelse bygger opp under Høyres prinsipper, deriblant første setning i programmet fra 2008; “tillit til enkeltmennesket”.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Også en nasjonal løsning (inkludert Datatilsynets alternativ) innbærer nå en lagringsplikt for IP adresser – også før mistanke. ”

Ja, men det er fordi det er begrunnet med at barneporno er av en slik art at en stor del av virksomheten er helt avhengig av internett. Det kan sansynligvis forsvares utifra er en “saks og målrettet”-tankegang.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det ikke litt paradoksalt at man har lagt opp til at alle alternativene bryter et vesentlig prinsipp slik at man uansett tilfelle kommer ut av det som en tapende part ?

Hvordan i himmelens navn har dette manifestert seg som en god idé?

Selvfølgelig fremstår Høyres løsning som bedre enn de fullstendig spinnville alternativene vi ser hos AP, men det betyr ikke at løsningen her er hverken god eller akseptabel av den grunn.

Forhåndslagring uten mistanke er ikke noe man bare kan skru på i alle alternativer sånn helt uten videre.

Det at dere også blander inn masse andre gode ting for å gjøre dette enklere å svelge med argumentasjon om at dette blir en brekkstang for å få det på plass er bare trist.

Vi kan ikke inngå kompromisser som dette bare fordi vi ikke vil ta den større fighten om å beskytte oss mot det horrible overtrampet dette er.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg har ett enkelt spørsmål:

Hvorfor skal man i det hele tatt lagre trafikkdata og lokaliseringsdata så lenge de som har noe å skjule helt enkelt kan omgå effekten av lagring?

For resultatet er at det ENESTE vi oppnår er overvåkning av vanlige lovlydige borgere!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor ønsker Høyre å gå egne veier heller enn å lytte til ekspertisen? Hvorfor legger Høyre så liten vekt på uttalelser fra Datatilsynet? Hvem skal finansiere det offentliges behov for denne lagringen?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei

Først vil jeg si bra skrevet artikkel.

Men får jeg lov til å spørre hva som gjør at dere stoler så lite på folket at dere mener at de tiltakene som er over er passende? Hvordan skal folket klare å stole på sine ledere når lederne ikke stoler på folket?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Problemet med DLD er jo at det er et direktiv som åpner for lagring av informasjon om *potensielle* straffbare forhold. Altså at politiet ikke lenger trenger noen konkret mistanke for å igangsette sporing. Sporingen er allerede foretatt, og dermed åpner man for en mistenkeliggjøring av enkeltindivider som jeg synes er svært problematisk.

Forøvrig er det tekniske fundamentet for dette på svært vaklende grunn, all den tid man har VPN, anonymiserende proxy-tjenere, GMail og HotMail. Alle disse fire komponentene vil omgå intensjonene i direktivet, og det er *enkle* grep som skal til for å bruke dette.

Konklusjonen min er at DLD gjennomfører overvåking og mistenkeliggjøring av enkeltpersoner, UTEN at man oppnår formålet, som er å avdekke alvorlig kriminalitet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her prøver du å snakke deg vekk fra saken. Datatilsynets forslag var et forsøk på å finne et kompromiss for å begrense skadene. De så vel hvor det bar… Men dette endrer ikke det prinsipielle spørsmålet som du hevder har vært viktig for deg: er det riktig å innføre en lovpålagt masseovervåkning av befolkningen? Hvis du eller Høyre var misfornøyd med alternativene som ble presentert så har dere faktisk mulighet til å utmeisle et eget forslag. Jeg er sikker på at Datatilsynet bare ville vært glade for et forslag fra Høyre som var strengere enn deres forsøk på kompromiss. Når Høyre likevel velger gå gå inn for masseovervåkning så tolker jeg det heller som at dere ikke har forstått rekkevidden av det dere går inn for.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dere kan skalte og valte med politiets adgang til foreliggende trafikkdata (terskel for bevisinnhenting). Dere kan skalte og valte med hvor lenge private aktører for lov til å lagre trafikkdata (sletteplikt). Dere kan øke eller redusere politiets resurser. Men dere kan ikke begynne med etterforskningsskritt, eller rettere sagt preaktiv bevissikring, mot mennesker som åpenbart ikke er under mistanke for noe ulovlig.

I forhold til preaktiv bevissikring av samtlige borgere er det kun et ja eller nei. Enten så innføres tvangslagring i etterforskningsøyemed, eller så gjøres det ikke. Det er visse ting som ikke kan deles på midten. Datalagringsdirektivets regulering av preaktiv bevissikring er en av dem. Hvis du først begår et prinsipielt overgrep, spiller det mindre rolle hvor lenge du overgriper, og det spiller mindre rolle hvem som får se på overgrepet i ettertid.

At jeg ved avtale aksepterer at andre private aktører lagrer enkelte av mine avtrykk fra hverdagen gir ikke norske myndigheter rett til å ta ukritisk ta beslag i dem. Kall det kommersielle hensyn, eller kall det private hensyn. Det trenger ikke norske myndigheter blande seg inn i. Akkurat på samme måte som at norske myndigheter ikke skal ta beslag i andre av mine avtrykk og spor fra hverdagen, som jeg eventuelt lagrer/oppbevarer selv. Spiller det noen rolle hvorfor jeg lagrer dem?

Ligg unna mine nettverk, min lokasjon og mine kommunikasjonsmønstre. Ligg unna!

Mvh Christian Elind, jurist

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jada! Det skiller nok LITT mer enn å oppbevare IP -adresser for en noe lengre periode da. Men jeg skjønner at dere må klamre dere til halmstrå etter dette her.

Dere solgte dere ut. Jeg skjønner jo at dere nå må fossro bort fra det dere er gått inn på. Men det nytter ikke å forsøke å “minimere skaden”. Folk ser hva som blir gjort, og etter reaksjonene å dømme rundt om kring.. Vel, jeg lar det tale for seg selv.

Det er viktige prinsipielle spørsmål som dere bare kjører over med DLD. At dere ikke ser dette er en gåte for meg!

Det er egentlig ikke flertall på stortinget for å gjennomføre dette, men Høyre må vel ta frem partipisken her nå. Så da presser man faktisk gjennom et vedtak som ikke har støtte i det FOLKEVALGTE organet kalt stortinget.

At dere viser en slik forakt for demokratiets spilleregler, er i grunn nok til å bli særdeles bekymret, med tanke på at dere skal definere forvaltningen av DLD, etter min mening et av de større bruddene på våre rettigheter som frie individer på all den tid!

Begynner man å pirke i slike rettigheter som dette, så varer det ikke lenge før det kommer krav om ytterligere inngripen i folks privatliv, alt fra . Du/dere vet det sikkert dere også. Men lukker øynene for det.

Man fanger ikke forbrytere ved å oppløse alles rettigheter til et privatliv(ja, selv om jeg ikke “har noe å skjule” så vil jeg allikevel ikke at noen skal sitte og se meg over skulderen og katalogisere alt jeg foretar meg til enhver tid, døgnet rundt, hele året!).

Man fakker kriminelle ved å drive med politiarbeid. Da kan man finne de som er urederlige, og rette søkelyset isolert mot dem. Da har man også muligheten til datafrys, og kan samle info til man har en sak. Jeg tror egentlig at man oppnår kun at de kriminelle skjuler seg, og så får man et gigantisk overvåkningsapparat på vanlige folk. Det kommer sikkert til å koste flesk, og dette finansieres gjennomskatteseddelen. Så egentlig skal jeg og alle andre betale for å få oss selv grunnløst overvåket.

Spørsmålet jeg stiller meg er om dere falt for fristelsen til å sette AP i politisk gjeld til dere. Og da måtte man vel veie opp hensynet til personvern, kontra hensynet til egen vinning. Og så falt personvernet, eller?

Nå kan dere implementere direktivet som ingen vil ha(unntatt AP og et knippe folk i Høyre). Så kan vi vel bare lene oss tilbake og vente på fremtidige skandaler om lekkasjer og annet misbruk av de enorme databasene dere vil få ved dette.

Bare ha i mente at INGEN unntatt AP ønsket dette her. Dersom alle er i mot, så er det kanskje betimelig å spørre seg selv hvorfor det er slik.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Men dette spørsmålet skiller jo ikke lenger mellom de tre alternativene.” – Da har du vel svaret ditt, ingen av de samsvarer med de prinsippene et moderne demokrati er bygd opp på. Og det at viktige prinsipp allerede er overskredet er ingen unnskyldning for å overskride de mer.

Men, det jeg egentlig ville kommentere på, og som jeg ikke har sett at noen politikere har gitt noen fornuftig uttalelse på, er det tekniske aspektet. Det er mange måter å unngå et slikt direktiv på. For eksempel kostnaden ved å sende all internett-trafikken din via en server i f.eks USA koster 4-5 dollar i måneden. Bruker du en programpakke kalt Tor blir trafikken ping-ponget mellom en rekke servere før den kommer ut på nettet. Gratis å bruke, men går litt tregere. Selv enkle ting som å bruke hotmail / gmail for kommunikasjon er nok til å omgå direktivet. Det samme som hindrer kriminelle fra å avlytte epost der hindrer like effektivt datalagringsdirektivet. Det eneste det kan logge er at “denne personen bruker gmail” – man får ikke engang hvilken epost adresse han har.

Så å håpe på at tungt kriminelle / terrorister ikke bruker slike enkle grep for å skjule kommunikasjonen er i beste fall naivt, og det kaster tvil over hvor praktisk brukbart slik logging vil være. Til det politikerne sier det skal brukes til, iallefall. Vil sikkert være flott for å finne informasjon i små saker, og for politiske motstandere. Som bringer oss videre til mulighet for misbruk. For selv om det trolig vil være veldig få spor av de store fiskene der, vil det være plenty med spor fra Ola og Kari Nordmann. Vi har allerede sett logger bli brukt for å spore opp politiske dissidenter nedover i Europa, og blitt annholdt på ganske tynt grunnlag.. Og her på berget har NAV allerede vist særdeles dårlig takt ved innhenting av slik informasjon

Og til slutt, så har vi den praktiske / tekniske siden som gjelder kostnad. For, det blir nok ikke gratis å implentere dette, og det er folket som får regningen. Enten direkte via høyere priser på tjenester, eller indirekte via skatt.

Nei, jeg stiller meg i mot all forslag for logging uten mistanke, av både prinsippielle og tekniske grunner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bent Høie, du er en klok mann og skriver et godt blog innlegg med utredning om Høyres stortingsgruppes alternativ og sammenstiller disse med andre alternativer.

Problemet for meg er at det mangler et godt alternativ nemlig at lagring av denne type data kun skal iverksettes ved mistanke, også etter Domstolskontroll, da får domstolen den samme behandlingen med lik mengde saker, og man vet med sikkerhet at kun der det er reel grunn til mistanke blir det foretatt datalagring. Dette vil også lette “trykket” hos alle innhold- og tjenesteleverandører som må lagre ufattelige mengder data.

En litt brei sammenligning med DLD eller Høyres alternativ er som å si at:
Vi mistenker kriminell aktivitet i et kvartal på Frogner, da setter vi alle beboerne i varetekt til vi har funnet ut hvem som har begått handlingen.

Nettopp fordi at ved mistanke under regimet i DLD vil man søke fra et bredt utvalg av personlig data for å komme frem til en kilde, i stedet for å måtte rette mistanken mot en spesifikk kilde og lete etter trafikk og bevis derfra.

Jeg er for datalagring og til en viss grad overvåkning dersom en domstol mener det er skjellig grunn til mistanke, ikke av hver eneste borger i dette landet.

Forøvrig er det opplagt at man må gjøre noe med den totale respekt for sletteplikten hos opertører i dag, særskilt mobilselskaper, straffene her må opp og mye hyppigere kontroll må gjennomføres. Lovverket må oppdateres, men DLD behøver ikke være noen mal.

Tilsvarende må Offentlige Etaters innsynsrett begrenses sterkt, slik det er i dag har NAV mer tilgang på sensitive personopplysninger enn Politiet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tror debatten rundt relativt relativt irrelevante detaljer (som antall måneder lagring), har medvirket til å forsløre den virkelige utfordringen; hvordan gir vi politiet nødvendige data/ressurser til å opprettholde et trygt og rettferdig samfunn?

Som en Høyremann imot DLD, så klarer jeg ikke se at vi med disse endringene oppnår mye mer enn å kickstarte en snøball, som raskt vil eskalere til et annet bilde enn det fremtilt i oversikten din. Når politiet i dag ikke klarer å utnytte data innhentet på en hensiktsmessig måte (informasjon mellom politidistrikter, sen oppfølgning av saker, manglende “hoder” etc.), hvordan skal de da plutselig kunne håndtere enn mengde “unyttig” datatrafikkinformasjon? Som i tillegg til å være masiv i mengde, har enorme hull i ly av manglende informasjon fra utlandet + alle dem som enkelt skjuler sporene sine (som jeg selv har fått demonstrert fra kinesiske studenter her i EU, der millioner gjør dette daglig når de er hjemme).

Gi politiet nødvendige ressurser til å utnytte dagens data på en god måte, før man tyr til grep som i stor grad kun vil krenke uskyldige borgeres privatliv. Tror faktisk kriminelle som utfører/skal utføre handlinger med strafferamme på minimum 5 år, i stor grad klarer å kommunisere på andre vis enn via ubeskyttede norske e-postadresser…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg kan ikke med min beste vilje fatte hvorfor jeg skulle til et parti : dere har min tillit, jeg anser dere som de beste til å forvalte vår oljeformue, til å fatte beslutninger som i varierende grad vil påvirke min hverdag, når det samme partiet klart og tydelig sier : Vi anser deg som en kjeltring, vi har ingen tillit til at du er et lovlydig menneske og derfor mener vi du skal overvåkes fra vugge til grav.
Aldri Høyre, aldri mer

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg lurer på hvordan man kan vite at IP trafikken mellom to datamaskiner er generert av brukeren ( eller den man tror vanligvis er bruker.. ) og ikke av et dataprogram som brukeren er uvitende om at genererer trafikk ut fra datamaskinen/telefon/Playstation osv..?
Spesiellt siden ikke innholdet i meldingene skal lagres..
Jeg lurer også på hvordan man skal forhindre at data skal komme på avveie? Fint å logge hvem som tar ut data fra safen, men hva om tyven stikker av med hele “huset” som safen står i, med loggboka og alt…?
Hvordan kan man sikre at de som lager loggesoftware ikke har bugs/svakheter i programvaren som ikke tar høyde for bugs i routeren/switchen/nettverkskortet som gjør at loggedata kan bli feilaktig/missvisende?
Hvordan vet du at ingen av programmererne som blir involvert i dette ikke lager bakdører i softwaren som kan selges til kriminelle?

Hvis det er 5 millioner mennesker i Norge og 10 000 av de er kriminelle. Er det da riktig å lagre sensitive opplysninger for alle de 5 millionene i en samlet database som vil være svært utsatt for angrep/misbruk, kun for ‘kanskje’ å få tatt noen få flere av de kriminelle?

Jeg mener stortinget bør beskytte lovlydige nordmenn og heller FORBY lagring av FOR mye personlige data som kan være gjenstand for misbruk/feiltolkning, på sentraliserte utsatte plasser.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Oversikten din er fin og virker godt gjonnomarbeidet. Men det gjør ikke innholdet i DLD bedre. De alvorligste krenkelsene synes jeg er de siste to punktene. E-post og lokasjon.

Hvordan kan det partiet som jeg har stemt på i 40 år ha en slik lemfeldig holdning til personvern og personelig frihet går langt over min forstand.

Høyre er ikke lenger troverdig som partiet for enkeltindividet. Det stoppet brått gitt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nasjonal løsning er heller ikke opptimalt, men lansert som et alternativ til en stadig mer kontrollerende stat. At høyre også ønsker denne utviklingen velkommen, spesielt på sviktende grunnlag om å begrense kriminialitet, er i beste tilfelle skremmende. (Her blottlegges også problemet med dagens parti-demokrati. Dyp uenighet i enkelt saker etterlater ikke attraktive alternativer)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent
Det er vel stor forskjell på sletteplikt etter en MAKSIMAL lagringstid på fem måndeder og en sletteplikt som MINIMUM skal være 6 måneder? DLD innfører en lagringsplikt. Det har vi ikke hatt før. Det er en stor forskjell.

Dagens maksimale lagringstid gjelder også ved kvartalsvis fakturering. De fleste har månedsfakturering og da er maksimal lagringstid 3 måneder. DLD betyr da dobbelt så lang lagringstid i praksis for de fleste.

I tillegg kommer lagring av lokaliseringdata som er helt nytt. Det vil gjelde alle som bruker mobil. Alle dine bevegelser lagres i minimum 6 mndr med DLD. Det er et massivt inngrep i personvernet til den enkelte.

Når det gjelder krav til strafferamme er den i forslaget satt ned mot 3 år. Og det åpnes også for innsyn i særskilte tilfeller. Hvilke er det ikke sagt noe om. Men det åpnes altså for utvanning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare å gi opp. Lagre så mye dere vil.

Hvis “Nasjonal Løsning” uansett blir vedtatt er motstand fåfengt. Trodde det fantes en viss prinsipiell motstand mot dette blant makteliten, men nei. Dere kommer ikke til å være fornøyd før vi alle er overvåket alltid.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når vil direktivet bli utvidet til å omfatte registrering av bomringpasseringer i bil, bruk av elektroniske kort for kollektivtransport, flyreiser, etc? Dette må da også kunne bidra til å oppklare kriminalsaker?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tidligere i år ba det italienske politiet våre norske kolegaer om hjelp til å hente inn informasjon om to bloggaktivister, realiteten var at man beslagla informasjon til over 7000 enkelt individer.
For hvilken garanti kan vi som politikere og folkevalgte gi for at dette aldri skal finne sted med DLD, og at dette aldri blir missbrukt? Des flere overvåkningsmuligheter man har ovenfor befolkningen, des større er sjansen og risikoen for at man kan missbruke den

Rent ideologisk sett så er Høyre et neipartt. Vårt syn på enkelmenneskets rett til frihet fra unødvendig statlig kontroll er grunn nok til at vi bør stemme nei, politikk uten en ideologisk grunnverdi er en følelsesløs og tom politikk.

Forøvrig så sa Erna at det har vært en god intern debatt innad i Høyre, kan opplyse at i fjor og i år så nektet Nordland Høyre på sitt årsmøte å ta opp diskusjonen. Den sunne debatten har på mange måter blitt kvelt når man ikke ønsker å debatere om DLD og Høyres grunnverdi.

Mvh
Ole Marius Svendsen

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er stor forskjell på å lagre hvilken IP adresse jeg har og all mail jeg sender(utenom det som sendes via gmail, hotmail, yahoo-mail osv.). Det er også en forskjell på å lagre trafikkinformasjon for annet enn faktureringspørsmål til at det skal lagres i tilfelle jeg har gjort noe ulovlig. Det at høyre bare tenker på å innføre tvungen lagring av lokasjondata og hvem jeg kommuniserer med har fjernet min tillit til høyre som et parti jeg faktisk stemte på ved siste stortingsvalg(Vi kan trygt si at det ikke kommer til å skje igjen i nærmeste fremtid).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synd at så mange ikke har ryggrad til å stå for partiets egentlige(?) verdier! Jeg er skuffet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk for mange gode kommentarer og tross uenighet hyggelige tilbakemeldinger. Til Jon Wessel-Aas og dere andre som berører det prinsippielle ved å snu lovgivning til en lagringsplikt med kriminalitetsforebygging som formål; Ja, dere har helt rett, dette er det prinsippilet vanskelige i denne saken. Det er også hovedgrunnen til at jeg personlig har vært skeptisk. Men i en vurdering av argumenter for og imot ent på en konklusjon at dette prinsippet ikke holder lenger. Jeg ser at det er også tilfelle for Datatilsynet og de andre partiene i Stortinget(når de går inn for lagring av IP adresser). Dette prinsippet egner seg derfor ikke lenger som den avgjørende testen på om en er en ekte personverner!

Når det gjelder dere som påpeker at Høyres alternativ innebærer lagring av en større mengde informasjon og at det er utfordrene for personvernet – så har dere helt rett. Derfor så prøver vi også å kompensere dette med sterkere regulering og kontroll av informasjonen. Men jeg inrømmer gjerne at mengde lagret informasjon er en utfordring i seg selv.

Til de som hevder at kriminelle finner veier utenom uansett, så vil jeg si; neppe. I dag tas de på trafikkdata som lagres for faktureringsformål, selv om de er klar over det og prøver å unngå det. På samme måter som forbrytere fortsatt tas på fingeravtrykk, selv om det bare er å bruke hansker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva kommer Høyre til å si den dagen Ap finner ut at det er greit å bruke DLD som gunnlag for å finne nye områder de kan beskatte. Og hva vil dere si om et par-tre år og det er konstatert at det hjalp ikke stort med DLD i kampen mot kriminalitet, nei vi må nok til med å lagre innholdet i den elektroniske kommunikasjonen også?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For uten å støtte Jon Wessel-Aas og resten så må jeg si at jeg er MEGET skuffet over at du drar frem hanske analogien til Arbeiderpartiet.

Har dere virkelig ikke bedre argumentasjon?

Skal man først dra frem hansken så må man også lagre fingeravtrykk av alle på forhånd slik at det kan sjekkes opp mot lovbrudd i fremtiden.

Skamme seg skulle dere. Både for å gå inn for DLD men også for å fortsette Arbeiderpartiets nytale. Jeg hadde ventet bedre.

Fortiden skuffet,
Harald

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vel Bent.
De som hevder at kriminelle finner veien utenom har vel lest hva Tyskland erfarer ved bruk av dette direktivet.

Når forventer du at disse dataene kommer på avveie? For det er ingen der ute som lurer på OM det skjer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det at dere må ut å blogge for å prøve å redde den siste ære tyder på at Høyre har kjent på velgernes vrede det siste døgnet. Det er bra og vel fortjent!!

Vi er nå mange som skal jobbe aktivt for å overbevise enda flere om å aldri mer stemme på hverken Høyre eller Arbeiderpartiet, for dere har nå vist at dere hverken lytter til folket, er tro mot egne prinsipper eller tar inn over dere de faktiske forhold som gjelder. Dere er mer opptatt av forholdet til EU enn deres eget folk, et tillitsbrudd jeg håper av hele mitt hjerte dere får svi for i lang, lang tid.

At dere i det hele tatt kan stemme for noe sånt som dette hører ikke hjemme i en demokratisk rettstat som Norge, og dere kan ha dere til Nord Korea eller Kina om dere forherliger overvåkinssamfunn, dere er ikke ønsket her lenger!!

Det er et ord som kommer i mitt hode når jeg nå tenker på Høyre og Arbeiderpartiet, Landssvikere!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er medlem i høyre, og er personlig for Høyres forslag. Men jeg vil hevde at i en så viktig sak burde representantene stilles fritt uten partipisk.!! Pisken hører til AP´s historie, la den fortsatt bli hvor den hører hjemme. Vi har alltid sagt at vi har takhøyde i Høyre, og aksepterer at folk er forskjellig, og har forskjellige meninger. Siden dette ikke er i konflikt med Høyres program, burde man derfor, for å beholde takhøyden, stille representantene fritt til å stemme etter sin overbevisning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva slags kriminelle i dag “blir tatt” på faktureringsinformasjon? Er det de samme kriminelle som er målgruppen for nye regler? Hva med alle de som i dag *ikke* blir tatt fordi de klarer å skjule sin aktivitet?

Kan noen komme med ett konkret eksempel som viser hva man oppnår med nye regler?

Er man virkelig så naive å tro at de nye reglene vil ta flere?

Nei, det som kommer til å skje er at man tar færre. De nye reglene kommer til å tråkke så mange på tærne at jeg tror at skjulingsteknologi blir alminneliggjort og dermed enda lettere tilgjengelig for kriminelle også.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er så skuffet og sure på Høyre, at jeg ikke vet hvordan jeg skal få sagt det.

Jeg har holdt med Høyre siden jeg ble politisk engasjert og stemt på høyre siden jeg fikk stemmerett. Det dere gjør nå er kvalmt. Jeg føler at dere tråkker på stemmen min og kommer aldri til å stemme på dere igjen – om dere knebler de 11 representantene som ikke vil gå inn for DLD.

DLD er direkte tull! Til og med min mor hadde klart å unngå DLD om hun ønsket det. Det ligger utallige oppskrifter på dette på nettet. Det finnes faktisk ikke ett godt argument for å overvåke et helt land – for å ikke engang ta de som gjør noe galt.

Jeg kan ikke forstå at dere så til de grader tråkker på eget parti og velgermasse. Skam dere..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Til de som hevder at kriminelle finner veier utenom uansett, så vil jeg si; neppe. I dag tas de på trafikkdata som lagres for faktureringsformål, selv om de er klar over det og prøver å unngå det.”

En liten kommentar til denne, fra en som har holdt på med datanettverk i 15 år, og som har hatt datasikkerhet som hobby store deler av den tiden.

Dette er ikke en “de drevne kriminelle er sikkert så gode at de klarer nok å finne en vei ut” tanke, men en “Jeg kan sette opp et system på 10 minutter som er umulig å overvåke uten å angripe maskinen jeg (eller min medarbeider) bruker direkte, og kan skrive opp en guide som selv min mor kan klare å følge på under en time” tanke.

Å tro at de tunge kriminelle / terrorister (som tross alt er målet) ikke besitter / kan leie inn den kunnskapen virker, som sagt, litt naivt.

Og for de som lurer på hvordan jeg skal klare noe slikt, her er noen stikkord : Tor, pgp, gmail, og hvis du føler for det, truecrypt. Alle programmene er fritt tilgjengelig, og har brukervennlig installasjon / oppsett.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det eneste svaret Høyre kunne ha gitt for å fortsatt ha livets rett, var et klart Nei til DLD.

Det finnes mer enn to posisjoner, men alt som nærmer seg noe som ligner DLD er uakseptabelt med hensyn til vår frihet og vår rettssikkerhet. Et samfunn der hele befolkningen blir overvåket er et samfunn hvor mørke krefter kan gå i gang med å systematisk demontere vårt demokrati.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent.

Slik jeg leser svaret ditt er at du sier at for Høyre er ikke prinsippet om et demokrati med godt personvern så viktig lengre. Det er viktigere med overvåkning og lagring av data som kan misbrukes. Dette til tross for at svært lite tilsier at det vil gi oss bedre beskyttelse mot kriminalitet.

Jeg håper ikke ditt syn er representativt for flertallet av Høyres tillitsvalgte. Da har jeg tatt gruelig feil.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bengt

Det er grunner for å si at prinsippet ikke holder, eller bør kunne fravikes i de tilfeller hvor forbrytelsen er virituell og ikke målbar uten å etablere et såkalt “elektronisk åsted” som politiet har karaktriserte det, og det var /er det teoretisk begrunnlaget for å foreslå lagring av IP adresser.

Men du kan ikke bruke det samme argument på for eks. telefonsamtaler, uten å samtidig si at samtalen i seg selv er forbrytersk, og følgelig må lagres for å etablere et “elektronisk åsted”

Det groveste er lokasjoner, som skaper et “elektronisk åsted” (og fysisk) overfor alle (snart) pga av mobiltelefonbruken. Hadde i det lengste håpet at man kunne tatt den delen av direktivkravene opp til vurdering.

Hadde Høyre ledelsens forslag tatt opp i seg en slik innsigelse og samtidig sagt at innenfor de kravene som direktivet stiller, må vi en debatt på hvilke virkemidler som faller innenfor og hvilke som faller utenfor hadde saken vært mye ryddigere.

Slik som dere har formulert det, tas direktivets krav som utgangspunkt, og da konkluderer de fleste for egen regning hva som er viktigst.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ytterlige kommentar : jeg ser dette blogginnlegget som en slags unnskyldning. Dere visste hva som kom. Hvordan dere ALLIKEVEL i stortingsgruppa valgte å stemme for å gjennomføre dette, er fullstendig uforståelig for meg.

Hvilke ideologiske verdier i Høyre er dette tuftet på? Og hvorfor i ALLE DAGER måtte dere presse gjennom dette nå – FØR EU skal revurdere direktivet i April?

Ikke bare er det slett ideologisk grunnlag for dette, jeg vil påstå det er overraskende dårlig politisk håndverk av politikere som burde vite mye bedre.

Du, Jan-Tore Sanner og Per Kristian Foss har nærmest vært mine politiske idealer. Frem til i dag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tre av dine kommentarer jeg er sterkt uenig i og ønsker å kommentere. Om de blir tatt ut av sin kontekst så du får si ifra om meningene dine kommer feilaktig frem:

1. “… Derfor så prøver vi også å kompensere dette med sterkere regulering og kontroll av informasjonen:”
- Å dempe de negative effektene av overvåkinga er en god tanke, men det forsvarer ikke innføringen av DLD. Videre så utgjør all denne lagrede informasjonen en sikkerhetstrussel i seg selv: sagt om dagens situasjon så kan ingen utnytte informasjon som ikke finnes. Forsvarets sikkerhetstjeneste meldte tidlig at så mye ny personlig informasjon lagret i en felles database utgjør en stor trussel. Og å tro at med alle sikkerhetstiltakene så vil ikke misbruk forekomme er naivt. Historien viser at feil alltid forekommer og det er kun snakk om tid.

“Trafikkinformasjonen (hvem du og når du ringer): Samme mengde og realiteten bare 1 måned i forskjell. Men lovgrunnlaget er forskjellig. Høyres syn innebærer at lagringsplikten er basert på lovkrav, mens dagens situasjon er kommersielt betinget med en sletteplikt.”
- Kommentaren mot slutten synes jeg gjelder mer enn bare trafikkinformasjonen, og den peker på hjertet av saken. Du argumenterer for at forskjellene i lagringa i stor grad handler om en litt lengre tidsperiode. Men som du sier er _grunnen_ til at dataene skal lagres ikke begrunnet kommersielle hensyn. Derfor er jeg sterkt imot innføringen av DLD, fordi staten ønsker å lagre informasjonen til bruk i kriminalitetsbekjempelse. Og dermed strider dld mot frihetsprinsippene. Synes du det er en god ting at data ikke lenger skal lagres av kommersielle hensyn?

“Til de som hevder at kriminelle finner veier utenom uansett, så vil jeg si; neppe. I dag tas de på trafikkdata som lagres for faktureringsformål, selv om de er klar over det og prøver å unngå det. På samme måter som forbrytere fortsatt tas på fingeravtrykk, selv om det bare er å bruke hansker.”
- Nå brukes vel fingeravtrykk som metode for å oppklare saker av alle mulige strafferammer. Data lagret pga DLD skal kun brukes i saker med høy strafferamme, og da implisitt rettes tiltaket mot grovere kriminalitet. Kriminelle innenfor denne gruppen kan ansees å ha mer tilgjengelige ressurser og vil dermed ha letter for å omgå tiltakene som rettet mot dem (for noen dollar i måneden). I mine øyne blir dette litt som å foreslå å utstyre politi med våpen som standard for å kunne håndtere kriminelle med tilsvarende ressurser. Dette kan utvikle seg til et kappløp om å ha de største våpen, eller i DLDs tilfelle: nyeste teknologi eller mest kontroll. Jeg er ikke villig til å ofre min personlige frihet så staten, gjennom Politiet, kan få større kontroll. Prinsipielt er jeg imot å bytte frihet mot sikkerhet. Rett og slett fordi tanken i øyeblikket kan virke god, men bakrusen av valget kan bli verre.

Nå har jeg ikke personlig opplevd grov kriminalitet så kanskje hadde mitt syn forandret seg av det. Det ville også ført til et mindre objektivt syn på saken. Prinsipielt er DLD et steg i feil retning. Høyres forslag om kortere lagringstid, demping av negative konsekvenser og andre personvernforslag forandrer ikke det faktum.

DLD for meg oppsummeres i et sitat: “The road to hell is paved with good intentions”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“En forpliktende styrking av Datatilsynets ressurser og mandat.”

Fint! Kan dere sørge for å innføre dette _før_ DLD? Og gi Datatilsynet mandat til å avgjøre innføringen av DLD.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ser Høyre har gjort knefall for AP og vil innføre DLD. Høyre -folket forsøkte imidlertid å holde avstemningen hemmelig i går. Så logikken er at de skal overvåke og katalogisere oss. Men vi skal ikke vite hva de, som er folkevalgte, holder på med?

DLD gjelder visst ikke for alle da, eller?

:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da har jeg avsluttet mitt medlemsskap i Høyre. Hadde aldri trodd at dere kunne gjøre dette! Jeg skammer meg.

Aldri mer Høyre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du er en Quisling, på lik linje med alle de andre i Høyre som stemte og vil stemme for. Du kan argumentere i hue og ræva, men det er fullstendig fåfengt. Jeg har sett deg ofte i media, og du har framstått som rimelig dyktig. All respekt er nå borte. Jeg vil aldri mer stemme Høyre, så lenge Solberg og alle de som stemmer for sitter i partiet. Aldri. 9. mars 2011 er en historisk trist dag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først skulle vi altså ikke ha noen prosess; Stortingsgruppen hadde nok bevis til å konkludere. Så skulle man ha en prosess likevel, men saken skulle for all del ikke opp på landsmøtet. Så ble saken tatt opp på landsmøtet mot partiledelsens vilje – men da skulle vi ha høring, og for all del ikke konkludere. Så hadde vi høring, hvor 9 av 11 fylkeslag som deltok sa nei. Så ble det ja.

Jeg så denne dagen komme allerede på landsmøtet, men det gjør det synes det ikke mindre trist. Jeg sitter igjen med følelsen av å ha blitt lurt, og jeg er skuffet over hvordan partiledelsen har opptrådt i denne saken.

Nå håper jeg for all del dere ikke bryter enda et Høyre-prinsipp, og binder stortingsgruppen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takker for god informasjon.
Men er fortsatt i mot DLD. Da jeg tror det er vi lovlige innbyggerne av kongeriket som blir overvåket og “Kjeltringene” finner nye veier forbi systemet.

Kan det innføres i første omgang som en prøveording, og så taes opp til revidering etter 1 år?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er egentlig triviellt enkelt – skal myndighetene ha rett til å drive systematisk datainnsamling om kommunikasjon mellom mennesker som ikke er mistenkt for noe kriminellt?

Mennesker med liberale prinsipper sier “Nei”, sosialister sier “Selvsagt, vi må gi staten alle midler til å beskytte seg selv”.

Det er INGEN hindre i Norge for å overvåke krimineller, og DLD gir hverken færre eller flere muligheter i så måte.

Desverre har Høyre sin ledelse her sagt at to ting er viktigere enn individets rettigheter. Den ene tingen er statens rett til selvoppholdelse, den andre er EU byråkratenes rett til kontroll over norske lover og regler. Slik jeg forstår noen av argumentene fra Høyre så er det siste noe av det viktigste. Det vil si, Høyre er i dag villig til å ofre sine egne prinsipper, og ikke minst min rettssikkerhet og min trygghet for å unngå å fornærmen en håndfull, vel, en sinnsykt svær håndfull, byråkrater sine følelser. Byråkrater som OVERHODET ikke er underlagt demokratisk kontroll.

Velkommen til Øst-Tyskland anno 1979!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med å faktisk svare på spørsmålet du mener du svarer på ? Er innføringen av DLD et brudd mot partiets grunnprinsipper ? Vil innføringen av DLD bryte mot prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist.” ? Skal man samle inn beviser før man faktisk har en reel mistanke ? Skulle være ganske enkelt å svare på.

Dette er en typisk sak hvor man har en løsning før man har analysert det faktiske behovet. Man har ingen målbare erfaringer og risikoen for justismord er overhengende. Hvis jeg bryter meg inn hos deg og surfer på barneporno, hvilke relle muligheter har du for å forsvare deg i en rettsak hvor fokus er IP-adresser , sted og tid (men ikke innhold). Er det for eksempel vurdert om 1000 flere politfolk med IKT bakgrunn og gode ressurser kunne håndtere denne type kriminalitet på en raskere, smidig og personvennlig måte ?

Et moment til: Gi meg dine trafikkdata over tid og jeg vil med god sannsylighet kunne si hvor du er i morgen. Jeg kan detektere avvik og bruke det som grunnlag for å dokumentere mistanke. Dette er et drømmevåpen for en politistat som nærmest villkårlig kan arrestere hvem de vil. Og da begynner du kanskje å se nyansene av at DLD er et demokratisk problem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan stiller egentlig Høyre seg til de 32 unntakene fra rettskraftig kjennelse før utlevering av personsensitiv informasjon?

Ref: direktiv2002/584/RIA

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:190:0001:0018:EN:PDF

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det vesentligste i debatten er at det er opp til forkjemperne å bevise at tiltakene faktisk er nødvendige og hensiktsmessige, rett og slett fordi det kreves av EMK.

For å svare på dette gjør ikke lovforslaget slik det foreligger noe annet enn å holde status quo opp mot DLD, med noen små kommentarer innimellom. I tillegg framfører man noen anektdoter fra politiets side som bevis. Når man så er tom for argumenter avslutter man med et argument fra ignorans, altså: “vi kan ikke se at dette er i strid med EMK, derfor er det ikke det”. Det at halvparten av det norske Storting ikke er istand til å avsløre et argument fra ignorans når man ser det er direkte bekymringsverdig!

Man har faktisk hverken klart å bevise at tiltaket er hensiktsmessig, dvs., at de vil føre til økt oppklaring av kriminalitet, eller nødvendig, dvs., at det er det minst inngripende forslag det er mulig å tenke seg. For å gjøre det siste måtte man tatt for seg en uttømmende oversikt av mulighetene, og det har man ikke engang prøvd på.

Man må gå mye grundigere til verks enn den meget overfladiske behandlingen av problemkomplekset enn det Stortinget har gjort til nå. Hvis man hadde gjort det, ville man også oppdaget alle alternativene man ikke har diskutert.

Jeg har vært en del av et internasjonalt standardiseringsarbeid der en av de viktigste brukene av teknologien er å beskytte barn.
Tro meg, vi har prøvd hardt å få politikerne i tale, men det er helt umulig. Politikere over hele verden er totalt uinteressert i teknologi som ikke baserer seg på mistillit til egen befolkning!

Dere fortjener derfor heller ingen tillit fra befolkningen!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.
This was written by Franklin, with quotation marks but almost certainly his original thought, sometime shortly before February 17, 1775 as part of his notes for a proposition at the Pennsylvania Assembly, as published in Memoirs of the life and writings of Benjamin Franklin (1818). A variant of this was published as:
Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.
This was used as a motto on the title page of An Historical Review of the Constitution and Government of Pennsylvania. (1759); the book was published by Franklin; its author was Richard Jackson, but Franklin did claim responsibility for some small excerpts that were used in it.
An earlier variant by Franklin in Poor Richard’s Almanack (1738): “Sell not virtue to purchase wealth, nor Liberty to purchase power.”
Many paraphrased derivatives of this have often become attributed to Franklin:
They that can give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety.
Those Who Sacrifice Liberty For Security Deserve Neither.
He who would trade liberty for some temporary security, deserves neither liberty nor security.
He who sacrifices freedom for security deserves neither.
People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both.
If we restrict liberty to attain security we will lose them both.
Any society that would give up a little liberty to gain a little security will deserve neither and lose both.
He who gives up freedom for safety deserves neither.
Those who would trade in their freedom for their protection deserve neither.
Those who give up their liberty for more security neither deserve liberty nor security.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er ekstremt skuffet over Høyre i dag. Har stemt på Høyre i alle valg siden jeg fikk stemmerett. Det kommer ikke til å skje igjen.

Når ble bekjemping av kriminalitet viktigere enn frihet og demokratiske prinsipper?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I akkurat denne saken, så er du dessverre helt på bærtur Bent Høie. DLD er kanskje ikke så viktig for deg, men for de aller fleste av Høyre sine medlemmer så er faktisk dette en svært viktig sak. I ditt eget fylke, Rogaland, så er motstanden til DLD blant Høyre sine medlemmer ganske massiv for å si det mildt. Jeg synes derfor at du fremstår som både arrogant og illojal i denne saken. Det er ikke særlig smart å velge å ikke høre på den klare tilbakemeldingen som alle medlemmene i Rogaland har gitt deg i denne saken, spesielt med tanke på om du fortsatt ønsker å representere Rogaland Høyre på stortinget. Jeg tror også at du gjør partiet en bjørnetjeneste ved å støtte DLD, spesielt når vi er i et valgår der 16-åringer også får stemmerett. Det er ikke mange unge som støtter DLD for å si det slik, snarere tvert i mot. Selv om de fleste i Høyre er for EU-medlemskap, så er det ikke slik at alle som er i mot DLD også er i mot EU. Det går faktisk an å både være for EU-medlemskap og mot DLD. Å være blåøyd og ukritisk til alt EU kommer med blir etter min mening alt for naivt. Å true med sanksjoner fra EU hvis Norge går i mot DLD blir også for dumt, synes jeg. Jeg råder deg derfor å snu i denne saken før det er for sent.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du kan forsøke å “rosemale” dette til du blir mørkeblå, men hvis EU-direktivet tilsier lagring av alt i 24 måneder så er det det som blir resultatet!
Det vil være ytterst upraktisk om EU vedtar et direktiv som fungerer helt forskjellig i de forskjellige land!

Tyskland og Romania har dessuten protestert på DLD i den formen det foreligger pr d.ds. fordi de anser direktivet grunnlovsstridig. Det vil antagelig bli konklusjonen også i Norge ettersom saken vil bli innklaget for rettsvesenet og antagelig ende opp i Høyesterett.

Og når DLD først er vedtatt og implementert i norsk lovverk så vet du like godt som mmeg at det ikke blir lett å bli kvitt det igjen. Derimot kan det fort bli re-definert og innskjerpet. Det er vel det som er planen? Allerede idag har det vært fremmet forslag om total lagring – også av selve innholdet i SMS’er og mails og det kommer nok på nytt!

Registrere IP-adresser? Er du ikke klar over at hvis du slår av maskinen og på igjen (re-booter) så har du fått deg en ny IP-adresse? Det finnes også steder på nettet hvor du kan bytte IP-adresse med et enklelt tastetrykk!

Hadde nå enda gitt en positiv effekt, men Tyskland, som har hatt DLD i noen år, rapporterer at oppklaringsprosentgen mot organisert kriminalitget ikke har økt! Tvert imot!
Den har faktisks gått litt ned! Antagelig fordi størstedelen av det kriminelle miljøet nå benytter proxy servere, g-mail og/eller SKYPE som alle unngår slik overvåking. Så hva er vitsen?

Er det om å gjøre å irritere flest mulig av dem som valgte dere inn på Stortinget? I så fall har dere lykkes overmåte godt!

I mellomtiden henger ditt navn sammen med de øvrige som stemte “ja” på veggen foran meg. Og du kan være 100% sikker på at det vil bli publisert i leserbrev, pa Facebook og en rekke andre steder omtrent daglig forut for valget både i 2011 og i 2013. Og dere har kun dere selv å takke!

Og mens vi venter, føler vi oss berettiget til å sabotere dette vedtaket på alle tenklige og utenklige måter. For den dagen dette iverksettes er dagen da jeg og mange andre slår av våre telefoner og kommuniserer etter de samme metoder som kriminelle gjør. Godt jobba!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjære Bent,

Ekte høgrefolk driv ikkje politisk hestehandel med AP om viktige demokratiske resttstatsprinsipp.
Eg melder meg ut. Kjem gjerne attende når partileiing og stortingsgruppe er skifta ut med folk som veit å ta vare på Høgre sine grunnleggjande verdiar.
Farvel

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høyre sin ledelse har nå bevist en sannhet som jeg hadde håpet var mindre sant for Høyre. Desverre er den ikke det.

Hva er definisjonen på en politiker?
En person som har så tykk hud at hun kan stå oppreist helt uten ryggrad.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har vært trofast Høyre-velger i alle år, men dette går langt over streken!

Og ved hjelp av denne matrisen din prøver du å rettferdiggjøre et overgrep mot befolkningen ved å si at det allerede er et system som gjør folk skyldige inntil det motsatte er bevist, og siden det allerede er ille, kan vi like godt gjøre det verre?

Her må dere høre på grasrota i partiet, Unge Høyre har mange gode argumenter i denne saken.

Har hatt en oppfatning av deg som en oppegående fyr Bent, men dette gjør enkelt og greit at jeg, av samvittighetsgrunner, og tanke på mine barn, rett og slett ikke kan stemme Høyre ved neste valg.

Dere tvinger meg til å stemme Venstre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg kan ikke se en eneste støttekommentar. Hva tenker du om det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da har jeg meldt meg ut av Høyre og Unge Høyre. Det var ikke annet å gjøre. Har allerede fått med meg tre til å gjøre det samme, og målet er så mange som mulig! Ingen i min familie vil stemme Høyre igjen etter dette.

Å neglisjere en grasrot som sier klart og tydelig nei er ille nok, å piske bort et demokratisk flertall i Stortinget er bortenfor en hver fornuft (11 av våre representanter er som kjent mot DLD). Jeg har aldri sett maken til mangel på respekt for helt grunnleggende demokratiske spilleregler, og det er følgelig noe jeg ikke kan betale kontigent til eller på noen som helst støtte uten å være ribbet for etisk sans.

Takk for meg! INGEN i min familie vil noen gang stemme Høyre igjen.

Vi skammer oss!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bernt Høie,
dette er dessverre helt i utakt med mitt Høyre. Kanskje du er mer en maktpolitiker som like gjerne kunne vært i AP, altså uten en grunnleggende forankring i Høyre-grunnfjellet? Jeg kan ikke forstå at vi i Høyre skal avvike særlig fra Datatilsynet i denne sak, og kan ikke se annet enn at alle varsel-lampe bør ringe i Høyres ledelse når så er tilfelle – med såpass mange av våre folkevalgte. Snu før det er forsent!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei, setter pris på den innledende gjennomgangen av hva stortinget faktisk skal ta stilling til, men jeg er SVÆRT skuffet over at frihets og individet-i-sentrum-partiet høyre går inn for å innføre lovfestet overvåking av innbyggernes bevegelser og kommunikasjonsmønster.

I mine 15 år med stemmerett har jeg alltid stemt Høyre, i hvert eneste valg, fordi jeg har følt at partiet har hatt samme ideologi som meg. Men med denne saken så er det ettertrykkelig bevist at Høyre er like uprinsipielle og inkonsistente som partiene på venstresiden som vi ikke liker å sammenligne oss med. Jeg kan ikke lenger stemme Høyre etter dette.

Bent Høie, kan du anbefale meg som partiløs hvilket parti jeg bør stemme på nå? Jeg stiller ikke store krav til partiet, men dets syn på de grunnleggende menneskerettighetene som ytringsfrihet og personvern må være krystallklart og kompromissløst.

Reagerer også spesielt på at du argumenterer for effekten av lagring av trafikkdata ved å vise til at politiet tar kriminelle på dette i dag – altså de skjuler ikke sine spor. Men DLD ble jo innført for å bekjempe internasjonal terrorisme – tror du ikke folk som får til 9/11 er litt smartere enn en average spritsmugler?? Dersom du mener DLD-data også skal benyttes til etterforskning av mer simple former for kriminalitet så viser jo det bare dogmaet om at all data som lagres før eller siden vil bli brukt til noe annet enn det det opprinnelig ble innført for. Hvem vet hva slags stortingspolitikere vi har om 10-20 år? Nettopp pga dette må vi ha en nulltoleranse ovenfor alt som kan åpne for overvåking.

Jeg kan virkelig ikke forstå hvordan Høyre kan en gang drøfte å innføre lagringsplikt av disse data. Man har mistet enhver troverdighet. Neste gang Høyre påberoper seg personvernhensyn i f.eks. skattelistedebatten kommer det til å bli patetisk. Jeg for en vil heller la hele landet se hvor mye jeg tjener enn å vite at et sted så ligger det lagret alle steder jeg oppholdt meg i fjor, og hvem jeg snakket med, og bare venter på å komme på avveie eller bli misbrukt. Og det pga staten (og nå også Høyre) altså ikke stoler på at jeg kommer til å være flink gutt og ikke gjøre noe galt.

mvh

en som stemte Høyre i valgene i 1997, 1999, 2001, 2003 ,2005 ,2007, 2009. Kommer IKKE til å stemme Høyre i 2011.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skuffet
…og mektig overrasket over at viktige prinsipper kastes overbord “etter behov”

Min stemme er herved reservert et annet parti

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent, Magne fra VG Nett her. Nå har jeg lagt innlegget ditt som dagens anbefaling på Lesernes VG.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høgre svikter både sitt program, sine velgar ved å gå inn for dette

sjølv om partiet er Eu-vennleg, bør ein vere så vaksen at ein torer å vere kritisk til det som kjem

syner ellers til ein glitrande kronikk av bore i går som seier kva dette dreier seg om

Seier berre , SKAM DYKK

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høyre tapte nå min stemme for ALL FREMTID

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nå er det jo engang sånn at innholdsdata har blitt lagret i diverse land som har innført DLD. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke vil skje også her hjemme. Det vil det uansett i fremtiden, da får vi høre at innholdsdata _må_ lagres for å bekjempe terrorisme og organisert kriminalitet, politiet klarer seg nemlig ikke uten.

Bare vent.

I dag er det sånn at trafikkdata lagres for faktureringsgrunnlag, og politiet kan får tilgang i forbindelse med etterforskning. Med DLD skal data lagres sånn at de kan brukes mot deg om du skulle gjøre noe galt i fremtiden. Å tro at dagens regler er gjeldende i morgen er fryktelig naivt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Syns du, som en av de som da kommer til å stemme for dette forslaget.
- At du er komfortabel med å fravike en rettstats VIKTIGSTE prinsipp, “uskyldig inntil det motsatte er bevist”?
- Å fjerne vår grunnlovsfestede ytringsfrihet?
- At du er komfortabel med at en regjering ved hjelp av dette kan kvitte seg med hele nettverk av politiske “motstandere” ved hjelp av dette?

Til mitt første spørsmål: (Før mobilens tid) Hadde du vært komfortabel med at det satt en ved siden av telefonen din hjemme å noterte nummer, tid og lengde på samtale. Det er DET dere nå innfører.

Til andre spørsmål: Vil folk tørre å ytre seg kritisk til en regjering/stat som tydeligvis ikke har noen skrupler mot å innføre noe som dette.

Til tredje spørsmål: Tenk Orwell (Animal Farm og 1984), tenk Gestapo, tenk Øst-Tyskland, Stalin og FBI under kalde krigen!!

Er dette virkelig en vei du ønsker å ta landet vårt????

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kanskje jeg skummet dårlig over kommentarene, men jeg fant ikke en eneste kommentar som hyllet Bernt og Høyre sitt ja til DLD.

Jeg har alltid tatt Høyre som et seriøst parti, men det virker som i denne saken at de har tatt et laaang steg fra sine velgere, medlemmer og partiprogram.

På meg virker det som gruppen Høyre sier nei til DLD, mens partiledelsen er for. Jeg er ingen dreven politiker og sliter med å se hvorfor.. Hva tjener Høyre på å knele for AP?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva er vitsen med å implementere et direktiv det er så lett å omgå?

Hvordan kan dette stoppe terrorister og pedofile når de bare trenger en datamaskin/mobiltelefon og en Gmail-konto for å kunne kommunisere sikkert?

Er det bare de aller dummeste av de kriminelle som skal bli tatt i fremtiden, eller forventer dere at alle kriminelle kommer til å gå over til kommunikasjonsmetoder som faller inn under DLD, bare for å gjøre jobben lettere for ordensmaktene?

Dere gir de kriminelle oppskriften på hvordan de skal kommunisere uten å bli tatt, og hvem er det DLD skal passe på da? Mannen i gata?

Hva med ett år gamle overskrifter som dette?

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3729352.ece

http://www.dagbladet.no/2010/11/21/nyheter/innenriks/avlytting/nav/14387051/

http://www.rb.no/lokale_nyheter/article3760686.ece

De mulighetene politiet har i dag har allerede blitt misbrukt, hva får noen her til å tro at det kommer til å bli noe bedre?

http://knapper.nord-odal.lokal.no/artikkel/20297/Kriminalitet

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg setter meg på en anonym internetkafe og sender fra min GMail-konto til noen med Hotmail-konto. Whoops, jeg forbigikk visst to av de fire DLD-elementene! Og det uten å prøve en gang! Så har vi VPN-tunneller og Skype-samtaler…

Og plutselig er det ikke så veldig mye nyttig info i det unødige fordyrende elementet som politiet uansett ikke vil ha ressurser til å bruke…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du sier:

“Til de som hevder at kriminelle finner veier utenom uansett, så vil jeg si; neppe. I dag tas de på trafikkdata som lagres for faktureringsformål, selv om de er klar over det og prøver å unngå det”

Der vil jeg påstå du tar grovt feil. Det er da snakk om forbrytelser som skjer i affekt o.l., altså ikke planlagt kriminalitet. I slike tilfeller fungerer fingeravtrykk og trafikkdata bra, men i slike tilfeller vil normale etterforskningsmetoder føre frem også. Hvis du ser på organisert kriminalitet så bruker ikke de kriminelle mobiltelefon eller epost til å kommunisere. DLD vil hjelpe politiet; ja, men det blir marginal forskjell mot dagens situasjon. Det står ikke i samsvar med gevinsten å overvåke alle nordmenn. AP og Høyre har nå nettopp sagt at de ikke stoler på de norske borgerne som har satt de til makten. Det er på tide det norske folk tar fra de makten så vi kan få noen politikere på tinget som har gjensidig tillit til oss. Det er nesten så det er synd jeg ikke er medlem av Høyre så jeg da hadde kunne meldt meg ut i protest. Jeg skal imidlertid kompensere med å melde meg inn i et parti som har tillit til meg og ikke ser på meg som kriminell.

Høyre har mistet min tillit, og AP har aldri hatt den.

(Forøvrig ironisk at captcha-koden på nettsiden her er “freeweb54″, med Høyre eller AP ved makten er det tydeligvis bare et kort tidsspørsmål før nettet ikke er fritt lenger)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For det første, så synes jeg ikke Høyres litt midlere DLD er relevant. De har sviktet, og det kraftig.

Det som er mest skuffende, er imidlertid politikerenes totale mangel på evner til å sette seg inn i det tekniske her.

På pc, så ommgår man DLD ved hjelp av VPN/Proxy/Kryptering. Dette gjøres av hvem som helst, på noen få minutter.

På mobiltelefon, så omgår man DLD, ved å la telefonen ligge hjemme, når man raner banken.

Dvs at enhver forbryter, lett omgår DLD med 5 minutters innsats. De man evt. tar vha DLD, er idioter som uansett ville blitt tatt.

Det som kansje er mer skremmende med DLD, er faren for misbruk. En litt sint IT ansvarlig hos en mobiloperatør, vil jo lett kunne “bevise” at BentH her, jevnlig besøker massasjeklinikker i Oslo.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent!

Det er et hav av forskjell. Grunnen er at lokasjon og E-post ikke skal lagres i “nasjonalt forslag”

Beklager at jeg blir litt belærende, men relasjonene mellom de ulike dataene gir databasen nytt innhold og er det som skremmer. Hver og en er en bit av et puslespill.

Forskjellen på dere og nasjonal er at dere er for å lagre hvor borgerne beveger seg og hvem de er i kontakt med.

Dette er kanskje litt vanskelig å forstå om man ikke kan noe om relasjonsdatabase, men jeg har forsøkt å gi en forklaring her:

http://flagglima.com/2010/12/ditt-liv-i-en-database/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det sies at rettferdigheten er blind, men jeg sier deg, Rettferdigheten er ikke blind, hun har bare lukket øynene for sannheten!

DLD = Bekjempelse av ett overgrep med ett annet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da er det vel bare å bruke de 2 neste årene på å vurdere om det blir Venstre eller FRP som skal velges, siden Høyre tydeligvis insisterer på å diskvalifisere seg selv. Får vel improvisere til høstens kommunevalg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, Bent, det skal lagres MYE mer. Se til Danmark, og hvordan det ser ut der. Hver borger blir registrert i SNITT 247 ganger pr. dag. Det er 100 000 innslag i året. At dere kan sove om natta etter å ha bidratt til en slik massiv mistillit til landets borgere er hinsides fatteevne. Se forøvrig http://bit.ly/idKIFW

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skam

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent.

Du skriver “Til de som hevder at kriminelle finner veier utenom uansett, så vil jeg si; neppe…..”

Bent, du er en klok mann, men her er du skrekkelig naiv. De kriminelle tilpasser seg og bruker metoder som ligger i forkant, så dere må ikke tro at dette rammer stort andre en uskyldige.
Der det er behov bruker de “nyttige idioter”, og gleder seg over at det er kun disse politiet klarer å ta (for så vidt også en feilslått politikk det også), nå og etter DLD.

Det nytter ikke å sammenligne med det nasjonale alternative for å rettferdiggjøre Høyres flertalls beslutning. Høyre skulle vært aktiv for å justere det nasjonale i en annen retning en mot DLD.

Dette blir som å si at det er ok å slå noen fordi vedkommende mest sannsynlig ville blitt banket opp likevel….

Selv om de fleste tror at de i Høyre som stemte mot (11 personer) kommer til å følge flertallsbeslutningen, så håper jeg at de tar til fornuft.

At du var tviler Bent. Du burde ha fulgt den retningen lenger, fremfor å forsøke å bortforklare noe som de aller fleste i Høyre vet er en tragedie i innføre.

Måtte fornuften komme før avstemmingen i stortinget. Husk det er ingen skam å snu…..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jeg har lest ditt blogg innlegg med stor interrese og jeg syns du burde skiftet overskrift til “bortforklaring om DLD”.
AT stortinget skal behandle to saker og at det er summen av disse to sakene som skal avgjøre om man til slutt har sagt ja til DLD eller ikke er kun politisk “smokescreaning”. Et storting med godt fotfeste i demokratiet burde snudd denne saken på hodet og gjort vedtak som man i gata forstår.
1. Ønsker vi å endre loverket slik at vi tilfredstiller minimumskravene til DLD?
2. Hvis ja på spørsmål 1. hvilke endringer skal gjøres?
På denne måten ville man drevet opplysende politisk virksomhet og ikke prøvd å skjule seg bak politisk fiksfakseri.
Summen av vedtakene vil jo uansett bli ja eller nei til DLD. Og din bortforklaring holder ikke av den enkle grunn at er man tilhenger av DLD så sier man ja til endringer i lovverket som tilfredstiller minumumskravet til innføring av DLD og nei til reservasjonsretten.
Så hvorfor sier så 19 Høyrerepresentanter Ja til DLD? Fprdi partiet er så ja til EU at de er redd for å snakke Brussel mitt imot.
dette vedtaket fra Høyre har dermed gjort meg som ja man tiudligere til nei man når det gjelder EU. jeg var ja man fordi jeg trodde Norske politkere hadde baller nok til å stå imot Brussel når det trengtes. Således hadde jeg tro på at Norge ville være en sterk medspilleri EU og dermed ha påvirkningskraft til å sikre Norske borgeres interreser. Når Høyre nå har vist at de ikke vener å gjøre dette og ofrer personvernet på Brussels høye alter og dermed IGJEN beviser at Norge er det mest lydige EU land så viser det meg at vi må vekk fra EU og vekk fra EØS.
Og din blogg underbygger min mistanke om at dette er tilfelle. Såpgar ser jeg at det er stor tvil om Høyre er tøffe nok til å danne regjering sammen med frP etter neste stortingsvalg eller om Høyre som jeg frykter vil danne storkollisjon med sitt slsterparti Arbeiderpartiet som de deler mer politisk plattform med en FrP. Forakten for enkeltmenneske i praktisk politikk er jo bare toppen av isfjellet. Det andre er jo om FrP er tjent med å gå i denne sossialist fella!
Jeg har representert Høyre i Fylkestinget i Østfold i nesten 2 år og kjenner flere sentrale politkere fra Høyre i fylket deriblandt Ingrid Willoch og Georg Apeness. Så jeg har mye kunnskap om hva som skjuler seg i korridorene innen det politiske system. Jeg skulle bare ønske det Norske folk ahdde like my kunskap om emnet!
Er du villig til å innrømme at du er tilhenger av innføring av DLD og forhåndskriminalisering av det Norske folk gjennom “internett avlytting”, eller er du for feig?
Jeg vil ikke endre mitt standpunkt om du innrømmer dette, men jeg vil ha mer respekt for deg i det minste!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skjønner at du ikke helt har skjønt at du og andre som fremdeles er medlemmer er Quislinger.

Men, som den Stasi-sympatisøren du er, så synes du kanskje ikke dette er så ille…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent

Jeg må komme med en kommentar til. Som du sikkert har lagt merke til så er det mange svært lojale Høyre velgere som deltar i debattene mot DLD i ulike blogger.

Jeg har siden 70 tallet brukt mye tid på politikk, og bevegelser i velgermassene før valg.

Foran valget til høsten har alt sett svært positivt ut for Høyre, og vi har gledet oss over fremgangen, som vi føler vil vedvare til etter at Stortingsvalget i 2013.

Men Høyre har i denne saken gamblet med sine mest lojale velgere.

Jeg selv som nærmest har vært som en fotball supporter mht. lojalitet til Høyre, sliter veldig med å forstå hva flertallet i Høyre på Stortinget holder på med.
Jeg tror ikke dere aner hvilke prinsipper dere gambler med i forhold til både den lojale og den nye velgeren som har gitt partiet tro på at man kan ha mulighet til å bli det ledende partiet i en flertallsregjering fra 2013 gjennom målinger den siste tiden.

Jeg har bransjeerfaring nok til å vite hvilke muligheter som er til lekkasjer og misbruk av de lagrede dataene. Og en utvidelse av hva man kan lagre og over hvor lang tid, utvider mulighetene til organiserte kriminelle miljøer til å tappe info de trenger for å utføre mer alvorlige og gjennomførte kriminelle handlinger.

Dette burde Høyre være klar over, og bekjempet fremfor å støtte.

Etter 30 år blir nok dette første gang jeg ikke stemmer Høyre, om ikke flertallet aksepterer og oppfordrer neisiden i Høyre til å stemme mot egen overbevisning. Tross alt er det da man får flertalls beslutningen på stortinget også, og jeg er overbevist om at ved en folkeavstemming så ville maks 20 – 25 % stemt for, og hovedmengden av disse hadde komt fra fagbevegelsen og AP.

Så gjør hva du kan før dette skal avgjøres på Stortinget mht. å sette deg virkelig inn i konsekvensene, og hvor viktig det at man fristiller alle i Høyre til å stemme i forhold til egen overbevisning.

For denne saken kommer nok til å følge mange politikere i forhold til troverdighet i årene fremover, og kanskje er det dette som skal ødelegge for Høyre ved de to neste valgene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

55 kommentarer til ditt innlegg og så vidt jeg kan se ikke en eneste positiv støtte-erklæring?

Kan det tenkes at du har “tvilt deg” til feil konklusjon?

Da er det godt å kunne støtte seg til godt kjente fjellregler:
Det er ingen skam og snu! (Men et godt råd er det!)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hele problemet ditt og Høyre er at dere ønsker å fremstå som om dere er mot DLD men skal liksom rettferdigjøre at dere stemmer for.
Det er jo ikke en dag fra eller til som er poenget! Jeg ønsker ikke å gi staten innsyn i disse dataene da jeg er 100% sikker på at disse datene vil bli misbrukt. Det viser all erfaring. Til og med i dag lekker det personopplysninger som en sil mellom ulike offentlige etater, og mer lagret info vil ikke bedre dette. Det vil kun svekke personvernet.
Hvorfor ikke også lagre adressene til de jeg sender brev til? Det må jo være en sak for “Nye Høyre”

Har stemt Høyre i over 30 år, men nå har dere mistet min stemme.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er en del av kommentarene som handler om hva Hølyres velgere mener og hva folk mener. Jeg mener at vi ikke skal basere våre standpunkt på meningsmålinger, men meningsmålingen som Minerva fikk gjennomført i november 2011 gir trolig et dekkende bilde av hva folk generelt mener og hva Høyres velgere mener. Den viser et flertall i befolkningen generelt og at blant Høyres velgere er det et enda sterkere flertall for. http://www.minerva.as/2010/04/28/klart-flertall-for-datalagringsdirektivet/

Til de som hevder at dagens trafikkdata brukes til å oppklare forbrytelser som skjer i affekt, men at mer profesjonelle forbrytere vil unngå den type feil så vil jeg bare vise til oppklaringen av NOKAS ranet, som er et av de mest planlagte grove ranene i Norge. Selv om de forsøkte, så klarte de ikke å la være å legge igjen elektroniske spor.

Det er fortsatt flere av innleggene som omhandler det prinsippielle i å lagre informasjon om uskyldige ut fra hensikten å bekjempe kriminalitet. Jeg har berørt det temaet i den opprinnelige teksten. Jeg er enig i at det er et vanskelig tema, men viser til at Datatilsynet også har akseptert dette nå, med sitt forslag om å lagre IP adresser. Dette oppfatter jeg at støttes av SV, KrF, V og FrP. Jeg mener at fordi en endrer loverket på dette området, så skal det ikke være fritt frem til å forhåndslagre informasjon ut fra kriminalitetsforebyggende hensikter. Hvert enkelt område må vurderes for seg. Men det er ikke da lenger en prinsippiell endring.

Jeg har stor respekt for de som fortsatt mener at å endre på dette prinsippet er feil.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent.

Hvorfor hastverk med å innføre DLD? Hvorfor ikke vente på EUs evaluering som forventes å medføre til dels store endringer?

Du har veldig mange gode forslag til styrking av personvernet her i innlegget ditt. Slik Høyre lå an sammen med Frp, ville dere få et solid flertall ved neste stortingsvalg. Hvorfor ikke droppe DLD og vente til neste stortingsperiode? Da kan dere, uten DLD, innføre alle nødvendige forbedringer av personvernet uten hensyn til APs individfiendtlige holdninger.

Da oppnår dere å ikke bryte deres eget prinsipprogram, miste troverdighet og derved ødelegge Høyre.

Vis at dere har “baller” og ikke bare vil være nyttige idioter for AP. Vis at dere er det Høyre som vi har støttet trofast i alle år.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

>> Minerva

Ærlig talt Bent. Mener du at den venstreorienterte pressen i Norge har gitt denne saken noen som helst form for dekning? Tror du at informasjonen som har gått ut i media har vært dekkende til at den norske befolkning kan gjøre seg opp en mening?

Hva er det som gjør at ingen ønsker å ta dette opp til debatt? AP pressen (90%) er for direktivet gitt at AP og sosialistene mener at folket skal kontrolleres av staten, ikke motsatt. Høyre pressen er livende redd for splittelse i Høyre og for å tråkke EU byråkratene på tærene.

Til sist – som du sier – det er ikke Høyre medlemmer sin oppgave å styre etter folkemeningen, dere skal styre etter de prinsipper som Høyre er konstruert på. Uskyldig inntil det motsatte er bevist er et rimelig prinsipp. Dette prinsippet er noe EU prøver (ikke bare gjennom DLD) å rasere. Hvordan mener du at dette er forenelig med Høyre sitt grunnprinsipp?

Hvordan føler du, for eksempel, i forhold til EU sin terrorisering av Irland da Irland, i følge byråkratene i EU stemte “feil” i grunnlovssaken? Er slike trusler, økonomiske sanksjoner fra et byråkrati mot den demokratiske prosess noe du og Høyre støtter?

Der finnes to alvorlig anti-demokratiske trusler i Europa i dag. Terroristene og EU. EU er, med stor margin, den farligste av de to.

BentH>> Jeg har stor respekt for

Du har åpenbart ikke stor respekt for noen. Aller minst medlemmene av ditt eget parti og fylkeslagene i Høyre hvor motstanden mot DLD er massiv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skremmende svar og prinsippløs argumentasjon her, Bent. Din egen matrise viser at Høyres *utgangspunkt* ligger meget nær AP, og er et hav unna nasjonal løsning.

Diskusjonen i Høyre burde stå om dagens situasjon versus nasjonal løsning, med AP på sidelinjen som de eneste forsvarerne av overvåkningen av et helt folk. Ut fra reaksjonene står det åpenbart for mange av oss som ufattelig at dette er noe samtlige andre partier har tatt til seg, og at vårt Høyre skulle være det som sviktet. Dette skyldes ikke, som du insinuerer, at vi ikke har forstått hva saken står om, men at vi ikke er villige til å ofre et viktig prinsipp på flisespikkingens alter.

Den manglende innsikten er betydelig verre når du ikke skiller mellom tjenesteleverandørenes forståelige behov for å lagre data som sikrer riktig faktureringsgrunnlag, og det politiske ønsket om massiv overvåkning.

Et forståelig utgangspunkt for Høyre, tråd med våre liberale og demokratiske tradisjoner, ville vært minst samme grad av velbegrunnet skepsis som Datatilsynet:

http://www.datatilsynet.no/templates/Page____3779.aspx

Så velger altså dere å alliere partiet med AP i stedet for Venstre, Frp og Krf. Det er kort og godt utrolig skuffende, og for meg et så sterkt brudd med det jeg trodde var Høyres grunnlag at jeg i dag er partiløs.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva er det du nå sier?
Du forsvarer standpunkt A fordi noen andre støtter standpunkt B.
jeg regner med at du støtter opprørerne i Libya og ikke liker gaddafis måte å styre landet på.
La oss da forsikre om at DLD i Libya er en våt drøm for Gadaffi.
jeg har ikke sett at du i en eneste kommentar har sagt noe som helst om hvordan datene skal sikres fra uvedkommende. Tekniske ansvarlige hos alle ISPer vil ha tilgang til disse dataene og vil lett kjunne selge dem uten å legge igjen spor.
Du bruker Nokas saken som et eksempelk på at vi trenger DLD!
Som du sier ble saken oppklartt uten DLD så det du mener da må være at DLD kunne unngått at ranet og mordet var blitt gjennomført…..hvordan?
Et annet poeng er at DLD skal sikre oss mot trerorisme. Hvordan skal lagring av mine kjøp på OBS! bekjempe terrorisme?
Til slutt; Hvis en pedofil, terrorist eller annen “kriminell” etter overvåkernes øyne. (her inkludert, men ikke begrenset til “kriminelle” som Dalei Lama, Gandhi og andre) skulle stoppe på Statoil for å sjekke sin mail. da vil det jo være Statoil sine trafikkdata som inneholder disse dataene. Dette gjelder selvsagt de tusen på tusen av private WiFi anlegg som står mer eller mindre ubeskyttet. Hvem er da juridisk ansvarlig for disse handlingene, personen som har utført handlingen eller eieren av IP adressen? Sistnevnte tilfelle betyr jo at man må forbi offentlig tilgjengelige WiFi’er, er det dette du ønsker eller har du en annen løsning på dette juridiske spørsmålet? Og har du ingen løsning på dette beviser det at du ikke har satt deg inn i saken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg registrerer at du åpenbart satser på de uvitende i høyre ved neste valg. Ikke bli overrasket om du strykes av så mange, at du må fratre posisjonen din.

Når det gjelder trafikkdata og lagring, er DLD allerede “defective by design”. Det virker ikke, og man må åpenbart være stortingspolitiker for ikke å forstå det. (Det ville nok hjulpet om du hadde snakket med noen andre enn lobbyistene i Politiet, kunne jeg foreslå noen fra EFN, eller kanskje datatilsynet… eller en hvilken som helst datainteressert tenåring)

Det tar under 5 minutter å bestille en proxy, innstallere Tor, skifte DNS-tjener, for å nevne noe. Alle pedofile terrorister vet dette. De eneste du kan få opplysninger om, er de lovlydige velgerne dine som ikke er spesielt opptatt av datateknologi. Men var det dem du ville overvåke da?

Uten at jeg har strammet inn innstillingene på denne maskinen, men jeg antar at du aldri kan spore den, med eller uten DLD.

Min stemme til høyre er ugjenkallelig tapt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg ønsker å gå mer inn på tillit. Gir du tillit får du tillit tilbake. Slik jeg har forstått det skal staten være til for folket og ikke motsatt. Når alle skal overvåkes er dette et signal om mangel på tillit. Mangel på tillit til folket.

Man kan selvfølgelig si at trygghet er målet med overvåkningen for samfunnet, men man kan også si at kontroll og skjult agenda er målet for overvåkningen.

Total overvåkning er i et regimes interesser for å kunne fjerne unna de som ikke adlyder ordre. Total overvåkning gir mer makt til de som styrer landet. Som vi vet kan makt brukes til godt og til vondt. Hvem som sitter ved makta i fremtiden vet vi ikke og hvis vi ser på historien er sjansen for at fred ikke varer evig. Hvor glad ville ikke Hitler vært om han hadde okkupert et norge og hatt tilgang på DLD? Men da hadde vel musene danset under bordet slik det pleier å bli.

Tilbake til tillit. Tillit opparbedes gjennom å gi tillit ikke mistillit. Å totalovervåke alle skaper mistillit. Vil folk føle seg tryggere over å bli overvåket, neppe (Spiller ingen rolle om det er 6 eller 12 måneder). Vil de føle seg mer kontrollert og mindreverdige, ja. Skaper det større avstand mellom folk og stat, ja.

Eneste argumentet for å kunne innføre DLD er at folket måtte kunne overvåke staten 24 timer i døgnet også. Gjensidig mistillit!

Forhåpentlig blir det en revulosjon ut av det hvor det kan bli mer fokus på at staten faktisk skal være der for folket og ikke motsatt! Jeg ser ærlig talt ikke store forskjeller på partiene i Norge. De er av samme ulla alle sammen når det kommer til stykket. Norge sier nei til Eu og vi blir snikinnført i alle ledd. Det finnes faktisk ikke et Norge lenger hvis vi virkelig ser etter på endringene som har skjedd.

Til slutt, om noen noen år når lagring av innhold blir neste steg, vil denne kommentaren av meg her nå bli lagret under mappen av mitt navn? Jeg blir vel regnet som en fiende da skulle jeg tro, for hvor stor rom er det for yttringsfriheten i et overvåkningssamfunn? Hvis jeg skriver “bombe” på tull her, er det noen som lurer på om det ville vært politifolk på døra i det hele tatt!?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Med fokus på terror, skremsel og kriminelle lar folk seg tro at overvåkining er en god ide! Hvor lettlurte går det an å bli? Er det noen fra HJERTET, ikke fra hodet kan si at de virkelig tror vi får et bedre samfunn med mer overvåkning?

Hvor mye fokus er det på lovlydige borgere? Høyre kunne hatt ryggrad og sagt at vi ønsker heller å vise tillit til folket og rose alle lovlydige borgere. Vi sier nei til DLD.

Hvis diskusjonen om DLD foregikk for 10 år siden ville politikere og folk ha steilet. Hva er det som har skjedd med tiden? Er det frosken i suppa som dør i det gradvis oppvarmede vannet?! Hva blir neste?

Jeg melder meg ut av Høyre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bent, husker du transportarbeiderstreiken i 2004 der LO streiket for at folk som var fagorganiserte skulle ha høyere lønn enn ikke-organiserte i samme stilling? De hadde flertallet med seg i førsten, helt til debatten ble så opplyst at folk naturligvis snudde. Undersøkelsen du refererer til er nesten et år gammel, da debatten knapt hadde begynt. Jeg vil oppfordre all høyrefolk, ja alle folk, til å ta en titt på:

http://www.dataleaks.no/

og gjøre seg noen tanker….
Men du… dere HAR tenkt til å snu, ikke sant?
Dere ønsker reelt en ny regjering i 2013, ikke sant? Dere VIL ikke ned på 13-14prosentnivå igjen?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan i svarte natta kan du, Bent Høie, påstå at det er et flertall for DLD i Høyre etter hva høringen viser????? Målingen i Minerva faller totalt på stengrunn etter vår brede høring, og hadde dere hatt den MINSTE respekt for oss medlemmer hadde dere sagt nei allerede i fjor høst.

Jaggu glad jeg meldte meg ut! Aldri mer Høyre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

De politikerne som gikk inn for DLD, kommer til å gå inn i historiebøkene som de som sviktet sitt eget folk. Det som er virkelig skremmende, etter å ha lest hva de forskjellige ja-politikerne kan om direktivet og hva det vil ha å si for folk – er at de ikke kan nok til å faktisk ha noen som helst gyldig mening om saken. Du er en av de politikerne jeg snakker om. Det er rett og slett skammelig det dere nå gjør. Det er forkastelig at dere velger å unngå selve prinsippspørsmålet, men i stedet lar dere villede av krefter som kanskje vil kunne proffitere på dette direktivet i framtida. Jeg er dypt skuffet, og lover med hånden på hjertet å aldri stemme verken Høyre eller Ap så lenge jeg lever. Skam dere.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

La meg legge til at Høyre var i ferd med å seile opp som et mulig parti for meg. Det var før dere gikk inn for DLD, og på den måten viste deres sanne ansikt. Det er bekymringsverdig at norske politikere ikke ser ut til å forstå hvor viktig denne saken er. Framtida står i fare. Og det er faktisk deres skyld.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor ikke fremme forslag om obligatorisk registrering av alle innbyggeres fingeravtrykk og DNA? Det ville være til stor hjelp for politiet. DLD er jo et minst like stort inngrep i vårt privatliv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bent, de holdningene du utviser her er skremmende!
Du sier at siden et statlig tilsyn, sammen med andre politiske partier, er villig til å gå vekk ifra rettsstatsprinsippene som Norge er tuftet på er det ingen grunn til at Høyre skal forsvare norske borgeres rettigheter.

Høyre har tidligere profilert seg som en garantist for individets rettigheter, men dette ser ut til at ikke lenger stemmer.

Det kan også virke som om sentralledelsen har gjort det den kan for å unngå å ta opp DLD i noe fora hvor det kunne bli flertall mot DLD, slik at de kunne inngå en hestehandel med AP. Hvorvidt dette er et desperat forsøk på makt etter å ha vært i opposisjon i 1.5 perioder, eller et uttrykk for ledelsens mangel av respekt for medlemmene, er det ihvertfall helt forkastelig.

Så blir det spennende å se om partipisken svinges, noe det virker som om har skjedd ut ifra uttalelsene fra Røe Isaksen om å følge flertallet, eller om det fortsatt gjenstår noe av partiet jeg tidligere har engasjert meg sterkt i.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

>Jeg kan ikke med beste vilje forstå at denne forskjellen innbærer et skille mellom å kunne hevde at en prinsipielt og reelt er tilhenger av et sterkt personvern eller ikke.

Jeg kan ikke med beste vilje forstå logikken i å begrunne et prinsipp i forskjellen mellom eget valg og andres valg.

Prinsippene handler ikke om hvilke alternativer andre presenterer, det handler om hvor man selv står i forhold til overvåking av egen befolkning. Hvor langt vil Høyre gå i å overvåke det norske folk. Svaret vi har fått er desverre: alt alt for langt.

DLD er et våpen mot kriminalitet. Det er et kraftig våpen. Og det våpenet rettes mot hele befolkingen.

Det gjør potensialet for missbruk veldig stort, dersom dataene havner i gale hender, eller dersom man i fremtiden skulle få myndigheter med litt svak selvkontroll i forhold til bruk av denne typen data.

Tør virkelige Bent og Høyre ta ansvar for alle fremtidige regjeringer, myndigheter og etterforskningsorgan evne til selvkontroll og redelighet i omgang med denne typen data?

Jeg spør, for historien kan komme til å dømme dere. Det er mange land i dag som har myndigheter man helst ikke vil skal kunne spore opp hvem som mener hva til enhver tid på nett. Og man skal ikke langt tilbake i norsk historie for å finne uheldige saker i forhold til overvåking.

For det som skremmer meg, utover at prinsipper er så lite verdt, det er hvor enormt mye man kan finne ut om hver enkelt person i dette landet. Med kombinering av logger og dataminingsteknikker så er muligheten for å kartlegge en persjons vaner, meninger og omgangskrets veldig stor.

Dette er informasjon som ikke bare kan benyttes av myndigheter for å stoppe ubehagelige mennesker med ubehagelige meninger, men kan også benyttes til kriminalitet som ID-tyveri, svindel eller kartlegging av bevegelser i forhold til innbrudd, kidnapping osv.

Med et sideblikk til regjeringskvartalet, tør virkelig Bent og Høyre garantere for at informasjonen innhentet og lagret i forbindelse med DLD ikke kommer på veie?

Etter min mening skal man ha et slapt forhold til prinsipper rundt personvern, og stort mot for å tørre å ta ansvar for potensielt missbruk, derom man som politiker skal bidra til at datalagringsdirektivet innføres.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Da har jeg stemt høyre for siste gang. Er det en kontrollerende politistat dere ønsker Norge skal bli.
Bernt, bruk fornuft!!!!!!!!!!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

#
5 måta å omgå DLD om det skulle bli vedtatt:

1. Bruk en proxy tjener. Informasjon som du sender vil da kun bli vist som trafikk mellom dej og proxy tjeneren, og man vil ikkje kunne påvise ken du sender informasjonen vidare til. NB ikkje alle proxy tjenera gir full anonymisering.

2. Bruk en anonymiserings tjener(fungera som et lukka nettverk der man kan kommunisere med andre mennesker uten å bli overvåka). Feks Tor eller i2p.

3. Bruk et av utallige usikra åpne nettverk. På denne måten kan man kommunisere på andre sitt nettverk, og all trafikken vil bli registrert på eigaren av nettverket. Om man begår/planlegger feks lovbrudd vil dette da bli lagret under eigaren av nettverket sin informasjon og denne personen vil også bli straffa for det/dømt for misbruk(good game).

4. IP spoofing. Oppretting av falske ip adresser. Litt meir avansert en dei andre måtane.

5. Opprett en epost konto under falskt navn(helst på et anna nettverk en ditt eget, feks en internett kafe. Gi brukernavn og passord til den du vil kommunisere med.
Lagre evt informasjon du vil sende i kladd mappa. Personen(ane) du vil kommunisere med kan da logge seg inn på email kontoen og lese/legge igjen svar i kladd mappa, og ingen informasjon vil bli sendt.

Konsekvensen av dei ovennevnte punkta er at de man faktisk ønsker å overvåke med DLD ikkje omfattas av overvåkinga. Man vil derfor sitte igjen med en enorm mengde ubrukelige data som i sin tur kan misbrukes hvis dei havna i feil hender. Når de man ønsker å overvåke omgår overvåkingen, bør ikkje overvåkingen finne sted. Anslag fra den tyske Bundeskriminalamt anslår at DLD kun vil øke oppklaringsprosenten i kriminalsaker fra 55 % til 55,006 %. Også EuroCOP, hvor Politiets Fellesforbund er medlem, påpeker at «The result would be that a vast effort is made with little more effect on criminals and terrorists than to slightly irritate them».

Kan du forklare hvorfor dere vil innføre noe som alle kriminelle med selv middels data kunskaper kan unngå enkelt, og det er ensbetydende med at omtrent all informasjon som blir lagret, vil kun være info om uskyldige mennesker, uten svin på skogen? Har du noe som helst snøring på hvordan dataverdenen fungerer?

Mvh Anon

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjære Bent, kan du forklare meg forskjellen på kriminalitetsforebygging og overvåking i forbindelse med DLD. Skal man kunne forebygge kriminalitet med informasjon må man jo ha informasjonen på forhånd, altså overvåkning. men, du og flere andre har jo påstått at DLD er til bruk i etterforskning.
Fine politiske ord altså, men det er overvåkning som er det NORSKE ordet på det DLD skal brukes til! Kanskje Erna og Jens burde ta en tur til Gaddafi for kursing i overvåkningssamfunnet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nokas ranerene var amatører, profesjonelle ville avbrutt ranet lenge før de hadde brukt godt over halvparten av totalt planlagt tid for ranet på å knuse ruta “som skulle knekke som kjeks”…

Og minerva undersøkelsen var jo fremstilt for å få nettop det resultatet som dere ønsket dere. Er ikke noe problem å lage en spørreundersøkelse, og stille spørsmålene annerledes, så får man straks et helt annet resultat. Det ironiske med DLD er jo nettop at feks id tyveri blir mye enklere om du har litt mer enn normalt kunnskap om data, eller betaler en utro tjener hos de som skal lagre informasjonen for å få ut det du vil av lagret materiale.

Mvh Anon

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bare for å kommentere den undersøkelsen du lenker til:

Den ble gjort for snart ett år siden. Debatten om DLD var så vidt i gang, og de fleste visste vel ikke hva det var snakk om. Spesielt kvinner ser ut til å ha kommet meget sent på banen når det kommer til å søke informasjon om DLD (personlig erfaring, og som man også kan se av ratioen av antall kvinner som kommenterer dette innlegget (to stykker så vidt jeg kan se)).

Og når det kommer til slike “undersøkelser”, så vil jeg bare si at penger er makt, og generelt sett ligger pengene hos de som har makten.

Spørsmålsstillingen lyder følgende: “EU har innført et datalagringsdirektiv som påbyr automatisk lagring av data knyttet til bruk av internett, e-post og telefon.
Politiet og sikkerhetstjenesten kan få tilgang til disse dataene. Er du for eller imot at dette datalagringsdirektivet også skal gjelde i Norge?”

Det er vel ingen som bestrider at dette vil være til hjelp for politiet og sikkerhetstjenesten, men om man skulle stilt spørsmålet på en mer nøytral måte måtte man også lagt til noe: “Dette vil være med på å svekke personvernet, og går imot liberale demokratiske prinsipper, men vil gi politiet og sikkerhetstjenesten en lettvint vei til potensielle kriminelles lokasjonsdata”.

Om dette ble lagt til i spørsmålsstillingen vil jeg tro at “meningene” hadde reflektert noe helt annet enn et “klart flertall” for DLD.

Og når skal NRK komme på banen med debatt om dette særdeles viktige samfunnsspørsmålet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det jeg frykter er att vist DLD blir innført, hva blir det neste?
Regjeringen vil vel neppe gi seg før de har en politistat som i statene.
DLD blir demokratiets svar på Pandoras Eske.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flere uskyldige vil bli dømt, de kriminelle nettverkene vil styre unna, og etter hvert som innholdet i disse databasene begynner å flyte fritt, vil vi oversvømmes av telefonsalg og målrettet reklame med mer. Så vil det komme forslag om at også innholdet i kommunikasjonen skal lagres, og tilgangen skal utvides.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1984921.ece

http://www.bt.no/meninger/leder/Dataslurv-paa-hoeyt-plan-1200950.html

Mer enn nok inkompetanse til å betro noen som helst med private data. Hvorfor skal dette lagres i det hele tatt?

H har ikke bare verdikonservative medlemmer. Noen av oss ser H som det beste liberale, frihets- og individorienterte partiet. Ikke hyggelig at dere gir beng i oss.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent,

Flott at dere ikke baserer standpunktet deres i en sak som denne på meningsmålinger, som i beste fall presenterer en mildt sagt svært forenklet versjon av problemstillingen til den gjennomsnittlige nordmann midt i familiemiddagen. Responsen blir nødvendigvis deretter.

Men hva med å basere standpunktet på en samstemt juridisk ekspertise, som sier at direktivet er i strid med våre grunnleggende rettstatlige prinsipper såvel som menneskerettighetene?

Hva med å basere standpunktet på en samstemt teknologisk ekspertise (som jeg til en viss grad anser meg selv som en del av), som på det sterkeste advarer om at summen av opplysninger som vil bli lagret av direktivet vil muliggjøre kartlegging av uskyldige enkeltpersoners privatliv langt utover det de fleste – politikere inkludert – kan forestille seg. Ei heller er det teknologisk mulig å garantere tilfredstillende sikkerhet i forbindelse med lagring av og tilgangskontroll til dataene, særlig sett i forhold til potensialet for misbruk av en slik nasjonal skattekiste av personoppllysninger.

Politiets ønsker skal selvsagt ikke underslås, men det er bare én av mange stemmer som må høres i en så umåtelig viktig, prinsipiell sak som dette. I denne sammenhengen er de heller ikke bare et fagorgan, men også de som direktivet først og fremst tilgodeser. De har således alt å vinne og ingenting å tape på å male fanden på veggen. Dette til tross for at det finnes nok av beviser og presseoppslag på at ikke utnytter eksisterende lovverk godt nok, og i tillegg ikke evner å forvalte sin myndighet på en god nok måte ved innhenting og behandling av informasjonsteknologisk bevismateriale.

Jeg oppfatter det også slik at du tillegger Datatilsynets siste forslag uforholdsmessig mye vekt i din argumentasjon. Om man sammenligner dette med høringsuttalelsen de sendte inn, bærer det siste forslaget åpenbart preg av å være et kompromiss forfattet i ellevte time som et siste forsøk på å unngå den katastrofen som er DLD.

Mvh,
Magnus E. Halvorsen

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skammelig av Høyre.

At Arbeiderpartiet synes det er greit å innføre overvåkning av befolkningen på linje med, eller enda grovere enn det Stasi drev med i Øst-Tyskland for mer enn 20 år siden er så sin sak, men Høyre?

Hvordan klarer du å se deg selv i speilet, Høie?
Har dere kanskje vurdert å henge opp portrett av Erich Mielke i alle Høyre’s kontorer?

Ingen sak, hverken Nokas-ran eller potensielle terroranslag kan rettferdiggjøre denne gigantiske voldtekten av det norske folk.

Skam dere, Høyre!
Har vært lojal Høyre-velger i 25 år, men nå er det nok.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Benjamin Franklin sa det egentlig ganske greit:

“Those who desire to give up freedom in order to gain security will not have, nor do they deserve, either one.”

Tenk litt over det når dere stemmer over DLD.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Jeg mener at vi ikke skal basere våre standpunkt på meningsmålinger, men meningsmålingen som Minerva fikk gjennomført i november 2011 gir trolig et dekkende bilde av hva folk generelt mener og hva Høyres velgere mener.”

Ja, jeg mener med 1004 intervjuer så må jo dette gi et dekkende bilde av hva folk generelt mener.

Og angående NOKAS ranet så var vel egentlig ikke noen av de “elektriske fotsporene” fellende, eneste var at schumann IKKE brukte mobilen i stavanger.. Ellers var det god gammeldags politiarbeid med DNA beviser og avhør samt vitneforklaringer.

“Jeg er enig i at det er et vanskelig tema, men viser til at Datatilsynet også har akseptert dette nå, med sitt forslag om å lagre IP adresser.”

Jeg tror ikke du leser hva vi skriver i det hele tatt, bare skumleser over og gir f. Er egentlig latterlig å i det hele tatt kommentere – jeg vet det selv – men klarte ikke å dy meg. Som sagt av Øystein Prytz i kommentar over, så var vel heller datatilsynets forslag et desperat forsøk på å finne et kompromiss for å begrense skadene. De har vel forsåvidt gitt et klart og rungende NEI til DLD har de ikke? Har ikke sett noe sted at de har lyst til å innføre DLD, synes det blir for tamt og useriøst at det er slikt du tolker det med deres forslag.

Er vel egentlig ikke mer å si som ikke er sagt tidligere i kommentarene og på nettet generellt. Det jeg ønsker meg til jul er en politiker med baller til å stå for en sak og klarer å svare skikkelig på spørsmål uten å måtte dra på en skikkelig rotur.

Det værste er at dette hadde jeg forventet av AP, men Høyre burde visst bedre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Innledningen sier nok. “Debatten er nå forenklet…”

Ja,gud forby. Det enkle og i dettet tilfellet, prinsipielle vil vi ikke ha noe av. Resten av innlegget brukes til å forvanske.

Politikk på sitt verste. Her ender vi opp med at flere på Stortinget kommer til å stemme for noe de er mot.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tull, skal vi ta en svikers ord på at han ikke har sveket de verdiene som våre menn på eidsvoll satte som fundamenter for etableringen av den norske stat?

Dette er som noen andre skriver å gamble med lojaliten til høyrevelgerne. Jeg har stemt på høyre i alle stortings og kommune/fylkestingsvalg siden 1988. Jeg kommer for framtiden å stemme noe helt annet, kanskje må jeg ty til ubetydelige Venstre eller idiotpartiet FrP, det er vel de to partiene på borgelig side som setter personvernet i høysetet. Høyre har i allefall bevist det motsatte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Om vi lar prinsippene fare Bengt, betyr ikke det at vi skal la alt fare.

Regner med at vi er enig om at det forslaget som ligger på bordet innholder flere type data med svært ulik sensitivitet.

Det blir vanskelig å bortforklare at Høyre for eks. gikk inn for en (i praksis) loggføring av hvor folk oppholder seg.

Det punktet burde vi ha sluppet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

i forhold til hvor mange som er for og hvor mange som er imot kan vi bruke FB poll som en indikator (meningmåling har 1000) denne har 150.000 inviterte.

http://on.fb.me/eXkK7j

23.000 sier nei og 16.000 sier “ja”.

Det er iallefall et stykke unna den undersøkelsen som indikterer at totalt 57% er for.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

DLD vil skape større avstand mellom styresmakter og folket. Overvåkning handler om mistillit og ikke tillit. Intensjonen kan virke god med å skape et tryggere samfunn, men kontroll og skjult agenda kan bli resultatet.

Hvis DLD skal innføres mot folkes må også syresmaktene foreslå overvåkning av styresmaktene slik at folket kan se hver eneste bevelgelse som foregår. Mistillit den ene veien bør være mistillit den andre veien. Er det ikke et rettferdig samfunn vi strever mot?

Jeg kommer ikke til å stemme høyre! Skremmende utvikling!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

men det er jo så lett og ungå! problemet mitt er at alle som kan noe på pc (også de kriminelle) kan ungå DLD. Og mange bruker de samme metodene til proxy i dag.
Spørmål til deg: Hvem skal overvåkes når de kriminelle ikke er der?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det ikke på tide med noen ord fra deg, Bent? Føler du ikke for å forsvare deg nå? Men slapp av. Ingen forventer noe svar heller. Hva skulle du svare?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Bent

Du viser til Nokas ranet som et eksempel på at det fungerer. Nokas ranet er et eksempel på at vi IKKE trenger DLD, vi klarer oss med det vi har i dag. Om hensikten var å bruke info til å komme dem i forkjøpet/avsløre dem, så har man mer en gode nok løsninger i dag.

Det er alle de som IKKE er Nokas ranere, eller kriminelle vi må beskytte.

Jeg skulle gjerne satt meg ned med Høyre representanter og forklart hvordan opplysninger blir misbrukt, og hvor grove overtramp myndighetene gjør mot uskyldige i sine etterforskningsmetoder.

Jeg har selv opplevd hva som kan skje og hvordan opplysninger man tror er fortrolig ovenfor myndighetene havner i gale hender, som igjen fører til at man selv og familie blir truet på livet.

Dette er en hverdag som mange har i dag, men som Høyre ikke tar hensyn til.

DLD blir en database for kriminelle like mye som for myndighetene. Hvorfor skulle det ikke det når disse miljøene får alt de ønsker seg av informasjon fra banker og politi m.fl. i dag?

For myndighetene har i dag en politikk hvor man skal forsøke å felle/fengsle “nyttige idioter”, som ikke var klar over konsekvensene av det de ble lurt inn i, og som ofte er uskyldige, men klarer ikke å bevise det. Myndighetene klarer ikke ta hovedmennene, og hjernene bak omfattende økonomisk kriminallitet og det vil de heller ikke klare med DLD. Tvert om.

Nyttige idioter vil det alltid finnes i alle miljøer, også som kan lekke info fra DLD. Og de kriminelle miljøene vil nå med et DLD få et nytt bidrag fra myndighetene for å utvide sine kriminelle handlinger. Og har de ikke folk innenfor, så har de tilgang på teknologi og kompetanse som gjør at de også kan “bryte seg inn” på andre måter.

Jeg hadde håpet at jeg aldri skulle ha behov for å argumentere mot Høyre representanter om dette, for jeg trodde der var mindre naive en det jeg får inntrykk av i denne saken. Og det beklager jeg virkelig at jeg må si.

Jeg har selvfølgelig brukt et fiktivt navn og mail adresse i mine innlegg, men vet selvfølgelig at siden jeg skriver så mye negativt om myndighetene så har de ikke problem i dag og finne ut hvem jeg er. Men dette er et innlegg for å forsøke å få dere til å forstå virkeligheten, og ikke for å påstå noe jeg ikke har dekning for. Så fremfor å forsøke å hevde at jeg tar feil, så er det mitt håp at dette brukes til å våkne, og se at innføring av DLD er noe som vil virke mot sin hensikt, og ramme uskyldige mennesker.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er direkte pinlig, hanske analogien er grei den, men hvor relevant er den ovenfor den typen kriminelle man har benyttet som innsalgspunkt for DLD? snakker vi om vinningskrimminelle Johnny fra Stovner som “glemmer” hansker når han rapper en bilradio? Nei, det snakkes om alvorlig organisert kriminalitet og terror. Hvis dere tror at dere med DLD vil få flere verkøy i verktøykassa til å få has på MC gjengene eller for den saks skyld al-Qaeda så er dere i beste fall naive.

Høyre må snu i denne saken! Kan ikke akseptere at et mindretall på stortinget ønsker å ødelegge rettstaten med å fjerne uskyldspresumsjonen; man er uskyldig til det motsatte er bevisst.

DLD bryter med: menneskerettighetserklæringens artikkel 11, punkt 1
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 14.2.
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 6.2

Snu før det er for sent!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som en kommentar til lutz, poster jeg en utgave av noe jeg postet på Høyres Facebook sider.

Bent: Gavner innføringen av DLD politiets arbeide?

Jeg vil hevde det motsatte. Hvor mange blant “mannen i gata” hadde hørt om proxy og VPN før DLD kom på dagsordenen. De fleste har i hvert fall i dag. Aftenposten og NRK med flere har sågar gitt oppskriften på hvor man får tak i det og hvordan det brukes. Jo fler som tar dette i bruk, jo verre blir politiets oppgaver. I dag kan jo politiet gå til domstolen og be om tvangslagring dersom det er sjelelig grunn til mistanke. Har den de har mistanke mot tatt i bruk kryptert VPN er de like langt.

Mobiltelefoni. De fleste i dag har en eller annen type av smarttelefon. Dersom mange nok ønsker å beskytte seg mot overvåkning, vil det oppstå et marked for skjult/kryptert kommunikasjon. Tenk Skype (eksempel) med en app som du bruker til å ringe med. Appen lar deg velge telefonnummer fra kontaktlisten din og sender dette kryptert til Skype som oppretter en kryptert forbindelse. Da ringer du uten at noen kan se hvem du har ringt og ingen har mulighet for å avlytte det du sier.

Hvem vil dette gavne mest? Nettopp. De kriminelle. Frem til i dag har det ikke vært et marked for dette, men med mange nok som er interessert kommer markedet. Og politiet mister enda et verktøy. Det eneste de har igjen er å se hvor du har vært og at du har ringt til Skype. Selv med en domstolkjennelse vil de ikke lengre kunne se hvem som har hatt kontakt med hverandre og hva de har sagt.

Så et gammelt og godt råd til Erna (og hennes 18 disipler, samt AP). Vær forsiktig med hva du ber om. Det kan hende du får det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er en stor SKAM for nasjonen. Og vi som trodde Stasis tid var forbi, neida Stasi lever i beste velgående hos politikere i Ap og Høyre. DDR skal atter gjennoppstå fra asken i quslings rike. Og til dere som lurer på hvem som skal overvåkes når de kriminelle tar sine forhåndsregler ved hjelp av proxy o.l. Jo det er alle oss “lovlydige” borgere det, husk nå er vi alle kriminelle inntill det motsatte er bevist. SKAM på H og AP

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Apropos partipisk, er det ikke det som er vestlig demokrati da, folket velger politikerne mens ledelsen i partiet avgjør hvordan det skal voteres. Hva skal vi med partier når det likevell er opp til den enkelte ledelse og avgjøre voteringene? Var jeg stortingspolitiker i H ville jeg ha oversett “partipisken” husk at det er folket som har valgt dere inn ikke partiledelsen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det dette vi ønsker oss:
http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7545468

Ser flere likheter etterhvert: En maktelite som vet mye bedre enn resten av befolkningen og som må sørge for en overvåking av dem.

1984 anyone?

PS!
Beklager Høyre: Kommer ALDRI til å stemme på Høyre igjen noen gang.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lite svar på kommentarene fra deg?

Må være godt å se hvilken enorm støtte du får i denne saken…

Hilsen eks medlem og Høyrevelger fra Rogaland

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I over 40 år har jeg stemt Høyre, ikke ved noe valg har jeg gitt min stemme til å innføre en ordning som får Stasi og KGBs metoder til å fremstå som amatørmessige når det kommer til mistillit og overvåking av egne borgere. Dere er nå i ferd med å erte på dere grunnfjellet som har stått ved deres side enten det har vært gode eller dårlige tider for partiet.

Diskusjonen om 6 eller 12 måneder lagringstid er patetisk da skaden skjer i det øyeblikk DLD vedtas innført og data begynner å lagres. Som mange er inne på er mulighetene for å omgå DLD mange og slett ikke vanskelige å implementere, men skal det virkelig være nødvendig å måtte ty til slike skritt i et demokratisk samfunn?

Det er en god fjellregel som sier at det aldri er for sent å snu, dere har frist frem til 5. april for å vise om dere er tilliten verdig ved fremtidig valg. Brukes “partipisken” for å innføre DLD vil jeg aldri mer se meg tilbake.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager Høyre. Regner med at i tillegg til min stemme, garantert, går dere glipp av utrolig mange flere stemmer ved neste valg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synovates meningsmåling er en bestilt forfalskning.

Spørsmålsformen fra Synovate:
1) ”EU har innført et datalagringsdirektiv som påbyr automatisk lagring av data knyttet til bruk av internett, e-post og telefon.
2) Politiet og sikkerhetstjenesten kan få tilgang til disse dataene. Er du for eller imot at dette datalagringsdirektivet også skal gjelde i Norge?”

Teksten sier ingenting om at lagringen gjelder for alle, eller at påbudet betyr konstant lagring av din og min digitale adferd. Selv jeg som innbitt DLD-motstander er ikke imot automatisk lagring av data knyttet til bruk av internett, e-post og telefon når dette gjøres målrettet i konkrete etterforskningssaker (slik det allerede gjøres i dag). Når menigmann, uten videre kunnskap om DLD, skal svare på falske spørreundersøkelser, får man selvsagt akkurat det svar man i utgangspunktet har ønsket seg.

Med samme falskhet kan man få et hvilket som helst ønsket resultat fra en meningsmåling, etter hvordan spørsmålene stilles. Som bra eksemplifisert her:

http://www.youtube.com/watch?v=3gMcZic1d4U

I forbindelse med datalagringsdirektivet har det vært en offentlig høring der Stor-Norge av smått og stort har uttalt seg basert på faktisk kunnskap, og ikke en menigmanns forbipasserende uvitenhet.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing—datalagring/Horingsuttalelser.html?id=590002

118 organisasjoner, myndigheter og andre aktører har uttalt seg i den offentlige høringen om datalagringsdirektivet. 83 av dem er motstandere eller kritiske til direktivet. 17 har ikke tatt stilling. Mens 18 anbefaler at direktivet innføres i norsk rett. Av disse 18 igjen, er 10 politi eller påtalemyndighet.

http://www.umeu.no/uploads/Arb%20notat%201%202010%20DLD.pdf

Altså, av de som har satt seg inn i saken, er det under 16 prosent som anbefaler at direktivet innføres. Stort sett er dette politimyndighetene vs. resten av Stor-Norge. Og når staten rotter seg sammen med politiet mot resten av befolkningen til sterke protester, får man gjerne nettopp klare assosiasjoner til en politi-stat.

Fordi over 70 prosent av alle som har satt seg inn i saken stiller seg kritisk til datalagringsdirektivet, er dette også representativt for resten av befolkningen. I en eventuell folkeavstemning ville også menigmann blitt godt informert og kommet til samme konklusjon.

I Storbritannia har man en frivillig ordning med tele- og internettleverandørene som dekker det som omfattes av datalagringsdirektivet. Storbritannia har altså ikke noe påbud i forbindelse med DLD. Hva er det med Høyre som mye heller foretrekker statelig inngripen og påbud fremfor frivillighet? Frivillighet er tydeligvis mulig og innenfor EU sin godkjenning. Hvorfor da så sulten på tvang og rasering av gjeldende personvernlover – som i tillegg skaper dype sår og en rasende befolkning?

Alle oppegående mennesker forstår at så snart en stat innfører tvungen registrering av alles adferd i landet, er man på vei vekk fra et liberalt demokrati og inn i det totalitære.

Maktarrogansen er et stadig økende fenomen, og derfor også politikerforakten. Framtidens maktkamp blir ikke mellom partier, men mellom en liten maktelite og folket.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det ser ut for å være bred eninghet om at DLD er en alvorlig personvernsak.
Bør vi ikke da stille strenge krav til dokumentert virkning før vi innfører ordningen. Og, lar det seg dokumentere at DLD faktisk virker. Jeg snakker da om virkning ut over de metoder som uansett vil være tilgjengelige (som tilgang til trafikkdata lagret av for eksempel komersieller hensyn).
Så langt jeg kan se har ingen av tilhengerne vært i stand til å vise til undersøkelser som med de vanlige vitenskaplige krav til signifikans viser at DLD virkelig har kriminalitetsreduserende virkning.
Er det fornuftig å tvinge folk til å ta en medisin uten dokumentert positiv effekt?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dessverre Bernt Høie og dere andre i Høyre. Dere er naive. Jeg har selv opplevd hvordan det norske rettssystemet fungerer (ikke fungerer) i praksis. Min kone hadde kjørt for fort gjennom en fotoboks. Det endte med at jeg fikk hele huset ransaket av 4 politifolk i 2 timer fordi de mente hun var hjemme selv om hun ikke var det. Alle vet at en husransakelse er en stor ting og derfor er det Tingretten som skal gi en ransakelsesordre. Det skal kun gjøres i saker hvor det er misstanke om alvorlig kriminalitet med en strafferamme på mer enn 2 år. I spesielle hastetilfeller kan en politijurist gi tillatelse og i ekstreme tilfeller kan en politibetjent gjøre det på eget initiativ. I mitt tilfelle ble det opplyst at den var muntlig og ingenting forevist eller lest opp.
Saken ble selvfølgelig anmeldt til Spesialenheten og senere Riksadvokaten. Henleggelsen var undertegnet Tor Aksel Busch. Jeg ble imponert over hvordan man klarte å bortforklare, snakke seg vekk fra fakta. Her skulle politiet skjermes for enhver pris. Saken det her gjaldt, en fartsovertredelse i fartsboks, ble senere oppgjort gjennom et forelegg (hvorfor det ikke ble gjort med engang er en gåte). Bortfforklaringen (skulle jeg kaldt det forklaring måtte det vært et snev av logikk) som ble gitt var at veitrafikkloven har en strafferamme på mer enn 2 år og at det derfor var grunnlag for husransakelse.
Hvorfor dette har sammenheng med DLD. Jo det betyr at man kan få all sin datatrafikk overvåket dersom man er misstenkt for å ha feilparkert. Tingretten kommer ikke til å få sagt noe som helst da man bare sier det hastet. Formaliteter er bare til pynt for politiet.
Terroristene kan bare gå over til å sende brev. Posten behøver ikke logge noe som helst (enn så lenge). Dessuten er det for dem som vil enkle måter å unngå og etterlate seg spor på nettet.
Dette vil helt klart ramme vanlige folk og ikke kriminelle. Tyskerne har begynt å forstå at DLD var feil og er iferd med å snu. Det bør dere i Høyre også gjøre. Jeg skal ikke stemme Høyre igjen etter dette!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er jo helt vannvittig.

Du argumenterer med at siden vi allerede overvåker litt så kan vi like så godt overvåke ennå mere… – Det er jo det totale alskap!

Skjønner du ikke at det er nesten ingen av befolkningen som vil ha DLD?
Representerere dere folket eller ikke?

Og de støttekommentarene som du nevner – hvor ligger de?

Ligger an til at Venstre får utjamningsmandater på tinget ingen. Vi mangler tydeligvis en buldrende Sponheim!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er mulig jeg misforstår, men… er hovedpoenget ditt at “vi er i det minste ikke fullt så ille som AP”?

Ærlig talt. De av oss som har pleid å stemme på dere har gjort det ut i fra hva vi forventer basert på partiprogram og tradisjonelt ideologisk standpunkt, ikke hvor dere står RELATIVT TIL AP.

Dere burde skamme dere, og kommer til å få svi på pungen hva gjelder stemmer fra unge (og andre mennesker som forstår teknologi) liberale neste valg. I min omgangskrets alene har vi gått fra rundt 60% Høyre-tilhengere til 0 på denne saken alene nesten.

Høyre – “Vi er i det minste bare halvparten så autoritære som AP!”… Forrædere.

Noen som vet om det finnes noen reelt liberale partier igjen i Norge?

(Kunne gjerne gått inn på hvor nyttesløst DLD er rent praktisk mtp organisert kriminalitet og terrorisme i lys av proxybruk mm, men ser det er allerede grundig dekket av enkelte over.)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høyre har lagt 4 millioner uskyldige borgere i hendene på overvåkingskåte politietterforskere som arbeider under mottoet “hensikten helliger middelet”.

Det finnes overhodet ingen unnskyldning for det som her har skjedd. Høyre fikk i oppgave å håndtere en sak som bare et fåtall av partiets medlemmer er i stand til å forstå rekkevidden av, og sviktet så ettertrykkelig som det overhodet var mulig å svikte.

Det overrasker ikke at Høyres kampsak for tiden ifølge avisene ser ut til å være fri flyt av alkohol på valgdagen. Man skal nemlig være temmelig døddrukken for å stemme Høyre etter det som her har skjed.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En sak for seg; meningsmålinger viser at et flertall i den norske befolkningen sier ja til dld:
mai 2010: 51% ja, 31% nei http://www.minerva.as/2010/04/28/klart-flertall-for-datalagringsdirektivet/

desember 2010: 57% ja, 24% nei
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7436789

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det påstås hele tiden at DLD skal bidra til å bekjempe “alvorlig” kriminalitet. Strafferammen er såvidt jeg vet satt til 4 år.

Imidlertid er det noe svært få synes å ha fått med seg, nemlig at det er gjort et unntak fra strafferammen for straffeloven prg. 390 a(”skremmende” eller plagsom oppførsel”).

Dette innebærer at politiet får ut all din personlige trafikkdata om f.eks. sønnen din har skrevet “idiot” til en person på nettet.

I prinsippet vil så og si all oppførsel kunne mistenkes for å kunne rammes av prg. 390a.

Dette må sies å være en skremmende utvikling.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Historieløst. Alle totalitære stater med overvåking av folket har over tid spilt falitt. Jeg har lite og ingenting å skjule, har likevel nå besluttet å begynne med TOR, av prinsipp og mangel på tillit. Hvorfor i allverden skal en nasjon klare å hisse opp uskyldige gjennomsnittsborgere på mange og femti år til å begynne med TOR og andre tiltak? Et spørsmål om hvor nyttig DLD er kan belyses med følgende spørsmål: Med de overvåkingsmuligheter som allerede forefinnes, hvorfor i allverden lykkes man da ikke mot kriminelle organisasjoner? Stort sett har store tvangsreguleringer åpnet veien for store hel-profesjonelle kriminelle organisasjoner i stedet for de små fiskene, som i denne sammenhengen er til å leve med. Det eneste man da sitter igjen med er småkriminelle, fartssyndere og mannen i gata. All historie viser at tar du den så tar du den, skatteovervåking, bomovervåking osv. Et annet spørsmål: La oss tenke meg rollen som kriminell, om jeg legger min mobiltelefon hjemme, setter min pc til å sende mail eller to på gitte tidspunkter, er det da bevist at jeg var hjemme? Min enkle konklusjon blir da at siden staten dokumenterer at jeg er hjemme så er jeg også uskyldig. Har dere hørt om buss, sykkel, nettkafe osv. Stjålne mobiltelefoner benyttes allerede i dag den tiden det tar før de blir stengt. Allerede nå har man mulighet til å følge og stenge disse stjålne telefonene, det klarer vi ikke, altså å bruke opplysningene til å tjene folket det vil vi ikke. Kun overvåke og gjennom det presumtivt misbruke opplysningene om folket. En ting er klokkeklart, Høyre får ikke min stemme. Den går til et parti med ryggrad, alternativt er radikale nok til å påvirke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Den stat som krymper sine borgere, skal erfare at med små mennesker kan intet stort utrettes.” (J.S.Mill)

DLD er statens mistillit til enkeltindividet – satt i system. Du skal overvåkes. For sikkerhets skyld.

Høyre vinker farvel til et konsekvent forsvar av den private sfære.
Og vi liberale vinker farvel til Høyre..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] forsvare sin og flertallet i Høyres stortingsgruppes positive holdning til datalagringsdirektivet. Som man ser av kommentarfeltet, var heller ikke hans forsøk på dette noen argumentasjonsmessig [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du og alle partier på Stortinget som snakker om personvern er en vits. La meg illustrere hvorfor:

1) Dere er for DLD. Dette i seg selv sier alt, spesielt siden rapporter ifra andre land viser at dette ikke har hjulpet mot argumentene, nemlig oppklaring/forhindring av alvorlig kriminalitet.

2) Registrering av alle som søker i skattelister og varsel til skattebetaler. Hva med å ikke offentliggjøre skattelistene? HVa jeg betaler i skatt burde vært en ting mellom meg og skattemyndighetene?

3) Domstolskontrollen skal skje ved én spesialdomstol. Jeg regner med du ikke har fått med deg at Storberget uttalte at narkotike (selv besittelse og bruk) ville bli regnet som alvorlig kriminalitet og at han mente at politet derfor fritt burde kunne hente inn opplysninger?

4) Elektronisk bompassering – Skattedirektoratet mister hjemmel til å kreve innsyn i opplysninger knyttet til konkrete kjøretøy benyttet i næringsvirksomhet. Hvorfor ikke opprette en mulighet til å betale inn x antall kroner kontant i en bombrikke som ikke er registrert i noe navn? Om dere er for personvern burde jo dette være et bra tiltak. Enten vil dere ha overvåkning og kontroll eller så vil dere ikke. Så hva blir det til?

5) Personvernansvarlig etableres ved alle større institusjoner og etater som har tilgang til sensitive personopplysninger. Ja, for dette vil løse problemet.

Faktum er og forblir at det finnes ingen parti på Stortinget i dag som faktisk vil beskytte personvernet. Alle partier har områder hvor de blir overvåkningskåte eller helt og holdent overser at det er et personvernproblem. Om dere virkelig er for personver, se spesielt mitt punkt 4), noe jeg synes burde være mulig i et fritt land.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Virker som det er få som virkelig er FOR DLD. Når jeg snakker med folk om DLD så vet de enten ikke hva det innebærer eller er fullstendig likegyldige.

Det er også påfallende hvor passiv norsk presse har vært i en så viktig sak. Synd å si det, men motstanderne mot DLD ser ut til å ha gjort en dårlig PR-jobb.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Synes det er merkelig hvordan flere “tvilere” og DLD-”skeptikere” plutselig har kommet frem til at DLD ikke er så farlig likevel. Er dere egentlig i mot, men lar partiledelsen bestemme? Eller har dere vært for hele tiden, men håper på å beholde velgere ved at det fremstår som dere har gjort en fornuftig vurdering?

Jeg har stemt Høyre så lenge jeg har hatt stemmerett, men dessverre ser det ut til at jeg aldri kommer til å stemme Høyre igjen ved Stortingsvalg.

Jeg er enig i at DLD i utgangspunktet ikke er så farlig som mange skal ha det til. Men prinsippet bak loven er forkastelig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Eirik Trønnes Hansen:

Det er en skuffende realitet at veldig, veldig få vet hva DLD faktisk betyr, hva som faktisk lagres og kjenner til de 32 (!) unntakene fra reglene.

@Task:

Det finnes også er unntak for “datarelatert forbrytelse” og et unntak for “fremmedfrykt”. Det finnes altså unntak som kan sies å gjelde alt. Dvs. reglene for rettskjennelse for utlevering av data gjelder ikke, da det samtidig finnes så generelle unntak at en kan få en hvilken som helst sak til å dekkes av et unntak.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kommunistfrykten i AP førte til en massiv overvåkning av politiske motstandere på 50,60 og 70 tallet. Antallet overvåkte var på mindre enn en promille av befolkningen. Støørelsen på overvåkningen var begrenset av hvor mye en kunne skjule på budsjettene. Nå når overvåkningen blir privatisert så kan alle overvåkes uten at det koster staten et øre.
Orwells skrekkscenario “1984″ har vi jo passert både på kalenderen og overvåkningsmessig, UTEN direktivet.
Tabellen fra Høie demonstrerer jo tydelig det. I tillegg så er han enten uvitende eller så fortier han sannheten. ALL datatrafikk i Norge går via svenske servere og det svenske forsvaret som kan lagre allt det som de måtte ønske for hvor lenge de vil.

Så det blir nok å slå følge med Apenes.
Når også Høyre anser borgerene som statens eiendom som den må beskyttes i mot, er det vel gjerne på tide å finne seg et annet parti.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Saken minner mye om STASI-arkivene, bare det at STASI (heldigvis) ikke hadde tilgjengelig teknologien og datakraften som er i dag. Fullt implementert, og hacket, gis et “fantastisk” innsyn i befolkningens laden. Bieffekten, blir nok som i gamle DDR – folk kikker seg over skulderen for å se (ikke om, men hvem) som lytter. Da er det tryggest å si minst mulig, eller rømme landet…

KGB greide ikke å stenge de elektroniske linjene ut av gamle Sovjet, Kina har problem med samme, og selv ikke Pentagon greier å holde på sine hemmeligheter. At Ola Nordmann skal greie det som de nevnte ikke greide, er for stokk dumt til å tro på. Regjeringsbygget har allerede blitt blamert med lekkasjer fra sine dataanlegg, og nå skal det lagres _virkelig_ følsomme databaser. Stopp verden, jeg vil av.

Sikkerhetsbarrierer for lagring, kryptering, tilgang, personell etc etc — er som å sette ut en honningkrukke ved en maurtue, honningen forsvinner. Politikk er dessuten ikke en statisk enhet, grensesteiner vil flyttes og/eller fjernes mens honningen flyter. Barrierene får nok mest virkning for de som lager Powerpointpresentasjonene for “innsalget”, og de som bryter dem etterpå.

Japan var forutsigende ved å bygge tsunamivern, men undervurderte bølgen som kom 30 år etter – og da var det ikke noe å gjøre. _Når_, ikke OM, de lagrede databasene flommer ut fra egne rekker eller hackere … jeg liker ikke tanken. Tenker heller på Nederlenderen som holder ute flommen med å stikke pekefingeren inn i diken, når det bryter gjennom eller over, spiller pekefingre ingen rolle.

At Høyre, av alle, skal bidra til dette, er for meg helt ubegripelig. Min spådom, når barrierene brytes av hackere eller politikere, kommer det til å ri partiet som en mare … helt inn i solnedgangen

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

[...] var at jeg i min blogg redegjorde for de tre alternativet Stortinget i realiteten står ovenfor når vi skal diskutere [...]

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eneste argumentet som står igjen nå er henvisning til meningsmålinger…
Det er populisme og langt unna det lederskap jeg trodde Høyre skulle ta.

Jeg vil ha ledere med verdier og visjoner.
Adjø.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En del av spørsmålene er besvart her:
http://tinyurl.com/4kl96ks
Når det gjelder spørsmålene til “Galskap” så viser jeg til representantforslaget jeg fremmet på vegne av Høyre i forrige stortingsperiode:
http://tinyurl.com/baglvp
Et forslag som også vårt nye forslag fra denne perioden bygger på:
http://tinyurl.com/5wu4kwh

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For det første så burde Høyre lytte til sine egen i dette spørsmålet. Det er jo et overveldende flertall som faktisk er imot dette innad i partiet. Det er jo kun på Løvebakken at det faktisk er et flertall med ca 2/3.
Man kan da ikke komme med påstanden om at “Høyre mener…”.
Jeg har vært trofast stemmegiver siden 1987 men denne saken gjør at jeg ikke kommer til å stemme Høyre lengre dersom ja alternativet blir opprettholdt.
Kan ikke skjønne at deler av partiledelsen ikke lytter på sine egne og spesielt Hr. Apenes.

I tillegg viser jo alle oversikter at dette ikke gir noen som helt effekt i bekjempelse av kriminalitet.
Lurer fælt på hva dere som stemte ja har gjort i denne saken, dere har ihvertfall ikke brukt hodet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Gratulerer med å øke byråkratiet og å late som man gjør noe…

Høyre går inn for at man skal samle inn totalt verdiløs data. Alle skjønner at de tunge kriminelle vil omgå direktivet. Det vi vil se er at vanlige folk vil bli mistenkeliggjort og undersøkt opp og ned ved mistanke.

Forbrukerne vil få regningen for kostnadene til teleoperatørene. Sånn sett vil bruk av data og teletjenester bli fordyret. Dette går mest ut over de som har minst i samfunnet.

Politiet som idag henlegger saker over en lav sko vil få økt sin mengde informasjon. De vil følgelig bli enda mer overarbeidet og henlegge enda flere saker.

Overformynderistaten- det er Høyre og AP. Dere har ingen tiltro til borgerne- vi har ingen tro på dere. Misstilliten er ivhertfall gjensidig. Godt valg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flott blogg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Jeg har tvilt meg frem til ditt og datt”. Enten det gjelder de som har tvilt seg fram til Ja/Nei til EU eller DLD, så er vel det en måte å hevde at “Når jeg har tvilt meg frem, så er mitt argument mer verdt enn ditt?”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

DLD strider mot grunnleggende liberalkonservative verdier. Jeg kan ikke fatte hva dere tenker på.
Ønsker vi et overvåkningssamfunn som overvåker ALLE ? Glem Sovjet og Øst- Tyskland. Her skal jo alle overvåkes. De som virkelig driver lyssky aktiviterer på internett benytter seg av verktøy som skjuler dette. Det kommer stadig nye tilbydere av disse vertøyene ettersom stormen rundt DLD skylder over Europa. Disse verktøyene blir allemannseie med DLD på plass.

Hvis Høyre støtter denne saken kommer ihvertfall jeg aldri til å stemme på dere igjen. Har stemt Høyre hele livet, men med denne beslutningen i en så prinsipp viktig sak kan ikke jeg være med som støttespiller mer. Jeg tror det er mange som føler det slik.

Om jeg ikke kan dra på polet på en valgdag så kan jeg tåle det. Jeg oppfordrer på det sterkeste å bruke all energi på en revurdering av DLD synspunktet istedenfor.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Buildings are not cheap and not everybody is able to buy it. Nevertheless, business loans was created to support people in such kind of situations.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Mine” 30 stortingsrepresentanter bes stemme etter sin overbevisning i DLD-saken den 5.april og ikke etter valgtaktiske hensyn i forhold til neste stortingsvalg.

I verste fall vil enstemmig tilslutning fra alle 30 den 5.april til en eller annen fremforhandlet DLD-variant med Arbeiderpartiet eller andre partier, kunne medføre et så stort stemmeforfall for Høyre i 2013, at dagens stortingsvalgtekniske overlegninger bare blir en teoretisk øvelse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Mine” 30 stortingsrepresentanter bes stemme etter sin overbevisning i DLD-saken den 5.april og ikke etter valgtaktiske hensyn i forhold til neste stortingsvalg.

I verste fall vil enstemmig tilslutning fra alle 30 den 5.april til en eller annen fremforhandlet DLD-variant med Arbeiderpartiet eller andre partier, kunne medføre et så stort stemmeforfall for Høyre i 2013, at dagens stortingsvalgtekniske overlegninger bare blir en teoretisk øvelse

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette et prinsippspørsmål som Høyre ikke kan vri seg bort fra ved ev. å sukre pillen med et mildere overvåkningsregime enn det AP går for. For det er nettopp det, et overvåkningsregime, vi snakker om her. DLD er ikke forenlig med et fritt og moderne samfunn.

Hvordan kan Høyre, som jeg har oppfattet som et parti som tar individets rettigheter på alvor, ev. være med på innføre DLD (uansett om det blir en light-versjon eller ikke)? Jeg skal ikke spekulere i hvilke beveggrunner flere av Høyres representanter har for å gjennomføre en form for DLD, men jeg kan ikke se at Høyres grunnverdier kan være forenlig med en slik innføring.

Jeg har stemt Høyre for en del år tilbake. I de senere årene har jeg ikke gjort det. Men jeg har sett at det partiet (Venstre) som jeg har stemt på i senere tid, har begynt å miste små biter av sin sjel. I tillegg er jeg av den klare oppfatning at vi nå trenger en ny kurs sammenliknet med den kursen som regjeringen og Stortingets flertall styrer etter. Derfor bestemte jeg meg for litt siden å stemme på Høyre i ”forholdsvis uoverskuelig” framtid. For så å få et fullstendig sjokk når jeg ser at Høyre, etter mitt syn, kan være i ferd med å miste hele sin sjel (og ikke bare små biter av den).

Så vær så snill, ikke medvirk til at AP får innført en eller annen form for DLD. I så fall kommer jeg aldri til å stemme Høyre igjen. Og jeg vet at bekjente av meg, som enten stemmer Høyre i dag eller sterkt har vurdert å begynne å gjøre det, kommer til å gjøre som meg. Og jeg tror også historien kommer til å kaste et særdeles lite pent lys over dem som med åpne øyne går inn for et slikt overvåkningsregime overfor egne borgere.

Til slutt vil jeg bare sitere en av fjellvettreglene: ”Vend i tide – det er ingen skam å snu.”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Enige med AP, og 6 mnd :-o

Dersom dette blir resultatet, vinker jeg farvel til Høyre. Det skal da gigantisk høyretsunami for å få meg tilbake i rekkene

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For ordens skyld.

Kan legge til våre to tenåringsbarn, min kone og jeg, alle går til psykiatrisk behandling og er sykemeldte.

Som personen i artikkelen så hadde ikke jeg stusset 1 sek. jeg heller om jeg hadde hatt mulig å tatt mitt liv på glattcellen. Det er utrolig skremmende hvordan man kan forlate alle andre fornuftige tanker når man blir torturert nok, eks. at man aldri kan svikte barna sine.

De psykiske påkjenningene man opplever allerede etter 3 – 4 døgn, (jeg har røykt i 30 – 35 år også, så hadde også abstinenser), og som selvfølgelig blir ekstreme for hver time som går deretter er umulig å beskrive. Utenfor vinduet har man en kl. som ikke har beveget seg den tiden man har sittet der. Kun mørke og lyset forteller en om det er dag eller natt.

Når en betjent åpner luken i jerndøren (skjer hver halvtime døgnet rundt), så er det en seier om du har klart å ikke spørre han om noe. Spør du om noe, så har betjenten fått en mulighet til å rakke ned på deg, eller fortelle at du ikke har noen rettigheter, og at det er eks. 10 personer foran deg i køen, så om du må ha luft så kan du få det tidligst om 72 timer.

Dette skjer i Norge hvor du Bent sitter som politiker og skal sørge for at politiet får ytterligere verktøy for å overvåke personer, ytterligere verktøy for å arrestere personer, skyldig eller uskyldig, det er nok at de er mistenkte og at man kan dokumentere at det er kontakt mellom personene. M.a.o. fengslene vil bli enda fullere med personer som er uskyldig.

Dagens justispolitikk er fullstendig gal, fordi man måler etter volum (antall arrestert/innsatte), og ikke redusert kriminalitet. Antall uskyldig arrestert blir ikke med i statistikken, men er med på å fylle opp fengslene slik at voldtektsforbrytere og narko tiltalte settes fri p.g.a. plassmangel.

Jeg hadde ikke sovet godt en eneste natt som politiker før jeg hadde fått stoppet denne torturen av uskyldige folk, og som også rammer uskyldige familier.

Jeg vet i dag ikke om jeg blir avlyttet av politiet (de argumenterte med at de var redd for at andre kunne true meg til å vitne falskt om de ikke fikk meg 3 uker i varetekt også, selv om de viste at jeg var uskyldig).

Jeg vet at advokatene min kommer til å lage en kjempesak av dette til høsten, gjerne før valget. Jeg håper jeg har krefter til å stå løpet ut, for som så mange andre som har blitt utsatt for overgrep fra myndighetene, så mister man troen på at noen hjelper. Man mister troen på at man kan komme seg på beina igjen.

Siden politiet kom hjem til min familie kl. 7.30 en morning, når jeg sto i dusjen, og de gikk rett inn i huset og vekket opp de øvrige, og vi bor på et så lite sted at hele bygda fikk dette med seg, så sitter jeg i dag våken hele natten, og vet ikke hvem som kommer på døren min og når.

Jeg er fullstendig rettsløs og kan bruke advokat kun i selve saken som jeg feilaktig ble dratt inn i. Jeg har ikke økonomi eller krefter til å kjempe det andre løpet og er avhengig av politikere, journalister og adv. som jobber frivillig med å sikre at dette ikke skal ramme flere.

Men som du ser i dagens VG så skjer det hele tiden. Inntil noen av politikerne våkner og setter dette på dagsorden. Jeg vet ikke hva mer dere trenger å vite, eller oppleve selv for å reagere. Men der har fått vite hva som skjer, nå er det opp til dere.

Når jeg las artikkelen i dag, så kastet jeg opp når jeg las nest siste avsnittet i artikkelen. “Det er opplagt at politiet gjør en veldig god jobb…….”

Det sier alt om hvor lite man vet om virkeligheten, og personer som har slike holdninger, burde aldri fått jobbet med slike saker, eller fått politiske verv.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00