av BentHBlogg | april 29, 2009  

Utdannelse må lønne seg!

Ansatte i offentlig sektor med høyere utdannelse tjener 80 øre, der ansatte i privat sektor tjener 1 krone. Norge har det lavest lønnsnivå av alle OECD landene når det gjelder utdanningsgruppene i offentlig sektor. Konsekvensene av dette vil selvfølgelig være manglende rekruttering til offentlig sektor og ikke minst manglende rekruttering til lærer- og sykepleier utdannelsen.

 

Det er kanskje den største trusselen mot kvaliteten på offentlige tjenester. Helsedirektoratet mener det er behov for å utdanne 4 500 helsefagarbeidere hvert år de neste årene. Om ikke nedgangen i søkermassen snus, kan situasjonen bli mer dramatisk enn tidligere fryktet. Det mest pessimistiske scenario gir 40 000 årsverk i manko i 2030, viser nye beregninger fra SSB. For sykepleiere isolert vil tallet være 7 700 innen 2020, men da er det ikke tatt hensyn til den kvalitetsforbedringen vi legger til grunn i kommunehelsetjenesten.

Beregninger fra Utdanningsforbundet viser at vi mangler 5 700 lærere i skolen i dag, og Kunnskapsdepartementet har selv beregnet at vi trenger i overkant av 7000 nye lærere fram mot 2020, hvis alle faktorer holdes konstant(ingen timetallsutvidelse).

 

Så kan vi jo spørre oss om det er noen som vil være fornøyde med at skolen og eldreomsorgen holder dagens kvalitet? Sosial- og helsedirektoratet har anslått at 20-50 % av beboerne i enkelte sykehjem er underernærte. I følge St.mld.nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening er 40,4 % av de ansatte i den kommunale omsorgstjenesten ufaglærte, det vil si uten helse- og sosialfaglig utdanning. 20 pst av pasientene i sykehjem blir feilmedisinert

 

1 av 5 går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Tre av ti voksne leser så dårlig at de har problemer i arbeidslivet.  Undersøkelser viser at 34 pst. av elevene slutter eller fullfører uten å bestå i ett eller flere fag. På enkelte yrkesfaglige studieprogram er tallet over 50 pst.

 

Jeg mener det er et hovedsvar på dette og det er mer kompetente ansatte i offentlig sektor. I dag er vi inne i en negativ spiral. Kommuner ansetter for eksempel to ufaglærte på sykehjemmet for å kompensere for mangelen på en sykepleier. Så prioriteres lavtlønte og ufaglærte i lønnsoppgjørene på bekostning av de med utdannelse. Denne spiralen må snus.

 

Høyre foreslår derfor en kompetansepott for utdanningsgruppene i offentlig sektor. Vi foreslår også at i årene fremmover må lærere og sykepleiere spesielt prioriteres foran ufaglærte av arbeidsgiverne i offentlig sektor.

 

Dette har også et likestillingsperspektiv. De som kjenner likelønnskomisjonens innstilling vil kjenne igjen virkemidlene. Grunnen er at kvinner med høyere utdanning jobber som hovedregel i offentlig sektor, mens menn med høyere utdanning jobber som hovedregel i privat sektor. Derfor er likestillingskampen i 2009 kampen for høyere lønn for de med høyere utdannelse i offentlig sektor – ikke kampen for høyere lønn for de lavtlønte.

 

Likestillingsminister Anniken Huitfeldt tør ikke ta opp denne kampen. LO har nemlig flertallet av sine medlemmer i kommunalt sektor i lavlønnsgruppen. Hvem er det – jo det er hovedsak menn. Men en AP statsråd legger seg ikke ut med de rike onklene i LO. Så istedenfor å gå i kamp for kvinnene som gjør de viktigste jobbene i samfunnet vårt, velger Huitfeldt å ligge trygt i lomma på mannfolkene i LO.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

“Grunnen er at kvinner med høyere utdanning jobber som hovedregel i offentlig sektor, mens menn med høyere utdanning jobber som hovedregel i privat sektor.”

Vet du hvorfor kvinner foretrekket offentlig sektor fremfor privat?
Mindre konkurranse kan være grunnen for noen, familie og barn kan være for andre. F.eks. kommunalt arbeid har kortere dager og mindre stress enn i det private markedet.
Menn foretrekker gjerne statusen og pengene foran egen komfort.

Bare en tanke.. I veldig tradisjonell stil!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Menn foretrekker gjerne statusen og pengene foran egen komfort.”

Menn foretrekker gjerne lange dager og karriere fordi de har noen de kan dumpe det ulønnede omsorgsansvaret på heimefronten på – det har ikke kvinner. Dine … friske antagelser hva gjelder arbeidsmengde og stress i kommunalt arbeide får stå som en representant for synsing og ikke realiteter.

Som sykepleier er det jobber jeg ikke vil ta i med ildtang engang. Sykehjem er en av dem. Sykehjem er konsekvent underbemannet OG underbetalt. Jeg KUNNE jobbet på sykehus, men underbemanning og dårlige turnusbetingelser er ikke noe jeg gidder.

Så jeg jobber i det private, som sykepleier. Korte dager, mindre stress, bedre forutsetninger for faglig utvikling og mye, mye bedre lønn. Hva som må til for å lokke meg over i det offentlige der jeg trengs? Tja… lønn som er til å leve av? En slutt på ubetydelige stillingsstørrelser? Fokus på evidensbasert sykepleie – ikke bare som noe man SIER at man har, men noe man faktisk gjennomfører? Likestilling av skift og turnus?

Høyre behøver ikke å pynte seg med noen festtaler når det gjelder likestilling eller likelønn. I 20 år har NSF svømt i en flod av velvilje når det gjelder disse problemene, og Høyre har hatt like mye oseaner av tid til å gjøre noe konkret.

Så til dere får ut fingeren jobber jeg knallhardt for å få mine kolleger UT av offentlig pleie og inn i private løsninger til dere skjønner tegninga. Det fiser vel inn til slutt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

skremmende innlegg. like før jeg evakurer yrket også faktisk… ;)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lønnsnivået blant de såkalte utdanningsgruppene er ikke lavt på grunn av arbeidsoppgaver, men fordi utdanningsnivået er kunstig høyt. Det er bare jåleri å innrette seg slik at politifolk og sykepleiere må ha høgskoleutdanning. 2-årig utdanning pluss praksis er hva de i virkeligheten har. En virkelig utdanningsreform ville ha vært å skru akademiseringen tilbake. Nå bare ødsler vi med midler, personers tid og evner.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et ok forslag. Mange steder prioriterer kommuner bort å ansette lektorer, fordi de er dyrere, selv om det er dokumentert at de gir bedre resultater for elevene. Jeg tror også man kan gjøre læreryrket mer attraktivt gjennom å fokusere på kjernevirksomheten der: nemlig å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen. Den begavede lærerspire velger seg yrket fordi han er genuint glad i barn og unge og samtidig i faget sitt, ikke fordi han/hun ønsker å bruke halve tida si på underveisvurderinger, rapporter, dokumentasjonskrav og frykten for en hypotetisk saksøkingsbølge fordi læreren ikke har dokumentert underveisvurderingen med individuelle skriftlige referat og underskrift fra samtlige 120 elever. For de fleste lærere er dette minst like viktig som lønna! Lærerutdanningen må også oppleves som krevende for at stolte oppegående folk skal velge den. Selv er jeg lektor på vgs, og er svært glad i jobben min, men tror både elever og lærere, og samfunnet generelt, ville vært tjent med at læreren fikk frigjort mer tid til faglig fordypning til undervisningen sin.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Men dere sakl vite at viss du jobber i th offenlige.
Har du ein tryggere jobb enn i privat sektor.
høgere pesjon i forhold til inntekt i forhold til privat sektor.
Rett til fri med lønn for å være med i politikk. Derfor er det mange som lærere i politikken.
Arbeidtid.

Innen helse er stat og kommune ein veldig dårlig arbeidgiver. vansklig for sykepleiara å få full stilling. må gå 19.8% og då må dei dei vakter dei kan utenom

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Høyres analyse av likelønnsutfordringen for utdanningsgruppene i offentlig sektor er helt riktig, men jeg er mer usikker på hvordan man konkret har tenkt seg at denne “kompetansepotten” skal finansieres og fordeles.

Blant annet vil jo det at Høyre øsnker en “større andel av tilleggene i de lokale oppgjør” medføre at pengene kan havne hvor som helst – og erfaringen med lokale lønnsforhandlinger i kommunene de siste årene viser at det er yrkesgruppene med lengst utdanning (særlig lærerne) som har kommet dårligst ut.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, jeg lurer på hvorfor Høyre aldri har gjort noe overfor de ansatte i offentlige stillinger all den tid de selv har sittet i regjering? At kommunalt arbeid er mindre stressende enn det private markedet viser jo at du ikke har fulgt med på problemene i offentlig sektor. At det for noen bydeler i Oslo er 12% sykefravær sier vel litt om arbeidsforholdene og at det oppleves tidvis som svært stresset. Jeg jobber i Sosialsektoren og kjenner stresset 5 dager i uka med alt som kreves av deg som sosialkonsulent. Kortere dager, jamen hvorfor har da noen ansatte i kommunen opptil 60 + i fleksitid? Jeg tenker meg at lav lønn skyldes at offentlig ledelse ikke ser eller bryr seg om den enkelte ansatte. Hadde kommunen og staten villet øke lønn, ja da hadde de vel gjort det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Norge har verdensrekord i antall offentlige ansatte i forhold til folketallet. Vi må redusere kraftig antall ansatte i administrasjon (f.eks: 100 kommuner er nok, og ingen fylkeskommune). Med et mer normalt nivå på antall offentlige ansatte, kan lønningene økes til der de bør være.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er riktig at offentlig ansatte med hoey utdannelse
tjener daarlig i Norge sammenlignet med andre land.
Det gjelder imidlertid ikke for laerere og sykepleiere som du nevner spes.Disse gruppene har sammenlignet med loennsnivaaet i andre land ganske god loenn.
De som virkelig tjener daarlig er offentlig ansatte lektorer,leger,sivilingenioerer,siviloekonomer,jurister,
prester o.s.v D.v.s alle innenfor de tradisjonelle akademiske yrkene med lang utdannelse.
Larere og sykepleiere har kortere utdannelse
og er ikke direkte sammenlignbare grupper.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å kalle Anniken Huidtfeldt for likestillingsminister er ein fornærmelse mot likestillingen. Det samme er å seie at ho er i lomma på mennene i LO i lønnskampen.
Anniken bør kallast kvinne og kvinners særfordels-minister, og ellers er ho vel grå skygge som ikkje let seg bemerke i andre saker.
Høyre er vel heller ikkje det partiet som har utmerka seg med å heva lønna til sjukepleiera og lærera når dei har vært i regjering og kommunestyre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og,

En ting er vel også at Norge har veldig mange annsatt i offentlig sektor.

Norge blir sett på som et eneste stort byråkrati.

Hvem skal bli igjen til å tjene penger til dem som er annsatt i offentlige etater etc??

Da, er det de som jobber i privat sektor som holder hjulene igang. Jeg tror at du har rett ang at menn ikke bryr seg så veldig om at de må jobbe hardere for å tjene mer penger i det private. Noen må gjerne jobbe litt mer for å få det til å gå rundt i hjemmet. Da faller valget ofte på mannen.

Det er absolutt ikke alltid at det er et valg han har tatt alene!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er logisk at mennesker som jobber med verdiskaping vil få høyere lønn enn de som ikke gjør det, nettop fordi bedrifter som ikke får tak i nok ansatte, vil tilby høyere lønn. Det at man ikke får tak i nok ansatte, medfører økonomisk tap, derfor må man tilby høyere lønn for å bli mer konurransedyktig.

80% av alle som mister jobben i finanskrisen er menn, så kvinner har altså er langt tryggere arbeidsplass, mens menn har høy lønn.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Slik jeg forstår deg kommer du med to påstander.
1. Lønnsnivået i offentlig sektor er så lavt, at faglærte arbeidere enten søker bort fra disse stillingene, eller ikke velger å ta en slik utdannelse i det hele tatt.

2. Ufaglærte arbeidere i offentlig stillinger svekker kvaliteten på tjenestene.

Løsningene dine på problem 1. er å øke lønnsnivået, løsning på problem 2 er å øke kvaliteten og oppfølgingen på utdannelsene slik at flere fullfører og søker til slike utdannelser.

Løsningene nummer 1 er populistisk, og har blitt diskutert i en årrekke. Løsningen kan fremtrer som svært logiske, men er den ikke litt snever? Det er klart man må starte med et steg for å i det hele tatt gjøre noe med problemet, men er dette rett ende å starte i?

Postmatrialismens inntog påvirker nok alle som en på en eller annen måte. Skal pengene styre oss i valgene vi gjør? klart det gjør det på en eller annen måte, jeg skal ikke bagatellisere saken. Men å starte i denne retningen vil ikke nødvendigvis løse problemet. Å heve kvaliteten på skolen, samt motivere og veilede elevene til å fullføre og ta del i fagene som studeres er rett vei å gå. Menneskene må trives med det faget de studerer for at de skal søke seg til fagrelaterte stillinger. Jeg studerer for tiden ved UiB. Mange tusler rundt på lesesalene og på fakultetene uten å ha et mål for hva de vil gjøre etter endt studietid, de leser til eksamen og scanner det de har lært over til papiret. Fagmessig diskusjon er mer fraværende enn tilstedeværende. Mange lever i en boble. Mangel på fokus skader samfunnet. Klarer man å engasjere de unge til å tenke fremover er mye av jobben gjort!

Hvordan motiverer du de unge rundt deg?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva med pensjon og andre “ikke-lønns” goder som man har i det offentlige? (Lån i statens pensjonskasse, permisjonsordninger osv)

Hva med den enorme jobbtryggheten man har i det offentlige vs privat?

Skal man virkelig ha alle godene og ingen av ulempene når man er offentlig ansatt?

Og du hopper over det viktigste punktet – kravet i offentlig sektor mot differensiering av lønn. I en hver privat bedrift er det forskjeller i lønn blandt personer med samme stilling – lønnen er individuelt tilpasset. Hadde man åpnet for dette også i f.eks. skolen vil jeg tro man kunne fått god uttelling for de dyktige lærerene. Men dette smaker av konkurranse, og er bannlyst, må vite.

Og ikke minst lærere: Hvem andre har egentlig så korte dager og så mye fri? Når jeg går til jobben om morgene er lærerparkeringen tom. Når jeg går hjem fra jobb om ettermiddagen er lærerparkeringen tom. Men diskuter dette med en lærer og jeg skal si de blir hissige :-D

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I det man får sparken fra det private vil en offentlig jobb være mye bedre betalt.

Offentlig sektor er finansiert av det private. Er farligere om den private sektoren blir liten enn om den offentlige blir mindre.

Håper lave lønninger i det offentlige får den offentlige sektoren til å krympe. Den er alt for stor slik det er nå. Det er min mening.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det bare sykepleiere og lærere som skal få mer lønn? Hva med de som jobber som sosionomer, saksbehandlere i offentlig sektor?

Mange sitter der med mastergrader og tjener det samme som en tømrer gjør. Hva er det for noe??????????????

Hele samfunnet er lagt opp for SV…..Alle skal være like. Alle kan ikke være like. Noen må ta utdanning, og disse må lønnes. Hadde jeg vist hvor lite uttelling jeg får for min mastegrad, hadde jeg aldri tatt denne. DET angrer jeg på. Jeg hadde tjent mye mer om jeg hadde tatt yrkesrettet utdanning som feks tømrer, og jobbet fra jeg var 20. Det er et hån….I tillegg skal vi jobbe ræva av oss i offentlig sektor. Har du noen gang sett på stillingsannonser? Det ramses opp en rekke krav som du må oppfylle i stillingen, og så opplyses det om lønn nederst. Lønnen henger ikke i hop med de krav som settes i det hele tatt.

En ting til!! Hvorfor tjener en med bachelor IT mer enn en sosionom med bachelor? De har like mye utdanning, og begge jobber i det offentlige. Men hvorfor tjener sosionomen mindre?

Hvorfor skal det være slik? DEt er som oftest menn som jobber innen tekniske etater, der er lønna bedre enn for dem som jobber med sosialrelaterte tjenester. ER det riktig??

Skal jeg stemme på dere, som jeg muligens gjør, så vil jeg at dere skal komme med en mer spesifikk plan. En litt mer utdypende plan, der dere tar standpunkt til om utdanning skal lønnes likt, eller om det skal være forskjell på om du har 3 år med sosionom eller 3 år med IT!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Stå på krava!
Er klar over viktig stemmemessig offentlig sektor er blitt – de fleste er jo ansatt der.
Selvfølgelig fortjener alle der mer lønn – særlig høyt utdannende.
Så må vi bare skrive ut noen nye skatter, nye avgifter, nye egenandeler, konfiskere mer verdier fra de gamle og selvfølgelig må vi betale CO2 avgift. Det er nesten en gåte at ikke den er kommet – enda. Selv om det er umulig å la være å slippe ut CO2. Gjør vi det, dør verden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes du har et godt poeng med å etterlyse høyere lønn til de i staten som har høyere utdanning. Koblingen til likestilling er spennende – dette bør dere flagge!

Jeg ser også at du kanskje må begrense omfanget av innlegget ditt, hvor du er inne på mye interessant. Og jeg er nok litt på siden av problemstillingene du belyser, men vil gjerne løfte noen tanker likevel:
1. Middelmådigheten til offentlig sektor, både i helse, utdanning og omsorg bør settes opp mot APs selvskryt. Dette er kanskje en utfordring i den kommende valgkampen. AP-staten er utrolig lite effektiv, til tross for at vi er ‘verdens rikeste land’. Og de rød-grønne har ikke ‘guts’ til å ta tak i dette, fordi løsningen krever noe annet enn bare penger.
2. Rekrutteringsproblemene i offentlig sektor er en ting, men oppbygging av private løsninger innen spesielt helse- og omsorg bør jo flagges.

Dessuten er det noe som tyder på at brukere og pårørende bør kunne gi evalueringer av de offentlige tjenestene, som helst også bør offentliggjøres. Slik kan man få økt søkelys på områder der det offentlige svikter. Hva synes du?

Lykke til på landsmøtet – håper dere kommer ut med en tydelig og slagkraftig profil!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei! Flott innlegg! Må skrive kommentaren min på nytt, ettersom den gamle forsvant…

Jeg synes dette er en god sak å belyse. Akademikere bør absolutt verdsettes høyere i det offenltige. Og at det i tillegg vil bidra til et løft i kvinners lønn er et veldig godt poeng.

Enda bedre synes jeg du understreker utfordringene og problemene offentlig sektor står ovenfor både innen utdanning og innen helse- og omsorgssektoren.

Og her synes jeg dere har et godt poeng frem til valgkampen: nemlig at sosialdemokratiets modus operandi er middelmådighet. Mens de skryter av at de har skapt verdens beste velferdsstat, så er resultatene middelmådige. De kaster bare penger på problemene, og er ikke tøffe nok til å ta de organisatoriske takene som må til for at vi skal få skikkelige resultater!

Også synes jeg at brukerne må få uttale seg om tjenestene. Rett og slett ved å gjennomføre brukerundersøkelser hos brukere og pårørende. Og helst offentliggjøre resultatene. Hva synes du?

Lykke til med det kommende landsmøtet!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først beklager til alle som har skrevet kommentarer at det tok all for lang tid før disse ble lagt ut. Det skyldes at jeg gjorde feil først – beklager!

Jeg mener at det ikke er en konflikt mellom en god offentlig sektor og privat sektor. Tvert imot. En bedre fungerende offentlig sektor vil være en fordel for privat sektor.

Mange er inne på et vitkig poeng som også er belyst i likelønnskommisjonen. Nemlig at det finnes andre fordeler i offentlig sektor. For eksempel verdien av pensjonsordningene og sikkerhet for jobben. Jeg mener at det i tillegg til at utdanningsgruppene i offentlig sektor bør få høyere lønn – så bør også offentlig sektor synliggjøre disse andre fordelene bedre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er en myte at pensjonsordningene er systematisk bedre i offentlig sektor enn de er i privat næringsliv.

For de med universitets- og høyskoleutdanning er det faktisk motsatt, og forskjellen øker jo lenger utdanning man har, viser en undersøkelse gjennomført av FAFO i 2008.

http://www.nrk.no/nyheter/okonomi/1.6508937
http://www.fafo.no/pub/rapp/20088/20088.pdf

Når det gjelder jobbsikkerhet, skulle jeg gjerne se en tallfesting av den historiske risikoen for å miste jobben i ulike deler av offentlig sektor og i ulike bransjer i privat næringsliv, slik at det ble mulig å diskutere på et saklig grunnlag hvor høy en eventuell “risikopremie” i form av høyere lønnsnivå for å arbeide i ulike deler av privat næringsliv burde være.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00