av | februar 24, 2007  

Hvorfor eier staten i Statoil, Stoltenberg?

 

Begrunnelsen for det statlige eierskapet i Statoil har endret seg siden Den Norske Stats Oljeselskap ble opprettet ved enstemmig Stortingsvedtak i 1972. I 1972 var selskapet et politisk redskap for å bygge opp et norsk oljeselskap i tillegg til Norsk Hydro som i fra 1970 hadde sin egen oljeavdeling. Statens Oljeselskap fikk privilegier på Norsk Sokkel og kunne etter hvert bygge opp en stor og kompetent organisasjon. Norge ville ha et nasjonalt selskap med hovedkontor i Stavanger. 

 

 

Stavanger ble valgt av Stortingsflertallet fordi det var her de internasjonale oljeselskapene allerede hadde etablert seg og fordi Distriktshøgskolen allerede hadde etablert et utdannelsestilbud. Et selskap som var totalt avhengig av å lære av andre, samt bygge opp ny kunnskap måtte legges til det stedet hvor kompetansen var.

 

Neste gang Stortinget tok stilling til begrunnelsen for eierskapet i Statoil i sin fulle bredde var i 2001. Statoil hadde utviklet seg til et konkurransedyktig selskap som hadde behov for større armslag enn det ett 100 % statlig eierskap innbar. Ikke minst var Stortingsflertallet opptatt av at også Statoil skulle kunne delta i den internasjonale bølgen av emisjoner og oppkjøp blant olje- og energiselskaper. Men forutsetningen var fortsatt klar: Selskapet skulle være norsk og med hovedkontor i Norge. Den politiske begrunnelsen for eierskapet ble dermed rendyrket ved behandlingen av Stortingsproposisjon nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE:

”Regjeringen legger til grunn at Statoil fortsatt skal være et norskbasert selskap. Hovedkontor med tilhørende hovedledelse, beslutningsmyndighet og strategifunksjoner skal være lokalisert i Norge. Men nasjonal forankring av selskapet krever ikke 100 prosent statlig eierskap.”

Komiteens flertall bestående av alle partier med unntak av SV og SP (som var imot delprivatiseringen) sluttet seg til dette i Innst. S. nr. 198 (2000-2001):

”Flertallet vil understreke at Norge som oljenasjon har en interesse av et levende og mangfoldig petroleumsmiljø. Flertallet mener at en viktig forutsetning for dette er oljeselskap med sete innenfor landets grenser. Det er viktig for å skape synergier for industriell og teknologisk utvikling.

 

Flertallet vil understreke at formålet med å beholde statlig medeierskap i Statoil er å sikre at selskapet forankres med hovedkontor i Norge. Et delprivatisert Statoil skal ha full kommersiell frihet.”

 

Hadde begrunnelsen for det statlige medeierskapet vært at staten bare ønsker maksimal avkastning av sine aksjer så hadde de som mener at staten må holde seg borte fra å mene noe om dagens aktuelle fusjonsavtale mellom selskapene hatt rett. Men staten har enn begrunnelse for sitt eierskap ut over dette. Spørsmålet som må stilles er derfor om det er noe i fusjonsavtalen som ikke er i samsvar med største eiers sitt formål med eierskapet?

 

Jeg mener det. Delingen av hovedkontorfunksjonen svekker Norges mulighet til å bygge videre på Stavanger som en konkurransedyktig lokalitet for internasjonal petroleumsvirksomhet. Oljeselskaper med hovedkontorer andre steder i verden har lagt virksomhet til Norge som har ansvaret for større områder en Norsk Sokkel, nettopp fordi de ønsker å være en del av kompetansemiljøet i Stavanger. I en slik situasjon foreslår endatil fusjonskammeratene å legge ledelsen av selskapets internasjonale satsing til Oslo – i betryggende avstand fra det internasjonale nettverket som de bør være en del av!

 

Dermed bryter fusjonsavtalen med selve begrunnelsen for det statlige eierskapet. Jeg vil minne om at det er liten politisk uenighet om denne begrunnelsen, den politiske debatten de siste årene har dreid seg om hvor mye staten må eie for å ivareta denne funksjonen. Det blir jo merkelig om de som har ment at det er viktig at Staten eier 2/3 av selskapet, som ikke følger opp formålet med eierskapet.

 

Norge har ikke råd til å sløse vekk muligheten vi har for å sikre Stavanger Regionen som en konkurransedyktig lokalitet for internasjonal petroleumsvirksomhet. Det bør være et sentralt element i Regjeringens proposisjon til Stortinget om denne saken.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Comments are closed.

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00